ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam heeft in 2010 600.000 euro overgehouden op een begroting van 36 miljoen. Hierin is ook al de bezuiniging van vier ton verwerkt die nodig was om de lagere bijdrage van het rijk aan de gemeente op te vangen. Ook heeft de gemeente het merendeel van de geplande activiteiten in 2010 uitgevoerd. Dit blijkt uit de jaarrekening 2010.

Een bedrag van €300.000,– wordt doorgeschoven naar 2011 voor taken die gestart zijn in 2010 en doorlopen in 2011, zoals de WABO, jeugdbeleid en het elektronisch kinddossier.

Dit betekent dat de gemeente een bedrag van €300.000,– overhoudt. Het college van B&W is genoodzaakt dit bedrag te gebruiken om te kunnen voldoen aan de financiële afwikkeling van €500.000,– in het regionale project Manden Maken. De overige €200.000,– daarvoor komt uit de Algemene Reserve. Deze reserve biedt hiervoor voldoende ruimte. Naast de jaarrekening zijn ook de grondexploitaties geactualiseerd.

Positieve accountantsverklaring
Het gemeentebestuur en de organisatie hebben de afgelopen jaren veel werk gemaakt van het op orde krijgen van haar financiële positie. Ook dit jaar heeft de gemeente een positieve accountantsverklaring vanwege de betrouwbaarheid van de cijfers, en een goedkeurende verklaring van rechtmatigheid ontvangen. Dit betekent dat alles volgens de regels gebeurt. Op 31 mei 2011 bespreekt de gemeenteraad de jaarrekening 2010 in haar vergadering.

 Manden maken
Manden Maken’ is een regeling van de Provincie Zuid-Holland en de Drechtsteden om de regionale economie te stimuleren. Het is een investeringsprogramma met een omvang van 55 miljoen euro waarvan 25 miljoen door de Provincie wordt opgebracht. De gemeente Alblasserdam heeft in totaal 1,7 miljoen euro in het Mandenmakenfonds gestort. De gemeente heeft 3 miljoen euro uit dit fonds terug ontvangen voor Haven Zuid en €600.000,– voor de aansluiting met de A15.

 Overige bijzonderheden
De jaarrekening 2010 laat zien dat het weerstandsvermogen van de gemeente toereikend is om de risico’s op te kunnen vangen. Voor het eerst is een uitvoerige risicoanalyse opgesteld om de wenselijke hoogte van het weerstandsvermogen te bepalen. Voorts is een belangrijke stap gezet in het op voldoende hoogte brengen van de reserve Landvast. In de jaarrekening 2010 is ten laste van de algemene reserve grondexploitaties 2,4 miljoen euro gestort in deze reserve.

Zoals bekend komt het college in juni 2011 met een Perspectiefnota waarin zij voorstellen doet om de structurele bezuinigingen vanaf 2012 en verder op te vangen.