ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam had om precies te zijn 4.109.846 euro gereserveerd voor de reconstructie van de Rembrandtlaan, Vondellaan, Rietgors en de IJsvogel plus omgeving. Nu de werkzaamheden zo goed als afgerond zijn, blijkt dat er maar liefst 1.619.006 euro te veel was begroot. Deze positieve afwijking heeft volgens wethouder Peter Verheij (financiën) te maken met een aantal factoren. “De ramingen zijn al jaren voordat de uitvoering van start is gegaan, gemaakt op de toen gehanteerde uitgangspunten en eenheidsprijzen. De markt is intussen veel scherper en er wordt lager ingeschreven.  Achteraf blijken deze toen gehanteerde prijzen dus te hoog te zijn geweest,” vertelt Verheij.

De voornaamste reden van het voordeel is volgens de wethouder de ‘toegepaste schaalvergroting van het werk’ en de ‘scherper wordende inschrijvingen van aannemers’. “Daarnaast wordt bij een begroting de post ‘onvoorzien’ van zo’n tien procent van de kostenraming opgenomen, om tegenvallers op te vangen. Die tegenvallers waren er niet en dat geld is dus niet gebruikt,” aldus de SGP-wethouder.

Illusie
Wie de illusie heeft dat er nu een zak met overtollig geld op het gemeentehuis ligt, heeft het mis. Want, zo stelt de wethouder: “In de berekeningen van het meerjarig verloop van de voorziening ‘openbare ruimte’ is altijd rekening gehouden met de werkelijke uitgaven van de betreffende projecten. Met andere woorden: de effecten van de meevallers zijn dus verwerkt in de lange termijn planning. In de planning is de afgelopen jaren ook bezuinigd. Met de overgebleven budgetten zijn we goed in staat de buitenruimte in Alblasserdam in de loop van de jaren te vernieuwen.”