ALBLASSERDAM – Wethouder Peter Verheij heeft zijn excuses aangeboden voor de ‘onbedoelde effecten’ van zijn Tweet over de Nashville-verklaring en voor de ‘gevoelens van onveiligheid die hiermee onbedoeld zijn versterkt’.  Dat meldt burgemeester Jaap Paans, namens het college van B&W in een memo aan de Alblasserdamse gemeenteraad. Verheij staat nog wel achter de inhoud van zijn Tweet en biedt daar geen excuses voor aan. Verder is in de memo te lezen dat er, naar aanleiding van de bewuste Tweet van Verheij, een officiële klacht is ingediend tegen de wethouder. Burgemeester Paans heeft over deze klachtbehandeling de bestuurlijke leiding.

Geen toelichting
Anderhalve week geleden werd bekend dat Anja Kroeze en haar 21-jarige zoon Dennis Messemaker uit Alblasserdam aangifte hadden gedaan tegen wethouder Verheij. Aanleiding hiervoor was het feit dat Verheij op 5 januari 2019 op Twitter een bericht van het Reformatorisch Dagblad citeerde over de Nashvilleverklaring. Hij schreef daarbij: “Mooi NL initiatief. Helder, duidelijk, publiek en (mooi en nodig) als uit één mond.” Anja en Dennis lazen deze Tweet via een bericht op Alblasserdamsnieuws.nl en deden uiteindelijk aangifte van het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld. Een toelichting op hun standpunt en antwoorden op vragen over de aangifte wil de familie niet geven aan Alblasserdamsnieuws.nl, omdat er anderhalf jaar geleden via Facebook een vraag niet was beantwoord. Anja Kroeze meldt in gesprek te zijn met andere media. “En daar laten we het ook verder bij,” aldus de Alblasserdamse.

Brief
Wel is via een openbare brief aan het gemeentebestuur te lezen dat Dennis, die zelf homo is, zich verslagen, geschoffeerd en niet gehoord voelt, nadat de Nashvilleverklaring in Nederland werd uitgebracht. Verder zegt de twintiger in de brief dat hij zich in zijn dorp niet veilig voelt en nageroepen en uitgescholden wordt. Dennis schrijft: “U kan zich dan ook mijn schok, woede en nogmaals angst voorstellen toen dit probleem prompt van de straat geplukt werd en in onze gemeente een politiek statement werd toen wethouder Peter Verheij uit hoofde van zijn ambt aan gaf het eens te zijn met de Nashvilleverklaring. Hij noemde dit zelfs ‘Een mooi NL initiatief…’.”

Grondwet
In de brief van het college aan de raad, benadrukt het college het fundament dat de Grondwet legt onder ‘onze samenleving’. Het college ziet daarin het gelijkheidsbeginsel van artikel 1 onlosmakelijk verbonden met onder andere de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van geloof en vrijheid van vereniging. Het college hecht er aan om het maatschappelijk gesprek op een goede manier te voeren en zoekt liever naar wat mensen binnen de (lokale) samenleving bindt, dan naar wat mensen scheidt. Het college vindt het onacceptabel dat inwoners zich niet veilig voelen in Alblasserdam.

Geraakt
Wethouder Verheij betreurt het dat betrokkene en zijn familie zich gekwetst voelen door zijn tweet. Het voltallige college is geraakt door het gevoel dat betrokkene zich niet meer veilig voelt in Alblasserdam. De wethouder is hierover in gesprek gegaan met hem en zijn familie. Dat is onderdeel van de klachtenprocedure in Alblasserdam.

Persoonlijke opvatting
In de vergadering van het college van dinsdag 8 januari is grondig met elkaar gesproken over de tweet, over de bedoeling en over de impact die dit heeft (gehad). Daaruit bleek dat in het college verschillend wordt gedacht over dit thema. In het memo staat: “Het college heeft gezamenlijk geconstateerd dat: Wethouder Verheij heeft proberen te onderstrepen dat hij het waardeert dat kerkelijk leiders het kerkelijk standpunt inbrengen in het maatschappelijk debat. De citaten kunnen gezien worden als een persoonlijke opvatting van de wethouder. Dat laat onverlet dat deze wethouder de Grondwet hoog acht en ieder mens op een gelijke manier wenst te bejegenen.”

Aangifte
De berichtgeving van Alblasserdamsnieuws.nl over de woorden van burgemeester Jaap Paans tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst, blijken door Anja en Dennis te zijn opgepikt, waarna zij in het weekend van 12 januari besloten aangifte te doen bij de politie en een officiële klacht in te dienen bij de gemeente. Ook werden passages uit het bericht gebruikt voor een brief aan het gemeentebestuur.

