ALBLASSERDAM – Geen van negentien raadsleden in Alblasserdam is dinsdagavond 31 maart 2020 op komen dagen bij de gemeenteraadsvergadering in Landvast. In het presidium was hier vooraf al toe opgeroepen. Door niet te verschijnen, ontstaat er namelijk een nieuwe mogelijkheid tot een rechtsgeldig raadsbesluit, waarbij slechts 1 raadslid aanwezig hoeft te zijn. De vergadering werd om 19.30 uur geopend door burgemeester Jaap Paans. Samen met griffier Ingrid de Gruijter constateerde de burgemeester dat geen van de raadsleden was verschenen. “We hebben een vermoeden waarom dat is. Het zijn bijzondere tijden. We zitten middenin de aanpak van de coronacrisis. Het is onverstandig om in groepen bij elkaar te komen en ook in de gemeenteraad van Alblasserdam zijn er zorgen over de gezondheid van de Alblasserdammers. Dat is voor een aantal raadsleden denk ik aanleiding geweest om niet te komen,” sprak burgemeester Paans.

Omdat raadsleden volgens de regels tot een kwartier na officiële aanvang mogen aanschuiven, werd er gewacht tot 19.45 uur. Ook toen kwamen de burgemeester en de griffier tot de conclusie dat er verder niemand bij was gekomen.

Corona
Om een besluit te kunnen nemen, moet bij de eerste vergadering minimaal de helft van de gemeenteraad aanwezig zijn. “De coronacrisis maakt mensen wat voorzichtiger om hier naartoe te komen. Ook omdat we op tal van punten maatregelen hebben genomen in de samenleving, maar tegelijkertijd moet de gemeenteraad van Alblasserdam ook een besluit nemen. Dat besluit stond geagendeerd voor vanavond. Dat betekent dat ik nu een aantal dingen moet doen op grond van de gemeentewet,” aldus burgemeester Paans.

Nieuwe datum
Nadat Paans, als voorzitter van de raad, de namen had voorgelezen van alle aanwezigen, stelde hij, op basis van artikel 20 van de gemeentewet, een nieuwe vergaderdatum vast. De volgende vergadering staat gepland op woensdagavond 1 april 2020 om 20.00 uur in Landvast. De raadsvergadering, die niet toegankelijk was voor publiek, werd live uitgezonden via Youtube.

1 raadslid is nu voldoende
Bij de tweede vergadering is het niet nodig dat minstens de helft van de raadsleden aanwezig is. De aanwezigheid van slechts één raadslid is dan al voldoende om een besluit te kunnen nemen. Alle fracties hebben wel vooraf gelegenheid gehad om hun inbreng te leveren op het onderwerp en hun standpunt kenbaar te maken, via een schriftelijke bijdrage bij de commissie Grondgebied van 24 maart. Ook bestaat nog de mogelijkheid om voorafgaand aan de raad schriftelijk een stemverklaring in te dienen. De voorzitter zal hier in de raad dan melding van maken.

Distributiecentrum Goodman
Het onderwerp dat op de raadsagenda staat, heeft te maken met de ontwikkeling van het distributiecentrum van Goodman op het industrieterrein Nieuwland Parc / Hoogendijk in Alblasserdam. Het is de bedoeling dat het centrum zo’n 66.000 vierkante meter groot wordt. Er moet onder meer een rioolwaterzuiveringsinstallatieleiding aangepast / verlegd worden en een deel van de benodigde parkeerplaatsen zal in het groen worden aangelegd. De hoeveelheid groen neemt daarmee in het bestemmingsplan iets af. In de praktijk zal de hoeveelheid groen iets toenemen, omdat de huidige locatie momenteel al voor het grootste deel is verhard en in het ontwerp van het pand is aan de voorzijde groen toegevoegd, zo is te lezen in het raadsvoorstel.

Reacties politiek
Eerder deze maand reageerden alle politieke partijen al schriftelijk op het raadsvoorstel. Het CDA en de VVD vroegen daar onder meer om goed te kijken naar de verkeersafwikkeling in het gebied. Nu Peute en het distributiecentrum op het industrieterrein gevestigd worden, zal het verkeer toenemen, zo is de verwachting. “De nieuwe ontwikkelingen van Goodman, containerterminal, en het Nedstaalterrein met al zijn nieuwe gebruikers zoals Peute e.d. zullen een forse toename van het verkeer met zich meebrengen. We kennen de modellen van de containerterminal die aangeven dat de capaciteit nog niet volledig benut is. Ook weten we dat deze bedrijven veel vervoersbewegingen via het water zullen laten verlopen. Toch zouden we graag een analyse hiervan zien vanuit het college. Kunt u enkele scenario’s aan de raad voorleggen om de verkeersafwikkeling te verbeteren? Het lijkt ons goed dit ook samen met Rijkswaterstaat op te pakken,” aldus het CDA.

Groen
De D66 drong er bij het college op aan om goed in de gaten te houden dat op terrein in Alblasserdam groen niet ingewisseld wordt voor bestrating. Dat blijkt op de locatie van Goodman in het verleden wel te zijn gebeurd. Als tegenprestatie ziet de D66 graag veel meer vergroening op en rondom het nieuw te bouwen distributiecentrum. Marko Stout van de D66: “Het toestaan van 5000 m2 minder groen is een gunst van Alblasserdam aan Goodman. Wij zouden graag zien dat het college Goodman probeert te motiveren om alsnog, zo veel als mogelijk, groen te implementeren in het plan. Dit zou kunnen door groene gevels en groene daken.”

Zonnepanelen
De SGP maakte het college attent op de mogelijkheid om op het dak van het nieuwe distributiecentrum 12.000 zonnepanelen te leggen die samen goed zouden zijn voor stroomlevering aan 600 huishoudens in Alblasserdam.

Kosten
De PvdA merkte op blij te zijn met het feit dat alle kosten die met het project gemoeid zijn, gedragen worden door Goodman. ‘Prima zaak’.

Overname leiding
Tot slot had de ChristenUnie nog een vraag over de afvoerleiding. Teus Stam van de ChristenUnie vroeg: “Het waterschap heeft de intentie om de afvoerleiding over te nemen. Heeft deze overname van het waterschap voor de gemeente nog enige andere consequenties?”

Iedereen akkoord
Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering van dinsdag hadden alle politieke partijen al aangegeven akkoord te kunnen gaan met het raadsvoorstel. Het enige dat hier nu nog voor nodig is, is minstens één raadslid dat woensdagavond wél naar de vergadering komt om dit kenbaar te maken.

Nog niet digitaal
Besluiten van de gemeenteraad kunnen en mogen tot nog toe niet digitaal worden genomen. Een spoedverzoek om dit alsnog toe te staan, is inmiddels verzonden naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het volledige raadsvoorstel is hier te downloaden.

Meer informatie over de plannen voor een nieuw distributiecentrum in Alblasserdam is hier te vinden.