Sporthal ALblasserdam CKC Kinderdijk KDOALBLASSERDAM – Politici en omwonenden hebben woensdag 15 en donderdag 16 januari informatie gekregen en vragen kunnen stellen over de voorgenomen bouw van een sporthal op het korfbalveld aan de Groen van Prinstererstraat in Alblasserdam. Korfbalvereniging Kinderdijk en gymnastiekvereniging KDO willen in samenwerking met de gemeente en Woonkracht10 zo snel mogelijk, een sporthal bouwen. Buurtbewoners bleken nog wel een aantal bezwaren te hebben en lieten zich kritisch uit over de plannen. Zij zien liever dat de hal elders wordt gebouwd.

Plan
De korfbalvereniging CKC Kinderdijk heeft een lang gekoesterde wens voor het realiseren van een sporthal op Molenzicht. Ook de Alblasserdamse gymnastiekvereniging KDO zoekt al jaren naar een nieuwe locatie voor haar activiteiten. De beide verenigingen hebben gezamenlijk een plan ontwikkeld voor de bouw van een sporthal op Molenzicht. In samenwerking met Woonkracht10 en de gemeente Alblasserdam ligt er een plan dat voor de beide verenigingen financieel haalbaar is en dat getoetst is door de belastingdienst.

Onverantwoord
Het ‘bewonersplatform’, bestaande uit een aantal omwonenden van het korfbalveld, noemt het huidige plan echter ‘onverantwoord’. “Wij hebben ernstig bezwaar tegen de bouw van een sporthal op sportpark Molenzicht. Omwonenden worden opgescheept met een blinde muur van zestig meter lang en negen meter hoog. De hal komt op korte afstand van hun woning, waardoor uitzicht en licht verdwijnen en een tochtgat zal ontstaan. Wij vinden het een onverantwoord voorstel en vinden de beoogde locatie ongeschikt. Dit is onaanvaardbaar,” vindt buurtbewoner Bram Hoeijenbos, lid van het bewonersplatform.

Verspilling
Buurtbewoonster Vos sloot daar op aan en vroeg: “Straks moeten wij tegen een gigantische hal van negen meter hoog aankijken, terwijl wij onze woning gekocht hebben met uitzicht op het groen. Kinderen kunnen makkelijk op de fiets naar sporthal Blokweer. Ik vind dit enorme verspilling van geld dat de gemeente veertig jaar lang jaarlijks 90.000 euro betaalt voor een paar uurtjes gym per week.”

Niet haalbaar
Verder werd er voorgesteld om de hal dan op Sportpark Souburgh te zetten, daar zou hij minder overlast veroorzaken. Één van de aanwezigen lichtte toe dat er te veel tijd voor schoolklassen verloren zou gaan, als de klassen per fiets vanuit wijk Kinderdijk naar Souburgh zouden moeten rijden. En de kinderen met een busje brengen, zou ook niet haalbaar zijn vanwege de daarmee gepaard gaande hoge kosten.

90.000 per jaar
Het college van B&W heeft aangegeven dat er minimaal een extra sportzaal nodig is in de wijk Kinderdijk voor het bewegingsonderwijs met als voorkeurslocatie sportpark Molenzicht. Mede daarom is de gemeente bereid bij te dragen in de kosten van zowel de bouw als de exploitatie van de nieuwe sporthal. ” Wethouder Sjoerd Veerman lichtte toe: “Er is in Alblasserdam dringend behoefte aan extra ruimte om te sporten. Als CKC en KDO geen hal zouden bouwen, zouden we als gemeente een kleinere sportzaal bouwen. Dat zou ons 90.000 euro per jaar kosten. Dat geld willen we nu besteden aan deze hal.”

Perspectief
Met dit gegeven zijn de beide verenigingen de uitdaging aangegaan om dit plan op te waarderen tot een volwaardige sporthal met extra ruimte voor de activiteiten van KDO. Dit biedt volgens Jan Vlieg van de Stichting Sportpark Molenzicht een perspectief voor de 450 leden van CKC Kinderdijk en de 600 leden van KDO. “Maar ook voor het bewegingsonderwijs en de sportieve activiteiten in de wijk zoals bijvoorbeeld seniorengym en sportclinics kan de nieuwe sporthal een uitstekende rol vervullen,” aldus Vlieg.

Woonkracht10
Om het plan financieel rond te krijgen, is woningcorporatie Woonkracht10 bij het project betrokken. Nadat de hal is gebouwd door de Stichting Sportpark Molenzicht koopt Woonkacht10 de hal op en verhuurt vervolgens de hal aan de stichting. De stichting onderhoudt en exploiteert de sporthal in eigen beheer en verhuurt de hal tegen gebruiksvergoedingen aan de gemeente ten behoeve van bewegingsonderwijs, aan CKC en KDO voor hun eigen sportactiviteiten en beperkt aan derden.

Voorzieningenniveau
Wim van den Herik, vestigingsdirecteur bij Woonkracht10, lichtte tijdens de bijeenkomst in de CKC-kantine toe waarom Woonkracht meedoet met de plannen: “Woonkracht10 heeft belang bij een goed voorzieningenniveau in Alblasserdam en specifiek in de wijk Kinderdijk, omdat daar veel huurders wonen. De woningen blijven beter verhuurbaar met een adequaat voorzieningenniveau.”

