Op de inhoud en vormgeving van de journalistieke producten van Alblasserdamsnieuws.nl rust auteursrecht en databankenrecht.

Het is altijd toegestaan een link naar een artikel van Alblasserdamsnieuws.nl op een website of in een medium te plaatsen.

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Alblasserdamsnieuws.nl c.q. rechthebbende. Hergebruik van materiaal van Alblasserdamsnieuws.nl is in beginsel niet toegestaan, tenzij u over een schriftelijke goedkeuring van Alblasserdamsnieuws.nl beschikt. U kunt goedkeuring aanvragen via info@alblasserdamsnieuws.nl. Vermeld bij uw verzoek de titel van het artikel, de link en de publicatiedatum. Vermeld ook waarin en waarom u het werk wilt opnemen, en de oplage of – als de publicatie elektronisch is – het (gemiddeld) aantal bezoekers. Alblasserdamsnieuws.nl berekent kosten bij hergebruik van een artikel.

Wanneer u toestemming heeft van Alblasserdamsnieuws.nl voor het plaatsen van een artikel, dient u de bron te vermelden (titel uitgave, auteur en datum). De toestemming geldt uitsluitend voor de tekst en niet voor eventuele bijgeplaatste foto’s en/of illustraties, daarvoor dient u contact op te nemen met de fotograaf voor eventuele toestemming en overnamevoorwaarden.

Verder stellen wij dat u ons zult vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden naar aanleiding van gebruik van betreffend materiaal.