ALBLASSERDAM – Het college van burgemeester en wethouders vraagt aan de Alblasserdamse gemeenteraad 25.000 euro beschikbaar te stellen, om aanpassingen te doen aan de buitenruimte bij de moskee aan de Anjerstraat in Alblasserdam. Buurtbewoners klagen onder meer over geluidsoverlast en parkeerhinder. Met de aanpassingen aan de buitenruimte zou deze overlast verminderd moeten worden. Het college vindt dat de aanpassingen voor rekening van de gemeenschap moeten komen, omdat het de gemeente is geweest die een aantal jaar geleden akkoord is gegaan met de bouw van een appartementencomplex recht tegenover de moskee.

Het raadsvoorstel van de gemeente is hieronder (letterlijk) te vinden. Het voorstel wordt later deze maand in de gemeenteraad besproken.

Sinds het voorjaar van 2021 brengt de Yunus Emre Moskee op vrijdag in het openbaar de gebedsoproep ten gehore. Het openbaar ten gehore brengen van de gebedsoproep stuitte op weerstand vanuit een aantal omwonenden. Als gevolg daarvan is er in de afgelopen periode verharding ontstaan tussen bezoekers van de moskee/moskeebestuur en omwonenden. Sommigen zien de openbare gebedsoproep als het startpunt van deze verharding, anderen als de druppel. Een aantal omwonenden, specifiek omwonenden van het appartementencomplex aan de Anjerstraat, geeft aan overlast te ervaren. Het gaat dan vooral om geluidsoverlast en parkeeroverlast. Bezoekers van de moskee geven aan zich gediscrimineerd en bedreigd te voelen als gevolg van uitlatingen door een aantal omwonenden.

In het afgelopen jaar zijn diverse gesprekken gevoerd met en ook tussen het moskeebestuur en vertegenwoordigers van de omwonenden van de Anjerstraat en Lindelaan. Naar aanleiding van deze gesprekken heeft het moskeebestuur nagedacht over de herinrichting van het gebied om zo de hinder van de omwonenden aan de Anjerstraat te beperken. Op basis van de ideeën van het moskeebestuur zijn medewerkers van de afdeling buitenruimte aan de slag gegaan met het intekenen van verschillende varianten met betrekking tot de herinrichting van de buitenruimte.

De aanpassingen
Het college van B&W is, bij honorering van de kredietaanvraag door de gemeenteraad, voornemens om uitvoering te geven aan de zogeheten “minimumvariant”. Hiervoor is 25.000,- euro nodig. De minimumvariant bestaat samengevat uit de volgende aanpassingen in de buitenruimte:

– het versmallen en vergroenen van de strook aan de voorkant van het moskeegebouw
– het verplaatsen van de zitgelegenheid aan de voorkant van het gebouw naar de zijkant van het gebouw, zodat geluidsoverlast wordt verminderd
– het creëren van een extra oploop naar de voetbalkooi, zodat kinderen uit de buurt niet hoeven om te lopen
– het nemen van een verkeersbesluit in combinatie met het plaatsen van een gele markeringslijn

Niet alle wijzigingen worden, na conforme besluitvorming door de gemeenteraad, direct uitgevoerd. Na afstemming met het moskeebestuur is er voor gekozen om niet direct de strook aan de voorkant van het gebouw te versmallen. Hierdoor kan eerst worden bekeken of het verplaatsen van de zitgelegenheid naar de zijkant van het gebouw voldoende effect sorteert. Is dat niet het geval, dan zal de strook worden versmald en vindt daar vergroening plaats.

Beoogd effect
Door aanpassingen te doen in de buitenruimte van de Yunus Emre Moskee wordt getracht de overlast die door omwonenden wordt ervaren te beperken. Met als doel de cohesie in de wijk, tussen bewoners en bezoekers van de moskee/Turkse vereniging, te bevorderen.

Argumenten

1. Een herinrichting van de buitenruimte draagt bij aan het verminderen van overlast. De voornaamste meldingen van omwonenden in relatie tot de moskee zijn meldingen over geluidsoverlast en parkeeroverlast. De moskee heeft tevens de functie als ontmoetingscentrum,
waardoor ook in de avond mensen in en rondom de moskee aanwezig zijn. Daar komt bij dat de zitgelegenheid van de bezoekers op dit moment aan de voorkant van het gebouw te vinden is. Vooral in de zomer geven omwonenden aan hierdoor geluidsoverlast te ervaren. Door de zitgelegenheid van de moskee bezoekers naar de zijkant van het gebouw te verplaatsen, wordt gepoogd deze geluidshinder te verminderen. Een aantal bezoekers van de moskee komt met de auto. Dit veroorzaakt parkeeroverlast bij omwonenden. Door een gele lijn te creëren op de stoep langs de voorkant van het moskeegebouw wordt deze vorm van overlast verminderd.

2. Een herinrichting van de buitenruimte vormt een goede basis voor het vervolg. Zoals eerder aangegeven is in de afgelopen periode de relatie tussen het moskeebestuur/ bezoekers van de moskee en een aantal omwonenden door verschillende incidenten verstoord. Een herinrichting van de buitenruimte kan bijdragen aan het verminderen van overlast die wordt ervaren door een aantal omwonenden. Een vermindering van overlast draagt bij aan meer rust in de omgeving, wat een betere basis vormt om met elkaar door te praten over het verbeteren van de sociale cohesie.

Kanttekeningen
1. Moet de herinrichting van de buitenruimte van de moskee wel door de gemeente worden bekostigd?
Op dit moment hebben we te maken met een verstoorde relatie tussen het moskeebestuur/bezoekers van de moskee en omwonenden, deels doordat omwonenden overlast ervaren. De gemeente is eigenaar van de openbare ruimte en heeft geconstateerd dat de inrichting zoals deze nu is vorm gegeven aanleiding geeft tot overlast. Het is de gemeente die toentertijd akkoord heeft gegeven voor de bouw van een appartementencomplex recht tegenover de moskee. Dit maakt dat de gemeente een rol heeft in het verbeteren van deze situatie en verantwoordelijkheid wil nemen bij het vinden van een mogelijke oplossing.

2. Is een herinrichting van de buitenruimte wel voldoende om de relatie tussen bewoners en bezoekers van de moskee/moskeebestuur te verbeteren?
Met de aanpassingen uit de minimumvariant wordt getracht de genoemde ervaringen van overlast door omwonenden te beperken. Desalniettemin is de relatie tussen de omwonenden en de bezoekers van de moskee verstoord. Een herinrichting van de buitenruimte en daarmee de beperking van overlast kan de basis vormen voor rust in de wijk en een verbeterde relatie tussen bezoekers van de moskee en de omwonenden, maar deze oplossing is niet allesomvattend. Er is meer nodig dan alleen de herinrichting van de buitenruimte; men moet met elkaar in harmonie (gaan) samenleven. Op dit moment wordt het gesprek met de SWA gevoerd om te kijken wat zij vanuit hun rol hier in kunnen betekenen.