OUD-ALBLAS / MOLENWAARD – Dertien inwoners van de gemeente Molenwaard hebben woensdag 26 april 2017 een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Onder hen zijn twee inwoonsters van Oud-Alblas. De versierselen werden opgespeld door burgemeester Dirk van der Borg in De Spil in Bleskensgraaf.

De gedecoreerden zijn:

De heer P.A. Muijen – inwoner van Langerak
De heer P.A. Muijen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus ontplooide de volgende activiteiten:
1975 – 2012            medeoprichter, voorzitter, trainer, scheidsrechter van de korfbalvereniging Triade te Langerak
1993 – 2000            lid van de bewonerscommissie van Lek en Waard Wonen
2000 – 2006            commissaris van Lek en Waard Wonen. Hij heeft zich met hart en ziel ingezet met een bovenmatige kennis van zaken, hetgeen ertoe bijdroeg dat tijdens zijn zittingsperiode de expansieve groei van de stichting goed is verlopen.
1996 – heden          lid van het bestuur van de Stichting Jumelage Nieuwpoort a/d Lek met Nieuwpoort a/d IJzer BE
2010 – heden          vrijwilliger bij, vanaf 2014 tevens penningmeester van de Stichting Vestingstad Nieuwpoort

Mevrouw F. van Houwelingen-den Boer – inwoonster van Nieuwpoort
Mevrouw F. van Houwelingen-den Boer is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decoranda ontplooide de volgende activiteiten:
1980 – 2015            bestuurslid en leider van de jaarlijkse vakantiebijbelweek van de Hervormde Kerk Nieuwpoort
1988 – heden          vrijwilliger bij Oranjevereniging Nieuwpoort
1998 – heden          trainer bij Sportvereniging Octopus, thans SVO. Ook is zij o.a. verantwoordelijk voor de aanmeldingen van nieuwe leden, begeleidt en coacht zij wedstrijdzwemmers en opent en sluit ze het zwembad.
2004 – heden          vrijwilliger voor het verjaringsfonds/collecte van de Hervormde Kerk Nieuwpoort

De heer F. van der Werken, inwoner van Brandwijk
De heer F. van der Werken is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Decorandus is werkzaam als hoofdagent bij Basisteam Drechtsteden Binnen van de politie.
Daarnaast ontplooide hij diverse activiteiten:
1992 – heden          algemeen bestuurslid van Oranjevereniging Juliana. Hij is:

 • werver van vrijwilligers
 • werver van adverteerders
 • onderhouder van contacten in het kader van het maken van een programma voor Koningsdag
 • organisator van de veiligheid
 • organisator van de activiteiten tijdens de Oranjeweek. In 2016 werden in het kader van het tachtigjarig bestaan van de vereniging extra activiteiten georganiseerd
 • organisator van diverse andere activiteiten rondom de Oranjeweek en het Koningsweekend
 • onderhouder van de materialen
 • verrichter van hand-en-spandiensten
 • organisator van een evenementenweekend in de kernen Brandwijk en Molenaarsgraaf in 2-15?. Dat de Oranjevereniging kwalitatief goede activiteiten organiseert, blijkt uit het feit dat de bewoners van de wijken Brandwijk en Molenaarsgraaf in de meivakantie liever deelnemen aan de activiteiten dan op vakantie gaan.

Voorts is hij aanwezig bij de bestuursvergaderingen en het kernenoverleg.

Ook is hij namens de vereniging:

 • mede-oprichter en bestuurslid van een stichting om gelden in te zamelen ter realisatie van een monument van de in 2015 opgegraven resten van de neergestorte Avro Lancaster Rolls Royce Merlin motor en propeller. Het monument wordt in mei 2017 geplaatst.
 • mede-initiatiefnemer van de realisatie van een herdenkingsbord voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog op de Algemene Begraafplaats bij de Nederlandse Hervormde Kerk te Molenaarsgraaf. Hiertoe heeft hij in een projectteam onderzoek verricht en informatie en fotomateriaal verzameld.

2013 – heden          lid van de Klankbordgroep Brandwijk/Molenaarsgraaf. Als zodanig draagt hij bij aan de leefbaarheid van Brandwijk en Molenaarsgraaf door de samenwerking/verhoudingen tussen de diverse verenigingen te bevorderen.