30 huurwoningen
Daarnaast heeft Woonkracht10 volgens Van den Herik een volkshuisvestelijk belang. Op de achterblijvende locaties (zowel huidige kantinelocatie CKC Kinderdijk als huidige KDO-locatie) wil Woonkracht10 in totaal circa dertig sociale woningen realiseren. “Daar is op dit moment enorm veel behoefte aan. De huidige locatie van KDO hadden we al in bezit, waardoor we de verplichting hadden om KDO te compenseren voor haar huidige hal,” aldus de vestigingsdirecteur.

Bezwaren
Een aantal buurtbewoners ziet vooralsnog niets in de plannen, zo bleek donderdagavond. “Het zijn mooie plannen, maar er komen meer activiteiten en daarmee is er meer onrust. Hoort deze hal wel midden in een woonwijk?,” vroeg buurtbewoner Cees den Breejen zich hardop af. Een andere bewoner vroeg: “Wanneer is de hal open, wat is de bezettingsgraad en wordt de hal ook op zondag gebruikt?” Jan Vlieg van de Stichting Sportpark Molenzicht antwoordde, tot onvrede van enkele buurtbewoners, dat de bezettinggraad nog niet helemaal duidelijk was, maar dat het in ieder geval niet uit te sluiten is dat de hal ook op zondag wordt gebruikt. “We willen de hal zo optimaal mogelijk benutten. Het is mogelijk dat er ook op zondag gebruik gemaakt zal worden van de hal.”

Communicatie
Verder waren diverse bezoekers van de avond ontevreden over de manier van communiceren. “De communicatie is zwaar onder de maat. De wethouder had ons inziens het initiatief moeten nemen zelf de communicatie met ons te leiden en daaruit zijn eigen afwegingen moeten maken. Van enig structureel overleg is geen sprake geweest. Met CKC Kinderdijk en KDO konden we ook niet communiceren, omdat de belangen te verschillend zijn,” vertelde Bram Hoeijenbos, lid van het bewonersplatform. Een ander zei: “Dit is de eerste keer dat ik door jullie word uitgenodigd om mee te praten.” CKC Kinderdijk-voorzitter John de Jong vertelde zoveel mogelijk te hebben gecommuniceerd. “We hebben altijd de intentie gehad om zoveel en zo duidelijk en eerlijk mogelijk te communiceren. Dat is in mijn beleving ook gedaan.”

Overlast
Tot slot werden er vragen gesteld over parkeerdruk, geluidsoverlast, en de milieu-, verkeers- en parkeertechnische belasting op de wijk. Voorzitter John de Jong van CKC Kinderdijk vertelde dat de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperkt zal worden. De Jong: “We leggen tachtig parkeerplaatsen aan op ons eigen terrein, zodat er zo min mogelijk in de omliggende straten wordt geparkeerd. Verder zal de hal goed geïsoleerd worden en besteden we met zorg aandacht aan de ruimtelijke indeling.” Ad van ‘t Hof, manager van sportcentrum Blokweer vulde aan met: “De hal wordt in een ‘groene kamer’ geplaatst. Dit betekent dat er veel groen rondom de hal wordt geplaatst, zodat buurtbewoners in ieder geval in de zomer tegen begroeiing aankijken.

Geld beschikbaar
Het college van burgemeester en wethouders staat achter de plannen van CKC en KDO en vraagt de gemeenteraad om geld beschikbaar te stellen voor het project. Concreet wordt er gevraagd om een budget van 130.000 euro beschikbaar te stellen ter voorbereiding en begeleiding om de Sporthal Molenzicht te kunnen bouwen. Verder wordt gevraagd of de raad jaarlijks 90.620 euro wil geven aan de Stichting Sportpark Molenzichthal gedurende 40 jaar, bestaande uit een gebruiksvergoeding voor het bewegingsonderwijs en een investeringssubsidie. Tot slot wil het college dat de raad 250.000 euro beschikbaar stelt als eenmalige bijdrage aan de Stichting Sportpark Molenzichthal. De grond onder de te bouwen sporthal zal worden verkocht voor een verwacht bedrag van € 500.000,- aan de stichting, die na de realisatie van de bouw de sporthal inclusief de grond zal verkopen aan de woningbouwcorporatie.

Open brief
De raadscommissie praat dinsdag 21 januari over het collegevoorstel. Tijdens deze vergadering overhandigt het bewonersplatform een open brief aan de raad, waarin hun zorgen zijn opgenomen. Deze brief is vergezeld van 65 adhesiebetuigingen. Een week later, op 28 januari, neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel. Als de raad instemt, zal een bouwaanvraag ingediend worden. Vervolgens neemt de gemeenteraad een besluit over de bouwprocedure en bestemmingsplanprocedure.

IMG_2091 (Kopie)

IMG_2089 (Kopie) IMG_2097 (Kopie) IMG_2094 (Kopie) Sporthal ALblasserdam CKC Kinderdijk KDO