Brug - Nedstaal 020ALBLASSERDAM – Staalbedrijf Nedstaal in Alblasserdam moet van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid onderzoek gaan doen naar de geuruitstoot, zodat er een niveau ontstaat om geurhinder vast te kunnen stellen. Verder moet het bedrijf een onderzoek uitvoeren naar de diffuse emissies (o.m. de ongeregistreerde uitstoot van stoffen via de dakluiken) in en rondom de fabriek. De OZHZ constateert dat nu geen duidelijke normen voor diffuse emissies zijn vastgesteld. Handhaafbare voorschriften
“De huidige omgevingsvergunning van Ruigenhil Vastgoed BV, de inrichting waar Nedstaal deel van uitmaakt, zal worden aangepast. De OZHZ vindt het wenselijk om handhaafbare voorschriften ter beperking van diffuse emissies op te nemen in de vergunning. Met deze ambtshalve wijziging wordt de huidige omgevingsvergunning vooruitlopend op de aanvraag voor de revisievergunning versneld geactualiseerd,” zo laat de Omgevingsdienst in een persbericht weten.

Voorschriften
Naast de onderzoeken geven landelijke beleidswijzigingen en recent aangetroffen asbesthoudend tuinbouwschroot aanleiding om ook acceptatie- en registratievoorschriften op te leggen. Vóór 1 augustus 2013 stelt OZHZ het ontwerpbesluit van de ambtshalve wijziging vast. Op basis van de onderzoeken en voorschriften zullen de te treffen maatregelen onderdeel uitmaken van de revisievergunning aanvraag van Ruigenhil Vastgoed BV.

Gemeente Alblasserdam
De gemeente Alblasserdam is positief over de ambtshalve wijziging die de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) Ruigenhil Vastgoed BV, waar Nedstaal onderdeel van uitmaakt, oplegt. Deze ambtshalve wijziging ligt in de lijn van de voorstellen uit de Raadsinformatiebrief en het persbericht van 3 mei 2013 waarin de gemeente Alblasserdam stelt dat ze duidelijke en handhaafbare regels wil voor de diffuse uitstoot en geuroverlast van Nedstaal. Ook de gemeenten Hendrik Ido Ambacht en Papendrecht steunen deze lijn.

Asbestproef
De wijziging staat overigens los van de vergunningsprocedure voor de proef met asbesthoudend schroot, die die Nedstaal uit wil voeren. De gemeente Alblasserdam staat nog steeds achter haar standpunt dat zij in februari innam. Toen is aan de provincie geadviseerd om geen goedkeuring te verlenen voor de proef met asbesthoudend schroot. Naar verwachting neemt de provincie voor 1 juni 2013 een definitief besluit over die aanvraag.