Molens kinderdijk zonsopkomst 3MOLENWAARD –  De colleges van burgemeester en wethouders van Giessenlanden en Molenwaard stellen de gemeenteraden voor om per 1 januari 2019 te gaan fuseren. Dat is de kern van het raadsvoorstel dat beide gemeenteraden behandelen op 4 oktober 2016. Op basis van het onderzoek dat in de afgelopen periode is uitgevoerd, concluderen de colleges dat een herindeling tussen beide gemeenten een meerwaarde biedt voor inwoners, bedrijven en instellingen.

Het meerwaardeonderzoek dat in de afgelopen periode is uitgevoerd, bestond uit een bureau-onderzoek, een herindelingsscan die inzicht biedt in de financiële gevolgen van een herindeling tussen Giessenlanden en Molenwaard en een participatietraject, bestaande uit een digitale raadpleging, bewonersavonden en een bijeenkomst voor ondernemers.

Uitkomsten onderzoek

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat Giessenlanden en Molenwaard veel overeenkomsten hebben. Beide plattelandsgemeenten staan intensief in verbinding met de samenleving en willen de aanwezige kracht en energie in de samenleving optimaal benutten. Beide colleges zien kansen om door de herindeling van Giessenlanden en Molenwaard taken dicht bij de inwoners te blijven organiseren en steeds complexer wordende taken te kunnen uitvoeren. In ieder geval zal een gemeente ontstaan die past bij de schaal van diverse gemeenten in Zuid-Holland en de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Ook kan de nieuw te vormen gemeente een financieel gezonde start maken met een reserve van ongeveer 29 miljoen euro.

HetGesprekWaard
Tijdens het participatietraject ‘HetGesprekWaard’ konden inwoners onder andere aangeven welke kansen zij zien en welke zorgen zij hebben. Genoemde aandachtspunten zijn bijvoorbeeld dat er bij een herindeling aandacht moet blijven voor de eigenheid van de dorpen. Daarnaast is de groter wordende afstand tussen gemeente en inwoners een punt van zorg. Giessenlanden en Molenwaard geven gehoor aan de genoemde zorgen en kansen. De eigenheid en herkenbaarheid van de kernen blijft voorop staan, ook als de (overkoepelende) gemeentenaam verandert. Ook na herindeling blijft kerngericht werken en innovatieve dienstverlening dichtbij de samenleving het uitgangspunt. Hierdoor wordt de band tussen gemeenschap en gemeente verder verstevigd. Nabijheid van de gemeente bij ondernemers en inwoners is het uitgangspunt, ondanks schaalvergroting. Er zijn ook voordelen op bestuurlijk en ambtelijk terrein. Dit maakt de nieuwe gemeente krachtiger; wat uiteindelijk ook beter is voor inwoners en bedrijven. Verder gaven diverse ondernemers aan dat zij een krachtige samenwerking tussen ondernemers en gemeente belangrijk vinden. En dat er met elkaar (ondernemers en gemeente) voor wordt gezorgd dat de Alblasserwaard economisch op de kaart blijft staan. Als de gemeenteraden besluiten om te gaan fuseren, wordt de inbreng van inwoners en ondernemers ook meegenomen in het vervolgtraject.

Vervolgproces
Op dinsdag 4 oktober wordt het raadsvoorstel tijdens afzonderlijke raadsvergaderingen in beide gemeenten besproken. De verwachting is dat de gemeenteraden medio november besluiten of ze wel of niet wensen over te gaan tot een herindeling tussen beide gemeenten. Het raadsvoorstel en de uitkomsten van het meerwaardeonderzoek zijn te vinden op: www.giessenlanden.nl en www.gemeentemolenwaard.nl. Meer informatie over het participatietraject is het vinden op www.hetgesprekwaard.nl.

Molens kinderdijk zonsopkomst 3