nedsdtaalALBLASSERDAM – De kwikuitstoot (Hg- emissie) uit de schoorsteen bij staalbedrijf Nedstaal in Alblasserdam was op 29 september 2014 ruim zeven keer meer dan was toegestaan. Dat meldt wethouder Arjan Kraijo in een raadsmemo. De giftige Hg-emissies bedroegen gemiddeld 22 microgram per Nm3. Dat terwijl de vergunde concentratie-eis voor kwikemissie gemiddeld 3 microgram per Nm3 is. De forse overschrijding kwam aan het licht nadat de Omgevingsdienst van Zuid-Holland Zuid op 24 november 2014 van Nedstaal een meetrapport ontving.

Er was gemeten in de uitlaat van het doekenfilter. “Aangezien het rapport over deze meting gereed was vlak voor het faillissement van Nedstaal, is het rapport met de meetgegevens niet eerder aan OZHZ aangeboden dan 24 november 2014,” schrijft wethouder Kraijo.

Gezondheidkundige norm
Op basis van het meetrapport dat Nedstaal heeft gezonden, is door OZHZ advies ingewonnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Milieudienst Rijnmond (DCMR) en de Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J). Een berekening is gemaakt naar de mate waarin de omgeving blootgesteld is aan kwik. Kraijo: “Uit de berekening blijkt dat met deze kwikemissie de gezondheidkundige norm voor kwik niet wordt overschreden. De emissie heeft niet geleid tot een significante toename in de buitenlucht.”

Onderzoek
De nieuwe eigenaren van Nedstaal zijn direct na het bekend worden van de meetresultaten van de meting van 29 september een onderzoek gestart naar de oorzaak en de mogelijke oplossing van het probleem. Nedstaal heeft hierbij ingezet op een “tweesporenbeleid”; 1: het uitvoeren van nader onderzoek om een oorzaak te vinden en 2: het direct starten van een traject voor het implementeren van een ‘nageschakelde’ techniek. Dit laatste behelst het inzetten van beschikbare technieken om kwik in de uitstoot af te vangen.

Wéér overschrijding
Op 2 en 3 december 2014 zijn door een erkend bureau nieuwe luchtmetingen ter plaatse uitgevoerd. De resultaten van dat onderzoek (de definitieve rapportage daarover heeft OZHZ op 16 januari 2015 ontvangen) geven aan dat de emissie weliswaar verminderd is, maar dat nog steeds sprake is van een (geringe) overschrijding van de in de vergunning gestelde norm. Om een betrouwbaarder en representatief beeld te krijgen heeft Nedstaal op 20 januari 2015 een derde meting laten uitvoeren. Uit de resultaten van deze meting blijkt dat de emissie momenteel weer voldoet aan de vergunningseis.

Trage communicatie
Dat het zo lang heeft geduurd voordat er over de overschrijding van de uitstoot van de gevaarlijke stof werd gecommuniceerd, heeft volgens wethouder Kraijo, behalve met het faillissement van de staalfabriek, ook te maken met het feit dat de provincie had besloten om de nieuwe eigenaren van Nedstaal eerst de gelegenheid te geven om met de nieuwe meetgegevens te komen.

Dwangsom
Inmiddels heeft de Omgevingsdienst aan Nedstaal laten weten dat als de emissieconcentratie-eis weer wordt overschreden, er een dwangsom van 50.000 euro per constatering volgt. Als maximum is er een bedrag van 200.000 euro afgesproken.

nedsdtaal