ALBLASSERDAM – De stichting Groene Long in Alblasserdam maakt bezwaar tegen de voorgenomen bouw van vijf appartementen op de locatie ‘Bockhorn’ aan de Oost-Kinderdijk ter hoogte van nummer 9 in Alblasserdam. Het perceel nabij de Oost Kinderdijk 9 betreft de bestemming ‘Tuin’. Op dit perceel heeft in het verleden een pand gestaan dat bekend was onder de naam “de Bockhorn”. De woning is in 1964 afgebrand en de locatie heeft tot op heden geen nieuwe invulling gekregen. Het plan is om ter plaatse een appartementen- gebouw, bestaande uit 5 woningen, te realiseren (een ‘nieuwe’ Bockhorn).

Het voorgenomen plan is strijdig met het vigerende bestemmingsplan ‘Herstelplan Alblasserdam’ (vastgesteld op 31 maart 2015). Op gronden met de bestemming ‘tuin’ is het niet toegestaan om woningen te realiseren.

Er is daarom een verzoek ingediend om het bestemmingsplan te wijzigen. De toelichting op het bestemmingsplan nabij Oost-Kinderdijk is hier te downloaden.

De Stichting De Groene Long is het daarmee oneens. In onderstaande brief aan het College van B&W legt de Groene Long uit wat de bezwaren zijn.

Geacht college,
Anno 2020, in deze tijd, waarin biodiversiteit centraal staat, waarin de natuur zienderogen achteruitgaat en 75% van de insecten is verdwenen, wordt waardevolle natuur ernstig bedreigd.

Stichting De Groene Long wil hiertegen protesteren. Wij zijn een organisatie met ruim 50 actieve vrijwilligers. Onze vrijwilligers knotten wilgen op veel verschillende plekken in het dorp, wij bouwen insectenhotels, werken aan bloemrijke bermen en dragen zo bij aan het provinciale plan Prachtlint. Ook zijn wij regelmatig betrokken bij planvorming en uitvoering daarvan in dit gebied.
Ons motto is: ‘Wat groen is, moet groen blijven’. Alblasserdam is één van de minst groene gemeenten van Nederland met vooral veel te weinig bomen. Uitgerekend hier dreigt weer waardevolle natuur opgeofferd te worden voor stenen.

Vandaar onze oproep aan u om u heel goed te bezinnen alvorens dit bestemmingsplan te wijzigen. Het is code rood voor de natuur in onze regio. Geen grijs voor groen!!

Wij hebben de volgende bezwaren tegen wat gesteld wordt in de toelichting op het voorontwerp:

1             De plaats van het plangebied.
Het gebied waar men het appartementengebouw wil bouwen vormt een groene verbinding tussen de Crezéepolder, het Rietgors, een gebied met de hoogste graad van natuurbescherming, en aan de andere kant het Lammetjeswiel en het Natura 2000-gebied bij de molens. Deze plek is in deze reeks groene gebieden een onmisbare schakel.
Op pagina 27 van de toelichting wordt ook het Natura 2000-gebied genoemd en dan staat er: ‘Tussen het plangebied en deze natuurgebieden is bestaande bebouwing en infrastructuur gelegen’.
Dat er al wegen tussen liggen is geen reden om er nog een barrière te bouwen!

Op pagina 6 van de toelichting van het voorontwerp staat: ‘Dit plan zorgt voor een verbinding in het dijklint wat ter hoogte van het plangebied onderbroken is.’ En op pagina 16: ‘Het plan zorgt voor een passende invulling van een ongepaste onderbreking in het dijklint van Oost-Kinderdijk.’ Wij vinden in deze context het woord ‘ongepast’ zeer ongepast.

Op pagina 17 wordt gesproken over een ‘verwilderde uitstraling’. Dat laatste is een kwestie van smaak. Wij zien grote, waardevolle bomen staan.
En waarom zou het dijklint niet mogen worden onderbroken? Ook in de toelichting op pagina 18 gaat het over ‘het ritme langs de dijk met afritten, bebouwing, afwisselend open-dicht etc. ‘. En er zijn meer plekken in het dijklint waar een aantal bomen staan.

 

2             De bomen.
Op pagina 11 staat: ‘Ten behoeve van het plan worden acht bomen (esdoorns) van de waardevolle particuliere bomenlijst gekapt. De esdoorns worden vervangen door nieuwe esdoorns in de directe omgeving van het plangebied. Met deze maatregelen blijft de groene uitstraling van de Oost-Kinderdijk behouden.’
Deze prachtige bomen staan op de lijst met beeldbepalende en dus beschermde bomen van de gemeente Alblasserdam. Die bomen mogen alleen gekapt worden als er een groot maatschappelijk belang mee gediend is. Dat is volgens ons hier niet het geval.
De toelichting zegt ook niets over de plaats waar die vervangende bomen komen en op welke termijn dat gebeurt.

Het vervangen van oude bomen door jonge is geen eerlijke ruil. Oude bomen zijn ecologisch veel waardevoller dan jonge. Ze herbergen vele malen meer levende organismen en ze leggen per jaar ook veel meer CO2 vast.

Dus laat de oude bomen staan. Mochten ze onverhoopt toch moeten wijken maak dan duidelijk waar ze komen en wanneer ze worden geplant. Naar analogie van watercompensatie. Daarbij moet er vooraf gecompenseerd worden. Dat zou bij deze bomen ook moeten gebeuren: eventuele vervangende bomen moeten voor de bouw al worden geplant.

3             Het afgebrande huis.

Op pagina 33 staat: ‘Volgens de huidige plannen zal de nieuwbouw op de locatie van het in 1957 afgebrande pand worden gerealiseerd.’ Het maakt ons niet veel uit of het huis in 1957 of in 1964 is afgebrand, maar feit is dat er achter op het terrein al twee woningen staan als compensatie voor het afgebrande huis. Het kan toch niet zo zijn dat u blijft compenseren?

4             De verkeersdrukte op de dijk.
De toelichting becijfert op pagina 12 dat er per dag 35 extra verkeersbewegingen zouden komen door dit plan. Er worden geen negatieve effecten op doorstroming en verkeersveiligheid verwacht.
Het is niet zo veel, maar het komt wel bovenop het drukke verkeer van nu plus de verkeersbewegingen die ontstaan door de woningen op het Merconterrein.
Dus een onacceptabele toename van de verkeersdrukte.

Het bovenstaande overziende roepen wij u op om niet mee te gaan in de vraag om het bestemmingsplan te wijzigen.

Uiteraard zijn wij bereid om onze bezwaren ook mondeling toe te lichten.
Tevens rekenen we erop dat u ons van alle ontwikkelingen in dit dossier tijdig op de hoogte zult houden
.

Namens het bestuur van Stichting De Groene Long,
Kraanbaan 12

2951 JG Alblasserdam

 

Nel de Vries, voorzitter

Hans van Loon, secretaris

 

Via deze link naar de website van de gemeente, is meer informatie over het project te vinden.