Mevrouw A.M. Willemse-Hardam – inwoonster van Oud-Alblas
Mevrouw A.M. Willemse-Hardam is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Decoranda ontplooide de volgende activiteiten:
1991 – heden          leidster bij Peuterspeelzaal Peutervreugd Oud-Alblas
2002 – heden          algemeen bestuurslid van Gymnastiekvereniging DSS Oud-Alblas. Naast                           haar bestuurlijke taken zet zij zich in bij clubkampioenschappen.

De heer A. Langerak – inwoner van Langerak
De heer A. Langerak is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Decorandus, werkzaam als proces operator bij Oasen Drinkwater te Goude, ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:
1998 – 2012            meester van de zondagsschool. Betrokkene verzorgde hiervoor ook de voorbereidingen op de les van de zondagsschool en droeg bij aan de festiviteiten en activiteiten rond de kerstviering.
2002 – heden          lid van de Kerkenraad. Daarnaast is betrokkene, als lid van de Kerkenraad, eindredacteur van het Christelijk Gereformeerde orgaan van de classis Utrecht en is hij lid geweest van de bouwcommissie, welke verantwoordelijk was voor en bijdroeg aan de nieuwbouw van de Pastoriekerk.
1987 – 1993            meester van de zondagsschool bij de Hervormde kerk Leerbroek

Mevrouw J.C. Langerak-Casteleijn – inwoonster van Langerak
Mevrouw J.C. Langerak-Casteleijn is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Decoranda ontplooide de volgende activiteiten:
2002 – heden          secretaris van de zangvereniging het Christelijk gemengd Koor Zingt het hoogste lof van de Christelijk Gereformeerde Kerk Meerkerk
2003 – 2011            vrijwilliger bij de Christelijk Gereformeerde gemeente Ameide. Betrokkene was actief als organisator van en leider bij de jongerenavonden van de Jeugdvereniging Daniël en verrichtte, samen met haar echtgenoot, hand-en-spandiensten bij vluchtelingengezinnen.
2004 – 2010            lid van de schoolcommissie Basisschool De Kandelaar Ameide
2005 – heden          vrijwilliger bij een lid van de identiteitscommissie van het woonzorgcentrum Open Vensters te Ameide van de Stichting Present. Betrokkene was/is actief als begeleider bij de creatieve activiteiten en als verkoper bij de braderie.
2012 – heden          coördinator bij de lokale werkgroep voor de begeleiding van vluchtelingen in Ameide en Tienhoven van de Stichting Vluchtelingen-Werk, afdeling Leerdam, Zederik en Lingewaal

Mevrouw M. Nederveen-van de Minkelis – inwoonster van Groot-Ammers
Mevrouw M. Nederveen-van de Minkelis is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decoranda, werkzaam voor de Vereniging Nationaal Onderwijs te Goudriaan e.o., ontplooid de volgende activiteiten:

1997 – 2012            bestuurslid van de speeltuinvereniging De Wetering Goudriaan
2002 – heden          vrijwilliger bij zorginstelling Syndion – locatie Blokhuis. Ze heeft de snoezertuin bedacht en aangelegd, ze verleent zorg aan cliënten en begeleidt hen, o.a. bij uitstapjes.
2003 – heden          souffleuse bij toneelvereniging “Onder ons”
2010 – heden          coördinator van de Rommelmarkt van de Nederlands Hervormde Kerk Goudriaan, waarvan de opbrengst bestemd is voor restauratie en goede doelen als de GGZ-instelling en projecten in Roemenië
2011 – 2013            overblijfmoeder bij CNS De Fakkel
2012 – heden          secretaris van IJsclub de Goudriaan
2013 – heden          vrijwilliger bij RopaRun-team 135. Ze verzorgt het eten van het team en werkt mee aan diverse fondsenwervende activiteiten.
2014 – heden          bestuurslid van Oranjevereniging Trouw aan Oranje

