IMG_9784 [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – De Omgevingsdienst ZHZ (OZHZ) denkt dat de vervuilde grond onder en rondom de oude wasserij aan de Pijlstoep in Alblasserdam geen risico vormt voor de volksgezondheid van recreanten in het Lammetjeswiel. Dat laat wethouder Sjoerd Veerman op basis van informatie van de Omgevingsdienst in een raadsmemo weten. D66 stelde vorige maand vragen over het verontreinigingsprobleem. De partij vindt dat de vervuiling serieuzer en sneller aangepakt moet worden.

Uitgesloten
De verwachting van de Omgevingsdienst is dat de grondwaterverontreiniging recreatieplas het Lammetjeswiel niet heeft bereikt. “Zelfs als de grondwaterverontreiniging in contact komt het oppervlaktewater, dan is sprake van uitvloeiing van zodanig kleine hoeveelheden in een groot watervolume dat deze hoeveelheden door verdunning en uitdamping niet meetbaar zullen zijn. Risico’s voor de volksgezondheid door recreëren in het Lammetjeswiel achten wij derhalve uitgesloten,” stelt de omgevingsdienst.

Substantiële afstand
De afstand tussen de verontreinigde grond en het zwemwater bedraagt zo’n vijftig meter. Dit is volgens de OZHZ ‘gezien de lage snelheid van verspreiding van verontreinigingen in de deklaag’ nog een ‘substantiële afstand’.

Kwelwater
De D66 vroeg zich ondermeer af of het college bekend is met het feit dat bij de Pijlstoel kwelwater voor een extra horizontale verspreiding van grondwater zorgt. De Omgevingsdienst laat weten daar niet mee bekend te zijn. Wel kan volgens de OZHZ in algemene zin gesteld worden dat infiltratie- en kwelsituaties grondwaterstroming kunnen versnellen en daarmee verhoogde verspreidingsmogelijkheden kunnen bieden voor grondwaterverontreinigingen, met name in het goed doorlatende eerste watervoerende pakket.

Relatief langzame verspreiding
In de memo wordt dit als volgt verwoord: “In onderhavig geval zal grondwater dat infiltreert in de rivier, vermoedelijk loodrecht op de rivier in de achterliggende polder opkwellen. In de beschikbare bodemrapporten wordt dan ook vermeld dat het grondwater in het relatief snel stromende eerste watervoerende pakket in noordelijke richting stroomt, van het Lammetjeswiel af. De verwachte grondwaterstromingsrichting in de slecht doorlaatbare deklaag is overwegend westelijk gericht, ook van het Lammetjeswiel af. Verspreiding van verontreinigingen in deze deklaag vindt relatief langzaam plaats.”

Geen bedreiging
Uit ruggespraak met de controleurs van de zwemwaterkwaliteit in de regio (team Geodata en Monitoring van het Waterschap Rivierenland) blijkt dat ook zij van mening zijn dat de bodemverontreiniging bij de Pijlstoep geen bedreiging vormt voor de kwaliteit van het zwemwater in het Lammetjeswiel.

Spoedlocatie
De wasserij aan de Pijlstoep is in 2011 op een regionale lijst met spoedlocaties geplaatst. Op de locatie heeft inmiddels vervolgonderzoek plaatsgevonden. Daaruit is gebleken dat er geen humaan risico is voor de mensen die er wonen. Ook zijn er geen verhoogde waarden gemeten in het ondiepe grondwater ter plaatse van de woningen aan de noordzijde. Het is de bedoeling dat de grond rond 2014/2015 wordt gesaneerd.

Eigenaar aanschrijven
Het volgende traject is onderzoek doen naar het diepere grondwater om het verspreidingsrisico vast te stellen. Dit is voor de eigenaar en daarvoor zal hij aangeschreven worden door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Pijlstoep Alblasserdam Pijlstoep-Alblasserdam [Desktop Resolutie]