college van b en w alblasserdamALBLASSERDAM – Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam zet de financiële koers uit de vorige collegeperiode voort. Het college vindt het belangrijk om de financieel solide basis te behouden en heeft daarom in het coalitieakkoord opgenomen dat zij een structureel sluitende begroting, ruim voldoende weerstandvermogen en een gunstige schuldpositie nastreeft. De komende vier jaar is het uitgangspunt om de woonlasten gelijk te houden of te laten dalen.  Dit blijkt uit de perspectiefnota 2015, die het college heeft aangeboden aan de gemeenteraad. In de perspectiefnota blikt het college vooruit op de financiële balans en ontwikkelingen voor de komende jaren tot 2019 en vooral naar het begrotingsjaar 2015.

Nieuwe ontwikkelingen
In de perspectiefnota zijn ook de eerste financiële gevolgen van het coalitieakkoord verwerkt. Zo reserveert het college middelen voor de ontwikkeling van een centrumvisie en voor duurzaamheid. Ook wordt er geïnvesteerd in leefbaarheid, bedrijvigheid en ondersteuning van maatschappelijke organisaties.

Vanaf 2015 zijn jeugdhulp (nu een verantwoordelijkheid van de provincie) en zorg aan langdurig zieken en ouderen (nu onderdeel van de AWBZ) een verantwoordelijkheid van de gemeente. Met de budgetten die vanuit het Rijk naar de gemeente overkomen voor deze taken neemt de gemeentelijke begroting met 16% toe. Het budget voor de uitvoering van de Participatiewet, de derde decentralisatie vanuit het Rijk naar de gemeente per 2015, is op dit moment nog niet bekend.

Gezonde meerjarenbegroting
Gezonde financiën vormen een belangrijke randvoorwaarde voor de opgave die op de gemeente afkomt en de uitvoering van de ambitie van het nieuwe college. Dit betekent dat de begroting 2015 en de meerjarenramingen 2016 tot en met 2018 structureel sluitend moeten zijn. Daarnaast zorgt de hoogte van de reservepositie ervoor dat onverwachte lasten en tegenvallende baten opgevangen worden. Hier is de afgelopen jaren bewust aan gewerkt. Door het vaststellen van de financiële kaders in deze perspectiefnota zijn beide onderdelen van de randvoorwaarde ingevuld.

Algemene beschouwingen
De gemeenteraad behandelt de perspectiefnota op 8 en 9 juli tijdens de algemene beschouwingen.