De heer J. Bakker – inwoner van Bleskensgraaf
De heer J. Bakker is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus, werkzaam als technisch medewerker bij Boerman Transport B.V. Hardinxveld-Giessendam, ontplooide de volgende activiteiten:
1970 – 2003            hulpkoster bij de Hervormde Gemeente Bleskensgraaf
1980 – 2004            vrijwilliger bij het Interkerkelijk Dovenpastoraat Midden-Nederland. Betrokkene was actief als organisator van de reguliere- en speciale kerkdiensten voor doven en slechthorenden. Ook was hij actief als ‘dovenpastoor’.
1980 – heden          vrijwilliger bij de jaarlijkse Braderie van de Oranjevereniging Oranje-Boven in samenwerking met de IJsclub De Vooruitgang. Betrokkene is verantwoordelijk voor de opbouw van de aan de braderie gekoppelde rommelmarkt. Ook zorgde hij voor de inzameling van de te verkopen goederen voor de rommelmarkt.
1984 – 2011            vrijwilliger bij en voorzitter van de Oranjeverenging Oranje-Boven te Bleskensgraaf. Betrokkene was actief als organisator van en begeleider bij de verenigingsactiviteiten. Het jaarlijkse hoogtepunt was Koninginnedag, maar er werden jaarlijks ook ringsteekwedstrijden, herdenkingsbijeenkomsten en sportieve evenementen gehouden. Ook organiseerde hij activiteiten die meerdere malen per jaar werden gehouden, zoals barbecues en verlichtingsweken.
2004 – heden          bestuurslid van de stichting Boerderij Gijbeland te Bleskensgraaf, een stichting die de boerderij exploiteert voor sociale en culturele doeleinden. Betrokkene heeft in het bijzonder bijgedragen aan de sloop, verplaatsen en heropbouw van de boerderij, die niet kon blijven voortbestaan op de oude locatie.

Mevrouw G.A. Ros-Roth – inwoonster van Nieuwpoort
Mevrouw G.A. Ros-Roth is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decoranda, sinds 2003 gepensioneerd als medewerker van supermarkt A&O, ontplooide de volgende activiteiten:
1984 – 1994            president van de vereniging Lekstroomvrouwen, welke zich inzet voor de vrouwen in de gemeente Molenwaard
1995 – heden          vrijwilliger bij het zorgcentrum het Hof van Ammers te Groot-Ammers. Betrokkene initieert en organiseert het koersbal, verzorgt en ondersteunt het brengen van maaltijden, is aanwezig bij bijbeluren, schenkt koffie en helpt bij verschillende incidentele activiteiten.
1997 – heden          penningmeester van de Stichting Recreatie Vijverhof, welke als doel heeft de ouderen uit Nieuwpoort te vermaken door activiteiten te organiseren. Daarnaast is betrokkene woordvoerder en aanspreekpunt en komt zij langs met hapjes en drankjes op de ouderenavonden.

De heer P. Kwakernaak – inwoner van Groot-Ammers
De heer P. Kwakernaak is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus, administratief medewerker/vernieuwingscoördinator bij Logisticon Water Treatment b.v. te Groot-Ammers, ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:
1981 – heden          diverse bestuursfuncties bij de VVD, afdeling Molenwaard, thans secretaris. Betrokkene was afwisselend voorzitter of secretaris en is tevens lid van de steunfractie. Daarnaast is hij nauw betrokken geweest bij de fusie van twee afdelingen.
1994 – heden          bestuurslid en voorzitter van en vrijwilliger bij de Stichting de Oranjevriend te Groot-Ammers. De stichting organiseert jaarlijks de feestweek voor alle inwoners, bestaande uit jeugdactiviteiten, eens in de vijf jaar een reünie voor inwoners en voormalig inwoners, een senioren-dag en de jaarlijkse Dodenherdenking. Betrokkene richtte het 4-mei-Herdenkingscomite op, organiseerde de jaarlijkse herdenking en realiseerde het herdenkingsmonument. Tevens was hij lid van de reünie-commissie. Thans organiseert hij nog jaarlijks de seniorendag.
2002 – 2010            bestuurslid/secretaris van de beheercommissie van het Dorpshuis De Platanen te Groot-Ammers
2004 – heden          voorzitter van en vrijwilliger bij het straatcomité Julianastraat te Groot-Ammers. Betrokkene helpt bij de organisatie van de straatbarbecue en de optocht tijdens Koningsdag.
2011 – heden          vrijwilliger bij de Stichting Vrienden van de Dompelaar te Groot-Ammers die zich inzet voor het behoud van een goede zwembadvoorziening. Betrokkene is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen en de groenvoorziening rond het zwembad.
2011 – heden          medeorganisator van de vijfjaarlijkse Voorjaarsbeurs te Groot-Ammers ter promotie van de regionale bedrijven en middenstand
2015 – heden          lid van de Klankbordgroep Groot-Ammers. Betrokkene is een schakel tussen de bewoners en het gemeentebestuur en beheert de door hem ontwikkelde website.