Misplaatst
Overigens laten diverse juristen weten dat er nauwelijks kans is dat er mensen daadwerkelijk vervolgd worden om de Nashvilleverklaring. Hoogleraar recht en religie Fokko Oldenhuis zegt in dagblad Trouw dat hij de kans ‘zeer gering’ acht dat het strafrecht is overtreden. Op de vraag of aangifte doen wel zin heeft, antwoordt hij: “Ik zou zeggen: stop met de aangiftes. Met het grondrecht van geloof en belijden mag je juridisch best ver gaan.” Advocaat Jaco van den Brink van BVD Advocaten gaat nog een stap verder en stelt: “De suggestie dat het strafrecht mogelijk in beeld komt, is echt misplaatst. Het zou in een rechtsstaat ook hoogst zorgelijk zijn wanneer het strafrecht onverwijld van stal wordt gehaald, zodra een beargumenteerd publiek statement wordt afgegeven dat op een gevoelig ethisch thema afwijkt van wat een meerderheid vindt.” De ombudsman van de gemeente Den Haag, Peter Heskes, raadt in Trouw iedereen die zich gediscrimineerd voelt aan om daarvan melding te doen bij een van de anti-discriminatiebureaus in Nederland. In de raadsmemo van het college wordt gemeld dat het Openbaar Ministerie alle aangiften rondom de Nashvilleverklaring bundelt in één aanpak. “Afgewacht moet worden hoe het OM verder wenst te gaan met de behandeling ervan.”

Excuses voor onbedoelde effecten
Afgelopen vrijdag 18 januari heeft er een informeel gesprek plaatsgevonden tussen wethouder Verheij, de burgemeester, de gemeentesecretaris en de klagers. Dit gesprek was het begin van de klachtenprocedure die in werking is gegaan. Daarnaast werd er een gesprek met Dennis gevoerd. In beide gesprekken op 18 januari heeft wethouder Verheij zich geëxcuseerd voor de onbedoelde effecten van zijn tweet en de gevoelens van onveiligheid die hiermee onbedoeld zijn versterkt. Hij heeft daarbij tevens aangegeven niemand – noch collectief, noch individueel – hebben te willen kwetsen. Wethouder Verheij heeft daaraan toegevoegd dat hij zijn woorden anders zou hebben gekozen zou hij de behoefte hebben gevoeld na ontstaan van de commotie te reageren. Hij zou deze nadrukkelijker hebben geplaatst in de context van zijn bedoeling de kerkelijk leiders te prijzen voor hun stap om gezamenlijk naar buiten te treden en zo bij te dragen aan het maatschappelijk debat.

Afspraken
Tijdens de gesprekken zijn er concrete afspraken gemaakt om Dennis in contact te brengen met de nieuwe jeugdgemeenteraad en een initiatiefnemer uit de gemeenteraad die zich sterk maakt voor de gelijkstelling en aandacht voor de kwetsbaarheid van de LHBT-gemeenschap in Alblasserdam. Verder is afgesproken dat er aan het einde van de maand januari door de gemeente contact wordt opgenomen met de klagers.

Toelichting tijdens raadsvergadering
De raadsmemo van het college wordt afgesloten met: “Tenslotte moge duidelijk zijn dat het voltallige college betreurt dat de situatie is zoals hij is ontstaan. Met name daar waar het heeft bijgedragen aan gevoelens van onveiligheid en ongelijkheid raakt dit diep. Het is mede daarom dat het college, inclusief wethouder Verheij zelf, er aan hecht dat hij in de gelegenheid wordt gesteld aan het begin van de vergadering van uw raad ook in uw richting mondeling zijn reflectie op de commotie met u te delen.”

Zie elkaar als gelijken
Het college wil graag kennisnemen van signalen van mensen die zich niet veilig voelen om wie ze zijn. Burgemeester Paans en de wethouders Verheij, Zandvliet en Kraijo roepen alle Alblasserdammers op verdraagzaam en respectvol met elkaar om te gaan en elkaar als gelijken te zien en te behandelen.

De volledige raadsmemo is hier te downloaden.

 

De Nashvilleverklaring is een document over het christelijk geloof, huwelijk en seksualiteit dat oorspronkelijk in 2017 in de Verenigde Staten is opgesteld. Met deze verklaring wilden de ondertekenaars, meest afkomstig uit orthodox en conservatief protestantse of evangelische kringen, een eenduidig conservatief christelijk geluid laten horen rond thema’s als homoseksualiteit, genderneutraliteit en transgenderisme. De ondertekenaars spreken zich uit tegen lgbt-seksualiteit, transseksualiteit, het homohuwelijk, polygamie, polyamorie, overspel en onkuisheid.

Ophef
Vrijwel direct na het uitbrengen van de verklaring in Nederland ontstond er landelijk, maar ook lokaal veel ophef over de verklaring. Vanuit de bredere samenleving en de kerk werd de verklaring bekritiseerd als transfoob en homofoob. In Nederland betuigden veel personen en instellingen na de publicatie van de Nashvilleverklaring hun steun aan de lgbt-gemeenschap en spraken zij hun afkeuring uit over toon en inhoud van de verklaring. Vanuit conservatief-christelijke hoek werd naar aanleiding van deze reacties aangegeven dat men vond dat het debat rond gender en homoseksualiteit verhard was tot een voor-tegen discussie met te weinig ruimte voor nuance.