ALBLASSERDAM – Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen week een structureel sluitende begroting 2012-2015 vastgesteld. Het is het college gelukt om de sociale infrastructuur en de maatschappelijke verbanden in stand te houden. Daarnaast heeft het college een aantal besluiten genomen die afwijken van de Perspectiefnota (PPN).

In de begroting reserveert het college vanaf 2015 elk jaar €90.000,- om te investeren in binnensportaccommodaties. Voor de werkzaamheden die voortkomen uit de wijkschouwen is nog €25.000,- extra beschikbaar, bovenop de €50.000,- uit de PPN. De afvalstoffenheffing wordt met 5% verlaagd.

De OZB wordt alleen met de inflatiecorrectie verhoogd. Gelet op de onzekerheden in de rijksfinanciën is het niet te garanderen dat dit ook de komende jaren mogelijk blijft.

De afgekondigde rijksbezuinigingen zijn fors, de eurocrisis houdt aan, de economische verwachtingen zijn onzeker. Het Kabinet waarschuwt in de miljoenennota 2012 voor mogelijk aanvullende bezuinigingen en heeft reeds een crisisscenario ontwikkeld. Dit kan leiden tot aanvullende bezuinigingen van 5 miljard euro. Dit zal dan ook consequenties voor gemeenten hebben. Het college is zich hiervan bewust en blijft alert op nieuwe ontwikkelingen.

De begrotingsbehandeling in de gemeenteraad vindt plaats op 8 november 2011.

Interactie met samenleving
Aan de basis van deze begroting ligt dat het college samen met de gemeenteraad, maatschappelijke partners en de gemeentelijke organisatie op zoek is gegaan naar bezuinigings- en vernieuwingsmogelijkheden. Het college blijft investeren in de versterking van de interactieve bestuursstijl en het breder benutten van het zelforganiserend vermogen van de samenleving. Het gaat om een balans waarbij de overheid een vangnet biedt aan de kwetsbaren en verder ruimte, richting en vertrouwen geeft aan de samenleving. Dit ligt in lijn met het coalitieakkoord waarin solidariteit, verbinden en vertrouwen centrale thema’s zijn.

Bezuinigingsvoorstellen
In de begroting presenteert het college bezuinigingsvoorstellen voor een bedrag van €1,5 miljoen structureel. Dat komt bovenop de bezuinigingen van € 2 miljoen waartoe de gemeenteraad al eerder heeft besloten; een belangrijk deel hiervan is inmiddels in uitvoering. In deze collegeperiode heeft de gemeente daarmee al voor € 3,5 miljoen aan structurele bezuinigingsvoorstellen gepresenteerd.

De bezuinigingsvoorstellen die worden genoemd zijn ondermeer de samenwerking van de afdeling buitenruimte met Drechtwerk en de uitbouw van het leerwerkbedrijf MFC.

Inhoudelijke opgaven
In het collegeprogramma wordt in zes hoofddossiers (meedoen, vrijetijdseconomie, structuurvisie, dienstverlening, duurzaamheid en solide financiële basis) de koers voor de komende jaren geschetst. De gemeente zet vooral bij deze hoofddossiers nadrukkelijk in op een interactieve bestuursstijl.

In 2012 zullen het hoofddossier duurzaamheid en het hoofddossier structuurvisie op interactieve wijze tot stand komen. Daarnaast staat het beleidsplan WMO op de agenda en zullen stappen worden gezet binnen de pilot Kinderdijk: de betrokkenheid versterken van de inwoners van de wijk Kinderdijk. Eind 2011 en begin 2012 worden belangrijke besluiten verwacht rondom het woonwagendossier, het zwembad, binnensportaccommodaties, en de bestuurlijke en ambtelijke toekomst van Alblasserdam. Tevens zal het college in het voorjaar van 2012 de voortgang van het collegeprogramma in beeld brengen.

Bestuurlijke toekomst
Op dit moment loopt er een discussie over de bestuurlijke toekomst van Alblasserdam. De gemeenteraad bespreekt dit onderwerp op 13 oktober 2011 en zal dan een richtinggevende uitspraak doen.