ALBLASSERDAM – De petitie van Jan Wijninga uit Alblasserdam, waarin de gemeente wordt verzocht om een referendum te houden over de plannen met het Alblasserdamse gemeentehuis, is inmiddels meer dan 600 keer ondertekend. Ook zaterdag 8 december 2018 stond de Damdorper weer bij het Makado om zoveel mogelijk handtekeningen op te halen. De gemeente Alblasserdam laat weten dat het, zonder speciale referendumverordening, die door de gemeenteraad moet worden vastgesteld, niet mogelijk is om een referendum te houden in Alblasserdam. Jan Wijninga gaat desondanks door met de inzameling en zegt te hopen dat de gemeente haar slogan ‘Samen doen’ waar gaat maken.
Er zijn plannen om het gemeentehuis, dat in de jaren zestig voor 1,3 miljoen gulden werd gebouwd, voor 9.000.000 euro te restaureren. Eerder bleek al uit een poll op Alblasserdamsnieuws.nl dat zo’n 85 procent van de stemmers dit geen goede investering vindt. Jan Wijninga heeft er echter weinig vertrouwen in dat de meerderheid gemeenteraad zich iets van die uitslag aan zal trekken.

Geen vertrouwen
Wijninga stelt: “De mening van de bevolking wordt totaal genegeerd, terwijl het hier gaat om een enorme investering van ons gemeenschapsgeld. Omdat ik er geen vertrouwen in heb dat het college van burgemeester en wethouders en een meerderheid van de raad de uitslag van de poll op www.Alblasserdamsnieuws.nl zal respecteren, verzoek ik de gemeente Alblasserdam om een referendum te organiseren. Tijdens  zo’n volksraadpleging kan de burger aangeven of de gemeente door moet gaan met haar huidige plan of dat er een nieuw plan ontwikkeld moet worden.”

Bij het Makado
Wijninga wil de handtekeningen bij de commissievergadering ‘grondgebied’, die op dinsdag 11 december wordt gehouden, overhandigen aan de gemeente. Tijdens deze vergadering spreken de commissieleden over de restauratie van het gemeentehuis. De vergadering begint om 19.30 uur en is voor iedereen toegankelijk. Wijninga hoopt dat zoveel mogelijk mensen naar het gemeentehuis komen om te zeggen wat zij van de plannen vinden. Ook in de week na 11 december kan de petitie nog ondertekend worden. Wijninga hoopt een week later, tijdens de raadsvergadering, de rest van de handtekeningen te overhandigen.

Scenario’s
Met de renovatie wil de gemeente een ‘Huis van de Samenleving’ maken waarin niet alleen plaats is voor de gemeente, maar ook voor de Bibliotheek AanZet, leerwerkbedrijf SMILE en de politie. Omdat de plannen duurder uitpakken dan aanvankelijk ingeschat heeft de raad het college gevraagd om naast het oorspronkelijke scenario twee alternatieve scenario’s uit te werken. Deze scenario’s zijn: 1. Een nieuwe aanbesteding starten, 2. Een nieuw plan maken, 3. Doorgaan met het huidige plan. Het college heeft de raad voorgesteld om voor scenario 3 te kiezen. Dit betekent dat de raad wordt gevraagd een extra krediet van € 1,1 miljoen beschikbaar te stellen.

Inspreken
Op dinsdag 18 december neemt de raad definitief een besluit. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Betrokken inwoners kunnen tijdens de commissievergadering van 11 december inspreken en hun visie geven. Inwoners krijgen de gelegenheid om in maximaal twee rondes (termijnen) in te spreken. Iedere spreker krijgt in eerste termijn vijf minuten. In de tweede termijn is er gelegenheid voor nog een korte reactie. Wie wil inspreken, wordt verzocht dit voorafgaand aan de vergadering kenbaar te maken via de raadsgriffie. Mail: griffier@alblasserdam.nl , telefoon: 06 – 231 50 976. De stukken voor de vergadering zijn te vinden via deze link.

Tekenen
De petitie voor een referendum is hier te ondertekenen. https://gemeentehuisalblasserdam.petities.nl/

 

De gemeente Alblasserdam laat desgevraagd weten dat het organiseren van een referendum momenteel nog niet mogelijk is in Alblasserdam. Gemeentewoordvoerster Monique Boer meldt: “Voor het houden van een raadgevend referendum is een referendumverordening (art. 149 Gemeentewet) vereist en deze is in Alblasserdam niet vastgesteld. Zonder verordening is er geen wettelijke basis en is het houden van een referendum niet mogelijk. Als de gemeente een (spoed)referendum wil houden, zal de gemeenteraad eerst een referendumverordening moeten vaststellen, die vervolgens op de juiste wijze formeel moet worden bekendgemaakt om in werking te treden.

 Inspraakverordening
 In artikel 2 van de inspraakverordening wordt van inspraak in artikel 2 lid 3 d uitgezonderd: inzake de begroting, de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening en belastingen bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet. Bovendien bepaalt artikel 4 lid 1 van de Inspraakverordening dat de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. De inspraakverordening biedt hier geen oplossing voor de vraag van de inwoner.

Conclusie
Om een referendum te kunnen houden moet er eerst door de gemeenteraad een referendumverordening te worden vastgesteld.

Het staat iedereen in Alblasserdam vrij petities in te dienen bij het gemeentebestuur. Voor deze petitie is het van belang dat geen verwachtingen worden gewekt, die niet kunnen worden waargemaakt. Het houden van een lokaal referendum is immers wettelijk alleen toegestaan in die gemeenten waar dat apart geregeld is via een referendumverordening.

Alblasserdam heeft geen referendumverordening. Het besluit over het renoveren van het gemeentehuis is daarnaast al eerder in juni 2017 genomen. Dat is een bindend besluit tot het wordt ingetrokken door een nieuw raadsbesluit. Wat nu voorligt is een voorgesteld besluit om een extra krediet beschikbaar te stellen. De raad kan bij behandeling van dit voorstel besluiten om niet voor renovatie te kiezen vanwege het benodigde extra krediet en besluiten over te gaan op een van de andere scenario’s.”