Skip to content

Alblasserdamsnieuws.nl

Het laatste nieuws uit Alblasserdam en omgeving…

Archive

Tag: begroting

ALBLASSERDAM – De woonlasten voor inwoners van Alblasserdam dalen in 2018 met 1,3%. Het tarief voor rioolheffing op woningen daalt van € 185 naar € 173. Dat meldt de gemeente Alblasserdam in een persbericht op basis van de ‘structureel sluitende begroting 2018’ die door het college van burgemeester en wethouders is aangeboden aan de gemeenteraad. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

munten euro geld muntstukkenALBLASSERDAM – De onroerendezaakbelasting (OZB) wordt in 2017 met één procent verlaagd. Dat meldt de gemeente Alblasserdam in een persbericht, naar aanleiding van de begroting van 2017 die afgelopen week is aangeboden aan de gemeenteraad. De raad behandelt deze begroting op 8 november 2016. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

geld money euro'sALBLASSERDAM – De woonlasten voor Alblasserdammers blijven in 2015 gelijk. Dat blijkt uit de begroting die het college van burgemeester en wethouders deze week heeft vastgesteld en heeft aangeboden aan de gemeenteraad. “Het solide financieel beleid van de afgelopen jaren werpt zijn vruchten af. Ondanks de bezuinigingen op de Rijksbudgetten, slaagt het college erin de ambities uit de Samenlevingsagenda met gelijke woonlasten voor de inwoners van Alblasserdam te realiseren. Het weerstandsvermogen is de komende jaren toereikend om financiële tegenvallers op te vangen en de schuldpositie ontwikkelt zich de komende jaren gunstig binnen de voor gemeenten kritische normen,” zo laat de gemeente in en persbericht weten. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

collegevan B en wALBLASSERDAM – Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam handhaaft het huidige lastenniveau voor OZB, rioolrecht en afvalstoffenheffing. Dat betekent dat ook de prijsstijging niet wordt doorberekend in de tarieven. Dat blijkt uit de structureel sluitende meerjarenbegroting 2014-2017 die deze week is vastgesteld. De begrotingsbehandeling in de gemeenteraad vindt plaats op 12 november 2013. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

munten euro geld muntstukkenALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam heeft in 2012 een positief saldo van circa €2 miljoen op een begroting van €36 miljoen. Dit is enerzijds het gevolg van een aantal externe (eenmalige) voordelen. Zo profiteert de gemeente van de huidige lage rentekosten, de Algemene Uitkering en de lagere uitgaven voor de WMO. Anderzijds is dit het resultaat van het solide en duurzame financiële beleid van het college. Dit blijkt uit de jaarrekening 2012. De twee miljoen die over is, zal onder meer gebruikt worden voor het b0mmenonderzoek en de opheffing van muziekschool TOON. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam had om precies te zijn 4.109.846 euro gereserveerd voor de reconstructie van de Rembrandtlaan, Vondellaan, Rietgors en de IJsvogel plus omgeving. Nu de werkzaamheden zo goed als afgerond zijn, blijkt dat er maar liefst 1.619.006 euro te veel was begroot. Deze positieve afwijking heeft volgens wethouder Peter Verheij (financiën) te maken met een aantal factoren. “De ramingen zijn al jaren voordat de uitvoering van start is gegaan, gemaakt op de toen gehanteerde uitgangspunten en eenheidsprijzen. De markt is intussen veel scherper en er wordt lager ingeschreven.  Achteraf blijken deze toen gehanteerde prijzen dus te hoog te zijn geweest,” vertelt Verheij. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam heeft een structureel sluitende meerjarenbegroting 2013-2016 vastgesteld. De begrotingsbehandeling in de gemeenteraad vindt plaats op 13 november 2012. Heeft u interesse in alle bedragen, cijfers en plannen? Dan kunt u hier het document downloaden. De begroting 2013 toont meerjarig een rustig financieel beeld in een tijd van veel veranderingen. Het college kan de eerder afgesproken bezuinigingen en vernieuwingen realiseren. Tegelijkertijd reserveert ze ruimte voor nieuwe structurele bezuinigingen die uit de kabinetsformatie kunnen volgen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Alle zes de politieke partijen van Alblasserdam hebben dinsdagavond 8 november tijdens een raadsvergadering ingestemd met de nieuwe begroting voor 2012. Centrale visie in de begroting is dat er de komende jaren wordt gekoerst op het versterken van een interactief bestuur en het breder benutten van het zelforganiserend vermogen van de samenleving. Het gaat daarbij om een balans waarbij de overheid een vangnet biedt aan de kwetsbaren en verder ruimte, richting en vertrouwen geeft aan de samenleving. Via een interactieve bestuursstijl wordt gepoogd de werelden van gemeente en gemeenschap te verbinden. Met het akkoord wordt volgens burgemeester Bert Blase “een bijdrage van jewelste gegeven” aan de rijksbezuinigingen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen week een structureel sluitende begroting 2012-2015 vastgesteld. Het is het college gelukt om de sociale infrastructuur en de maatschappelijke verbanden in stand te houden. Daarnaast heeft het college een aantal besluiten genomen die afwijken van de Perspectiefnota (PPN). Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam heeft in 2010 600.000 euro overgehouden op een begroting van 36 miljoen. Hierin is ook al de bezuiniging van vier ton verwerkt die nodig was om de lagere bijdrage van het rijk aan de gemeente op te vangen. Ook heeft de gemeente het merendeel van de geplande activiteiten in 2010 uitgevoerd. Dit blijkt uit de jaarrekening 2010. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – In juni van dit jaar bespreekt de gemeenteraad van Alblasserdam de toekomst van het zwembad in Alblasserdam. Op dit moment wordt nog onderzocht welk effect het heeft als het zwembad Blokweer per 1 augustus 2012 sluit en wat het effect is als het bad in 2015 sluit. Verder worden de voor –en nadelen onderzocht van nieuwbouw van het zwembad met daarin één basisbad en nieuwbouw met daarin twee baden. Ook andere innovatievoorstellen worden dit jaar besproken. In het totaal moet de gemeente een bedrag tussen de 1,1 en 2,1 miljoen bezuinigen op een begroting van 52 miljoen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Het Alblasserdamse college van B&W heeft donderdagochtend het nieuwe collegeprogramma en de begroting 2011 gepresenteerd. De begroting is sluitend doordat er negen ton wordt bezuinigd, onder andere op het beheer van de openbare ruimte en personele kosten. Het college heeft ervoor gezorgd dat het volledige collegeprogramma in stand blijft en de sociale infrastructuur wordt ontzien. De belastingen worden niet verhoogd; inwoners moeten wel rekening houden met een inflatiecorrectie. Ook wordt de hondenbelasting met zo’n acht euro verhoogd. Klik op Lees Meer om verder te lezen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.