ALBLASSERDAM – De concentratie fijnstof (PM10) in Alblasserdam was in het afgelopen jaar hoger dan elders in het Rijnmondgebied. Dat blijkt uit de resultaten van milieudienst DCMR. Bij het meetstation op De Helling in Alblasserdam werd gemiddeld 22 microgram fijnstof per kubieke meter lucht gemeten. Bij de meetstations nabij snelwegen in Overschie, Ridderkerk, Schiedam en Dordrecht was dit aantal lager. Ook in de voorgaande drie jaar was de concentratie fijnstof in Alblasserdam hoger dan in bovengenoemde plaatsen.

Iets minder fijnstof
Wel is het jaargemiddelde van de meetwaarde gezakt van 23 microgram in 2015 naar 22 microgram fijnstof per kubieke meter lucht in 2016. Ook de gemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO2) daalde met 0,1 microgram. “Gezien de diversiteit en oorsprong van bronnen van luchtverontreiniging is het niet goed mogelijk om concrete oorzaken voor de daling in Alblasserdam aan te wijzen,” zo laat wethouder Arjan Kraijo aan de gemeenteraad weten.

Grenswaarden niet overschreden
Hoewel de waardes hoog zijn, worden de grenswaarden voor zowel stikstofdioxide als fijnstof in Alblasserdam niet overschreden. De pollutierozen laten zien dat in Alblasserdam voor zowel fijnstof als stikstofdioxide  de hoogste concentraties bij zuidoostenwind zijn gemeten. Wethouder Kraijo meldt: “Voor stikstofdioxide lijken de verkeersemissies van de weg De Helling en Rijksweg A15 hiervan de belangrijkste oorzaak. Voor fijnstof is de herkomst moeilijker te duiden. Niet alleen liggen de bedrijventerreinen van Alblasserdam in deze zuidoostelijke hoek. Ook die van Papendrecht en (gedeeltelijke) Dordrecht zijn in deze hoek gelegen. Bovendien is er bij fijnstof sprake van een zekere achtergrondconcentratie.”

Hoger
De concentraties stikstofmonoxide (NO) en stikstofoxiden (NOx) in Alblasserdam waren in 2016 een stuk hoger dan in andere plaatsen in het Rijnmondgebied. Met een gemiddelde van 73,3 microgram NOx en een gemiddelde van 25,2 microgram NO ‘scoorde’ Alblasserdam hoger dan bijvoorbeeld Overschie met 67,5 stikstofoxiden en 19,6 microgram stikstofmonoxide. Bovendien stegen de Alblasserdamse concentraties in 2016 ten opzichte van 2015 met 1,7 microgram NO en 2,5 microgram NOx.

Meetpunt
Op 1 mei 2013 heeft de raad besloten door de DCMR een gecertificeerd meetpunt te laten plaatsen in de bocht Dam/Ruigenhil in Alblasserdam. Dit meetpunt meet permanent de concentraties van fijnstof (PM10)  en stikstofdioxide (NO2) .

Fijnstof
De concentratieniveaus van fijnstof, ook wel aangeduid met ‘zwevende deeltjes’ (particulate matter, PM), in Nederland zijn opgebouwd uit de achtergrondconcentraties plus lokale bijdragen. In het rapport van de milieudienst is te lezen: “Het grootste deel van de door mensen veroorzaakte PM-achtergrondconcentratie ontstaat door chemische reacties in de lucht (de uitstoot van ammonia door veehouderij, in combinatie met stikstof van verkeer en industrie) en is afkomstig uit het buitenland. Hier bovenop komen lokale bijdragen (verkeer, industrie, houtrook). In Nederland is de bijdrage van verkeer aan PM10-concentraties veel lager dan aan NO2-concentraties. De chemische samenstelling en grootteverdeling van de deeltjes die samen aangeduid worden als PM kunnen sterk wisselen.”

Schadelijk
Het merendeel van het fijnstof in Nederland, zo’n 55 procent, is natuurlijk. Dit is voornamelijk zand en zeezout. Uit epidemiologische en toxicologische gegevens blijkt dat fijnstof bij inademing schadelijk is voor de gezondheid. In Nederland en België sterven enkele duizenden mensen enige dagen tot maanden eerder door blootstelling aan fijnstof.

Stikstofdioxide
Stikstofdioxide (NO2) ontstaat bij verbrandingsprocessen. De belangrijkste bronnen zijn verkeer, industrie en energiecentrales. Hoge concentraties komen vooral voor langs drukke verkeerswegen. NO2 speelt ook een rol bij fotochemische luchtverontreiniging (smog). Onder invloed van zonlicht reageert NO2 met vluchtige organische koolwaterstoffen tot ozon (O3).

Het volledige jaarrapport van 2016 van de DCMR is hier te downloaden.

 

Fijnstof.

 

stikstofmonoxide (NO) en stikstofoxiden (NOx)

 

stikstofdioxide