ALBLASSERDAM – Politici in Alblasserdam maken zich zorgen over de vaarfrequentie van de Waterbus bij de nieuwe aanbesteding in 2022. In een brief aan het college van B&W van Alblasserdam werd daarom gevraagd wat Alblasserdam kon doen om de Waterbus ook na de aanbesteding minstens zo vaak te laten varen als dat nu gebeurt. Wethouder Arjan Kraijo vertelde dinsdag 21 mei 2019, tijdens de commissievergadering in Landvast, dat hij de bezorgdheid snapt en dat er gesprekken zijn gevoerd met de Provincie Zuid-Holland die over de aanbesteding gaat.

Funest
In een brief aan het college schreef Wim van Krimpen van de PvdA: “Twee weken geleden werd bekend dat bij de nieuwe aanbesteding van de waterbus de frequentie fors omlaag gaat voor wat betreft de routes van Dordrecht – Alblasserdam en  naar Rotterdam en vice versa via de andere Drechtsteden. Van een nieuwe exploitant wordt een veel lagere vervoersfrequentie verwacht dan de reizigers nu gewend zijn. Dat is funest voor een evenwichtige modal split waarbij reizigers een prima alternatief grotendeels kwijtraken.”

Harde eisen
Verder vroeg Van Krimpen zich af of het college het hem eens is dat een verlaging van het niveau van de dienstverlening van de waterbus niet strookt met de groei-ambitie van Alblasserdam en de Drechtsteden en de multimodale bereikbaarheid van de Drechtsteden in het algemeen, Alblasserdam en het molengebied Kinderdijk in het bijzonder. Daarnaast wilde de PvdA’er weten wat de inzet vanuit Alblasserdam is bij de aanbesteding van de nieuwe waterbusconcessie. “Welke (harde) Alblasserdamse eisen en wensen zijn op tafel gelegd? En welke stappen gaat het college nemen zowel binnen de Drechtsteden als naar de provincie nemen om te komen tot de best mogelijke dienstverlening en dienstregeling in de nieuwe concessieperiode?”

Flexibiliteit
Wethouder Arjan Kraijo vertelde dinsdag dat hij de vragen terecht vindt en dat er inmiddels vanuit Alblasserdam en vanuit de Drechtsteden een zienswijze is ingediend, waarin wordt bepleit om de huidige situatie van de Waterbus als basis en uitgangspunt te nemen bij de aanbesteding. “De provincie heeft op een andere manier gekeken. De provincie heeft met name gekozen voor meer flexibiliteit en invulling door de markt. Vanuit Alblasserdam zijn we niet tegen flexibiliteit. Die willen wij zelf graag ook. Bijvoorbeeld op het moment dat de Waterbus gaat varen en er komt een mogelijkheid voor een nieuwe halte bij het terrein van Mercon Kloos in Alblasserdam, dan is het fijn dat als je tijdens een concessieperiode flexibel bent om daarmee om te gaan. Op het moment dat de gunning in 2022 een feit is, dan zitten we, meer dan in het verleden, aan het stuur om wijzigingen voor te stellen in de dienstregeling die er dan is. Maar wat ons betreft was die flexibiliteit uitgegaan van de huidige dienstregeling. Dat is een punt waar we met de provincie niet over uit zijn gekomen. De provincie heeft wel aangegeven dat vervoerders punten kunnen verdienen. Dat houdt in dat ze meer punten krijgen als zij voldoen aan wensen uit de regio. Daarmee kunnen aanbieders bij de aanbesteding hoger eindigen in de ranking. We praten wel als regio (en niet als dorp) met de provincie. Dat is beter voor de lobbypositie.”

Oplegbrief
Wethouder Peter Verheij vertelde dat bij de provincie duidelijk is hoe er vanuit Alblasserdam en vanuit de regio over het onderwerp wordt gedacht: “De zienswijze die is ingediend hebben we voorzien van een oplegbrief en daarin staat in niet mis te verstane woorden hoe de regio erover denkt. Voordat die brief gestuurd werd, was er al contact met de provincie. Uit de reactie van de gedeputeerde bleek dat hij heel goed had begrepen dat we het niet eens waren met de keuzes in het programma van eisen die ze in de markt wilden zetten. Ook na het versturen van de brief is er meerdere keren over gesproken met de gedeputeerde. Wij vinden het cruciaal dat het huidige dienstverleningsaanbod overeind blijft. Het risico dat we zien, is dat het systeem achteruit gaat. Dat willen we geen van allen.”

Cofinanciering
Verder vertelde Verheij dat er vanuit de regio 750.000 euro wordt bijgedragen aan cofinanciering. “Zodra de gunning plaatsvindt, wordt het gesprek hervat en dan kunnen partijen laten zien wat ze waard zijn en ook of ze onze cofinanciering waard zijn. De regio doet namelijk een financiële bijdrage van 750.000 euro en het is aan ons om te bepalen of we dat ook aan de partij die eruit komt, willen financieren.”

Drukmiddel
Arjan Kraijo plaatste daar een nuance bij en zei: “We hebben cofinanciering van 750.000 euro vanuit de regio, maar daar staat vanuit de provincie wel een bedrag tegenover van over de 40.000.000 euro. Het gaat dus om 40 miljoen versus 750.000. Maar het is nog steeds een drukmiddel.”

Tijd zal het leren
Tot slot vertelde wethouder Kraijo dat het programma van eisen dat in de markt is gezet, wel uitgaat van het uitbreiden van het aantal vaaruren naar 30.000 vaaruren. De provincie zegt eigenlijk: ‘We geven de markt optimaal de gelegenheid om binnen de uren die ze minimaal moeten varen een zo optimaal mogelijke dienstregeling neer te zetten.’ Hoe die uren ingevuld worden, is nog niet bekend. De partijen weten hoe we vanuit de Drechtsteden hiernaar kijken, maar zekerheid op voorhand hebben we niet. De tijd zal het leren.”