ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam voorziet de komende jaren aanzienlijke tekorten in het sociaal domein. Zonder aanvullende maatregelen komt de gemeente jaarlijks 2 miljoen euro tekort op een totale begroting van tussen de 45 en 50 miljoen per jaar. Dit signaal geeft het college aan de gemeenteraad bij het aanbieden van de Perspectiefnota 2020. Binnen het sociaal domein hebben gemeenten verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning aan hun inwoners. Op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp.

De gemeente meldt in een persbericht: “Alblasserdam onderschrijft het pleidooi van de VNG dat het Rijk voldoende geld beschikbaar moet stellen voor de taken werk, zorg en jeugd. Tegelijkertijd is in opdracht van het Drechtstedenbestuur een Taskforce opgericht die samen met de Sociale Dienst Drechtsteden, de Dienst Gezondheid & Jeugd en de gemeenten zoekt naar oplossingen. Ondanks deze inspanningen is de kans reëel dat Alblasserdam ook lokaal interventies moet doen om financieel gezond te blijven. Het college voorziet dat het komend jaar gesprekken met maatschappelijke partners worden gevoerd over mogelijke maatregelen.”

Aan de slag met scenario’s
Grofweg beschikt een gemeente over drie knoppen om de financiële situatie te beïnvloeden. Enerzijds kan de gemeente de uitgaven (tijdelijk) verlagen, waardoor ambities mogelijk niet of pas later worden gerealiseerd. Anderzijds kan de gemeente de inkomsten (vooral via de OZB en lokale heffingen) verhogen. Daarnaast kan de gemeente reserves inzetten om tekorten tijdelijk op te vangen.

Gemeenteraad
Aan welke knoppen het college mag draaien, in welke mate en vanaf wanneer bepaalt de gemeenteraad. In de Perspectiefnota 2020 heeft het college voorbeeldscenario’s opgenomen. Op 9 en 10 juli 2019 spreekt de gemeenteraad tijdens de algemene beschouwingen over deze oplossingsrichtingen op hoofdlijnen in aanloop naar de begroting 2020. In de zomermaanden gaat het college aan de slag met het uitwerken van voorstellen voor in de begroting. Op 12 november 2019 behandelt de gemeenteraad de begroting 2020.

Vernieuwing en creativiteit
Wethouder Verheij: “Twee miljoen lijkt enorm veel, maar op onze totale begroting gaat het om 4%. Dat laat onverlet dat er een oplossing moet komen, ofwel vanuit het Rijk of de regio maar wellicht ook lokaal. Dat is geen leuk nieuws, zeker niet in de tijd van economische voorspoed en regionale en lokale ambities. Het maken van deze keuzes biedt ook kansen om samen met onze (maatschappelijke) partners en inwoners te kijken naar wat echt belangrijk is en maakt de noodzaak voor vernieuwing en creativiteit groter.”

Luchtfoto van de gemeente Alblasserdam. © Peter Stam.