ALBLASSERDAM – De heren Elias Gijsen, Peter Janssen, Martin van Horssen en Adri Maat hebben de stichting ‘het Wiegje van Beatrijs’ opgericht. De burgemeester van Alblasserdam, Jaap Paans, onderstreept het belang van de oprichting met de woorden: “Het zou mooi zijn als een aansprekend deel van het cultureel erfgoed van Alblasserdam vereeuwigd kan worden in een object van beeldende kunst dat voor iedereen herkenbaar en zichtbaar is. De sage van “het Wiegje van Beatrijs” is dat bij uitstek!”

Comité van Aanbeveling
In de periode voorafgaand aan de oprichting, is ook gewerkt aan de vorming van een Comité van Aanbeveling. De burgemeester van Alblasserdam, Jaap Paans was als eerste bereid zich in deze hoedanigheid voor de nieuwe stichting te willen inzetten. Inmiddels maken ook de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland de heer J. Smit, Dijkgraaf Waterschap Rivierenland de heer R. Bleeker, de burgemeester van Molenwaard de heer D.R. van der Borg en de heer A.A.M. Brok, nu nog burgemeester van Dordrecht, deel uit van dit comité. Het spreekt voor zich dat het stichtingsbestuur zeer verguld is met deze vorm van steun.

Een stukje geschiedenis
Op 19 november 1421 vond in de graafschappen Zeeland en Holland de Sint-Elisabethvloed plaats. Een watersnoodramp die bepalend is geweest voor de vorming van onder andere de Alblasserdamse regio zoals deze nu is. Onlosmakelijk met de ramp en het dorp Kinderdijk verbonden is het volksverhaal over het kind in een wieg dat tijdens de Sint-Elisabethvloed bij de dijk in wat nu Kinderdijk heet, zou zijn aangespoeld. In die wieg lag een kindje, Beatrijs geheten. Op het wiegje bevond zich ook een kat, die door heen en weer te springen, de wieg in evenwicht hield. Langs de Oost-Kinderdijk zijn nog tekens die verwijzen naar de oude sage: Op Huis te Kinderdijk, in de vorm van een een schildering op de daklijst. Wellicht verwijst ook de naam “Kattenwiel” in dezelfde omgeving naar die sage.

Historisch erfgoed; toeristische trekpleister
“Het Wiegje van Beatrijs” moet een herkenbaar beeld gaan worden dat memoreert aan de Sint-Elisabethvloed en de vorming van het Drechtgebied. De Alblasserdamse kunstenaar, Roel Teeuwen, vraagt al enige jaren aandacht voor een object van beeldende kunst, dat enerzijds het historisch erfgoed van Alblasserdam in zich draagt en anderzijds als een toeristische trekpleister kan fungeren. De leden van de nieuw opgerichte stichting gaan zich nu inzetten om het beeld gerealiseerd te krijgen en ook in stand te houden. Adri Maat: ‘Het zou prachtig zijn als in 2021, 600 jaar na dato, “het Wiegje van Beatrijs” mede als een soort gedenkteken gerealiseerd kan zijn.’

De ambities van het stichtingsbestuur zijn groot. Het object moet tenminste de allure krijgen van Manneke Pis in Brussel of de Zeemeermin in Kopenhagen. Dat past ook in de ontwikkelingen rondom het molengebied. De Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) werkt aan de realisatie van een bezoekerscentrum om de groeiende bezoekersstroom richting de molens te accommoderen. Alblasserdam en omgeving zal door steeds meer toeristen worden bezocht. Een extra toeristische attractie in de vorm van een passend kunstwerk is eveneens voor het SWEK zeer welkom. Het gedenkteken kan daarmee de groeiende bekendheid van de regio bevorderen.

Werk
De leden van de stichting zullen zich de komende tijd met name richten op een viertal zaken. Allereerst het verbreden van bekendheid en steun voor het initiatief vinden en in verband hiermee, het werven van sponsoren. Daarnaast zal het traject voor het vinden van de juiste locatie voor het gedenkteken concrete vormen moeten aannemen, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Tot slot zal de kunstenaar de sage letterlijk in een beeld moeten vatten. Een eerste ontwerp zal in de komende tijd aangepast en verfijnd worden en gaan fungeren als het tastbare verhaal om te komen tot draagvlak, een passende locatie, vergunningen en voldoende sponsoren. Het stichtingsbestuur heeft weinig twijfels. Elias Gijsen: ‘Wij geloven in dit initiatief. De eerste reacties zijn positief – denk aan de totstandkoming van het Comité van Aanbeveling – en we vormen als bestuur een prima team. Het zal een verrijking voor Alblasserdam betekenen.’

Meer informatie
Aanvankelijk was het de bedoeling dat er op 30 januari 2017 een persmoment zou plaatsvinden. Dit is door omstandigheden uitgesteld. Wie meer wilt weten over “het Wiegje van Beatrijs” wordt uitgenodigd contact op te nemen met de secretaris, Peter Janssen (p.j.jh.janssen@hotmail.com).

Foto’s: Cees van der Wal.