ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam heeft in 2011 circa anderhalf miljoen euro overgehouden op een begroting van 36 miljoen euro. Dit is enerzijds het gevolg van een aantal externe (eenmalige) voordelen zoals bouwleges,  belastingen en algemene uitkering. Anderzijds is dit het resultaat van de interne bedrijfsvoering die op orde is. Dit blijkt uit de jaarrekening 2011.

“Ondanks dit positieve resultaat blijft de gemeente alert op toekomstige ontwikkelingen. Nu er een crisisakkoord is gesloten in Den Haag, zullen ook de gemeenten hier binnenkort mee geconfronteerd worden. Het college van B&W heeft de opgave hier adequaat op te reageren. Dit akkoord zal structurele gevolgen hebben voor de begroting van de gemeente,” vertelt gemeentevoorlichter Karin Stevens.

Grondexploitatie
Naast de jaarrekening zijn ook de grondexploitaties geactualiseerd. Door de economische crisis in Nederland staan in Alblasserdam, net als in veel andere gemeenten, de opbrengsten van de grondexploitatie onder druk. Hierdoor heeft de gemeente het verwachte financiële resultaat naar beneden bijgesteld met 1,6 miljoen euro naar 2,9 miljoen euro.

Merendeel geplande activiteiten uitgevoerd
De gemeente heeft het merendeel van de geplande activiteiten in 2011 uitgevoerd. Er is een nieuwe brandweerkazerne in gebruik genomen, de Stichting Welzijn Alblasserdam is van start gegaan, het unieke concept sociale werkvoorziening in MFC is verder vormgegeven, de kinderboerderij wordt gerund door vrijwilligers. Verder is de begroting 2012 op interactieve wijze tot stand gekomen. Dit heeft onder andere geresulteerd in besluitvorming rondom het nieuwe zwembad. 2011 was ook het jaar waarin de bestuurlijke toekomst van Alblasserdam werd besproken. Uitkomst van deze discussie is dat Alblasserdam bestuurlijk zelfstandig wil blijven.

Een bedrag van circa € 450.000,– wordt doorgeschoven naar 2012, onder andere voor taken die gestart zijn in 2011 en doorlopen in 2012, zoals het Centrum voor jeugd en gezin, combinatiefuncties voor sport, onderwijs en cultuur en het elektronisch kinddossier. Het college stort €190.000,– in de Algemene Reserve Grondexploitaties. Daarnaast voegt de gemeente nog een bedrag van €830.000 toe aan de Algemene Reserve.

Weerstandsvermogen
De jaarrekening 2011 laat zien dat het weerstandsvermogen van de gemeente toereikend is om de risico’s op te kunnen vangen.

Positieve controleverklaring
Ook dit jaar ontvangt de gemeente een positieve controleverklaring vanwege de betrouwbaarheid van de cijfers, en een goedkeurende verklaring van rechtmatigheid. Dit betekent dat alles volgens de regels gebeurt.

 Vervolgproces
Op 29 mei 2012 bespreekt de gemeenteraad de jaarrekening 2011 in haar vergadering. Het college van B&W komt in juni 2012 met een Perspectiefnota waarin zij voorstellen doet om de structurele bezuinigingen vanaf 2013 en verder op te vangen.