geld money euro'sREGIO – Het College van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op dinsdag 11 november besloten om de begroting voor 2015 ter vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur. De waterschapsheffingen stijgen met 3,04 %. Op vrijdag 28 november stelt het Algemeen Bestuur de begroting 2015 en de tarieven voor de waterschapsbelasting definitief vast.

1,17 % van deze stijging komt voort uit het feit dat het waterschap vanaf 2015 een enorme opgave heeft op het gebied van dijkverbeteringen. Ruim 30% van de dijken in Nederland liggen in het rivierengebied en velen kilometers voldoen niet aan de norm. Het Rijk en Waterschap Rivierenland werken daarom vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma intensief samen om Nederland te beschermen tegen hoogwater. Voorheen nam het rijk de volledige financiering van dit programma voor haar rekening, maar vanwege de enorme opgave wordt 50% van de kosten voortaan gefinancierd door de waterschappen zelf. Dit zorgt dus voor een stijging van de lasten.

Tarieven 2015
Het beheergebied van Waterschap Rivierenland strekt zich uit over een deel van de provincies Gelderland, Brabant, Zuid-Holland en Utrecht. De taken die het waterschap uitvoert zijn in de diverse provincies niet helemaal gelijk. Zo zorgt het waterschap in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden ook voor de polderwegen buiten de bebouwde kom. Daardoor verschillen de waterschapstarieven in Zuid-Holland en Utrecht van de rest van het gebied. De volgende tarieven gelden in 2015:

 

Soort Tarief Gelderland en Noord Brabant Tarief Zuid Holland en Utrecht inclusief wegen
Zuiveringsheffing €54,67 per vervuilingseenheid €54,67 per vervuilingseenheid
Ingezetenenomslag (inwoners) €78,56 per woonruimte €118,07 per woonruimte
Gebouwd (eigenaren van huizen binnendijks) 0,04396% (van WOZ-waarde) 0,05756%  (van WOZ waarde)
Ongebouwd (eigenaren van grond binnendijks) €66,92 (per hectare) €77,85 (per hectare)
Natuur (binnendijks) €4,96 (per hectare) €6,24 (per hectare)

 

Een gemiddeld gezin met een eigen woning (WOZ waarde € 250.000) in het gebied van Waterschap Rivierenland betaalt in 2015 in totaal € 352,- aan waterschapslasten. Dit is een stijging van2,6% ten opzichte van 2014. Voor een gemiddeld gezin met een eigen woning in het gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden bedraagt de aanslag € 425,-. De aanslag is daar hoger dan in de rest van het gebied, omdat Waterschap Rivierenland er ook zorgt voor de polderwegen buiten de bebouwde kom. Ten opzichte van 2014 stijgen de waterschapslasten voor een gemiddeld gezin daar met 2,4%.

Veilige dijken
Zonder dijken staat het rivierengebied regelmatig onder water. Daarom ligt de prioriteit bij de bescherming van het gebied tegen hoogwater op de rivieren. Met ingang van 2015 voert het waterschap dijkversterkingstrajecten uit die voortkomen uit onder andere het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Doelstelling uit dat programma is om de betreffende dijken te laten voldoen aan de nieuwe normen om overstromingen in de toekomst te voorkomen. Voorheen nam het rijk de volledige financiering van dit programma voor haar rekening, maar vanwege de enorme opgave wordt 50% van de kosten voortaan gefinancierd door de waterschappen zelf. Dit zorgt dus voor een stijging van de lasten.

Voldoende water
Een veranderend klimaat, met korte maar hevige regenbuien maar ook perioden van droogte, vraagt om een robuust watersysteem wat ook ecologisch gezond is. Om wateroverlast te voorkomen investeert het waterschap in 2015 onder andere in de verbreding van watergangen, de aanleg van natuurvriendelijke oevers  en het onderhoud aan stuwen en gemalen. Ook wordt er aankomend jaar weer een actualisatie van een aantal peilbesluiten uitgevoerd. Een optimale grond- en oppervlaktewaterstand, voldoende aan- en afvoer en schoon water, zorgen ervoor dat in de bestemmingsplannen vastgelegde functies (landbouw, natuur, bebouwing) zo goed mogelijk worden gefaciliteerd.

Schoon water
Gemeenten, waterbedrijven en het waterschap zorgen voor één waterketen. Met elkaar realiseren zij een doelmatige inzameling van afvalwater. Vervolgens zuivert het waterschap dit water ten behoeve van gezondheid en leefomgeving. Daarnaast letten ze erop dat het oppervlaktewater niet vervuild raakt. De rioolwaterzuiveringsinstallaties werken sinds dit jaar al beter tegen lagere kosten en de zuivering in Nijmegen werkt al bijna volledig energieneutraal. Dit komt doordat het waterschap investeert in energiebesparende maatregelen en in het terugwinnen van energie en grondstoffen uit het afvalwater. Het aankomende jaar gaat het waterschap hiermee door, om ervoor te zorgen dat de rioolwaterzuiveringsinstallaties nog beter presteren tegen lagere kosten.

Begroting
In de begroting staat wat het waterschap wil uitgeven in 2015 om aan zijn taken te kunnen voldoen en welke inkomsten er zijn. Uit de begroting 2015 vloeien de waterschapsheffingen voort. Met de opbrengst van deze heffingen doet  het waterschap de noodzakelijke uitgaven voor veiligheid tegen overstromingen, het zuiveren van afvalwater en voldoende en  schoon (oppervlakte-)water. Daarnaast zorgt het waterschap in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden voor veilige wegen en een goede bereikbaarheid.