Mevrouw M. Houweling – inwoonster van Oud-Alblas
Mevrouw M. Houweling is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decoranda ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:
1983 – heden          mantelzorger/ondersteuner van een dorpsgenote. De dorpsgenote werd in 1983 getroffen door een herseninfarct. Tot 2006 heeft betrokkene twee dagen per week hulp verleend aan dit gezin met toentertijd drie kinderen en sinds 2006 komt zij één dag per week strijken, boodschappen doen en koffie drinken.
2006 – heden          vrijwilliger bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Graafstroom. Betrokkene is actief als begeleider/helper bij de Zonnebloemvakanties en de Zonnebloemdagen.
2009 – 2016            vrijwilliger bij het woonzorgcentrum De Alblashof van de Rivas Zorggoep te Alblasserdam. Betrokkene was actief als begeleider bij het wekelijkse ontbijt met de aansluitende zangochtend, helpt maandelijks de bewoners naar en van de kerk, hielp eens in de zes weken mee in het restaurant en begeleidde tevens verschillende georganiseerde activiteiten.
2014 (mei-nov)        vrijwillig palliatieve zorg verlenen aan een terminale dorpsgenoot.

De heer T. Burger – inwoner van Streefkerk
De heer T. Burger is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus, voorheen werkzaam als loods bij het Havenbedrijf Rotterdam en sinds 2011 gepensioneerd, ontplooide de volgende activiteiten:
1985 – 1999            leider van de jongensclub. Betrokkene leidde de wekelijkse gesprekken en het jaarlijkse kamp.
1987 – 1999            lid van de commissie van bijstand. Betrokkene ondersteunde het college van Kerkrentmeesters van het onderhoud van het kerkgebouw en de tuin.
1999 – 2012            ouderling en kerkrentmeester. Betrokkene bezocht gemeenteleden en verzorgde het beheer van het verenigingsgebouw.
1991 – heden          lid van de rommelmarktcommissie. Betrokkene is sinds 2009 coördinator van de goederenophaaldienst en sorteert de goederen.
2012 – heden          coördinator oud ijzer. Betrokkene verzorgt het ophalen en sorteren van materialen.

Mevrouw H. de Jong-Verschoor – inwoonster van Brandwijk
Mevrouw H. de Jong-Verschoor is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decoranda ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:
1980 – 1995            vrijwilliger bij en lid van de ouderraad, de Medezeggenschapsraad van de CBS de Bron te Molenaarsgraaf. Betrokkene begeleidde en ondersteunde de kinderen tijdens het niveaulezen.
1984 – heden          bezoeker bij de diaconie van de Nederlands Hervormde kerk Brandwijk.
2000 – heden          algemeen bestuurslid en penningmeester van de Stichting Seniorenwelzijn Brandwijk-Molenaarsgraaf-Wijngaarden
2013 – heden          vrijwilliger bij het woonzorgcentrum Graafzicht te Bleskensgraaf van de Stichting Present. Betrokkene was/is actief als vrijwillig medewerker in de linnenkamer en als gastvrouw bij de dagbesteding.

Daarnaast is betrokkene actief als collectant voor het Reumafonds. Ook was zij actief als oppasser voor twee kinderen van een dorpsgenoot en voor haar kleinkinderen. Betrokkene was tevens actief als mantelzorger/ondersteuner van een bewoner in het woonzorgcentrum Graafzicht.