collegevan B en wALBLASSERDAM – Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam handhaaft het huidige lastenniveau voor OZB, rioolrecht en afvalstoffenheffing. Dat betekent dat ook de prijsstijging niet wordt doorberekend in de tarieven. Dat blijkt uit de structureel sluitende meerjarenbegroting 2014-2017 die deze week is vastgesteld. De begrotingsbehandeling in de gemeenteraad vindt plaats op 12 november 2013.

Het motto van deze begroting is ‘Oogsten’: in 2014 rondt het college het collegeprogramma 2010-2014 af en wordt goed zichtbaar wat het heeft opgeleverd voor Alblasserdam. Het college heeft veel werk gemaakt van het op orde krijgen van de gemeentelijke financiën. Hierdoor sluit het deze periode af met een gezonde financiële positie: een structureel sluitende begroting, ruim voldoende weerstandsvermogen en een gunstige schuldpositie. Ook de effecten van de Rijksbezuinigingen (landelijk 6 miljard) zijn al verwerkt in de begroting tot 2017.

Mijlpalen in 2014
Begin 2014 staat de evaluatie van het collegeprogramma 2010-2014 met de thema’s Meedoen, Duurzaamheid, Vrijetijdseconomie, Structuurvisie, Dienstverlening en Solide financiële basis op het programma. Naast de al gerealiseerde resultaten uit dit programma gaat het college verder met de uitvoering van een paar belangrijke dossiers. Zoals ‘Meedoen in Kinderdijk’, waar maatschappelijke instellingen en vrijwilligersorganisaties met allerlei activiteiten de betrokkenheid van de bewoners en het zelforganiserend vermogen van de wijk aanspreken. Het gezondheidscentrum Dok11 wordt samen met zorgaanbieders en welzijnsorganisaties ontwikkeld tot een innovatieve voorziening voor zorg en welzijn in de eerste en tweede lijn. Vanaf 2015 is de gemeente zelf verantwoordelijk voor de taken vanuit de Awbz, Jeugdzorg en de Participatiewet; in 2014 geeft het college in samenspraak met de samenleving verder vorm aan deze nieuwe verantwoordelijkheden.

In aansluiting op de aanleg van het vrij liggende fietspad Dijklint en de al uitgevoerde veiligheidsmaatregelen start in 2014 de uitvoering van het inrichtingsplan Dijklint. In 2014 worden het nieuwe zwembad en de nieuwe Brede School aan de Mesdaglaan opgeleverd.

 Interactie met samenleving
Ook in het laatste jaar van deze raadsperiode blijft het gemeentebestuur investeren in de interactieve bestuursstijl en het breder benutten van het zelforganiserend vermogen van de samenleving. Het gaat om een balans waarbij de overheid een vangnet biedt aan de kwetsbaren en verder ruimte, richting en vertrouwen geeft aan de samenleving. Dit ligt in lijn met het coalitieakkoord waarin solidariteit, verbinden en vertrouwen centrale thema’s zijn.

De begroting is HIER te downloaden.