ALBLASSERDAM – De Huurdersvereniging Alblasserdam, Huurdersvereniging Papendrecht en de Combikoepel opereren voortaan onder de naam Huurdersstichting CombiRaad. De nieuwe organisatie behartigt de belangen van elfduizend huurders van Woonkracht10. Het verenigen van de drie huurdersorganisaties tot de CombiRaad is een logisch gevolg van de fusie van Westwaard Wonen en Forta tot Woonkracht10. Het samengaan in één huurdersorganisatie versterkt de positie van de huurdersvertegenwoordiging.

De jarenlange ervaring van de drie voormalige huurdersorganisaties is nu gebundeld. Dankzij de CombiRaad kunnen de belangen van alle huurders van Woonkracht10 behartigd worden met één geluid.

De huurdersorganisaties zijn met hun fusieproces niet over een nacht ijs gegaan. De voorbereiding was intensief. Iedere vereniging had immers zijn eigen identiteit, geschiedenis en cultuur. Om de kans van slagen van de fusie te vergroten, werd er daarom een vierde, onafhankelijke partij bij gehaald, Hans Weevers, adviseur van de Woonbond. Gaandeweg het proces werd duidelijk hoe belangrijk het was om de krachten te bundelen. Met de oprichting van Woonkracht10 werd het aantal ‘leden’ dat de voormalige Huurdersverenigingen behartigden immers vergroot naar maar liefst 11.000 huurders. Nadat vervolgens ook de Algemene Ledenvergadering van de drie afzonderlijke huurdervereniging toestemming gaf, stond niets de oprichting van de CombiRaad meer in de weg.

Overkoepelend én lokaal betrokken
Het Dagelijks Bestuur van de CombiRaad overlegt met Woonkracht10 over het huurbeleid, het onderhoudsbeleid en vele andere zaken. Naast dit overkoepelend Dagelijks Bestuur heeft de CombiRaad per gemeente een huurdersadviesraad die lokale zaken regelt. Deze drie huurdersadviesraden overleggen zelfstandig met de vestigingsdirecteur van Woonkracht10. Ook roepen ze jaarlijks een vergadering bijeen voor alle huurders in de betreffende gemeente, waarin ze huurders betrekken bij beslissingen en verantwoording afleggen over het te voeren beleid. Deze drie huurdersadviesraden zijn bovendien vertegenwoordigd in het Dagelijks bestuur van de Combiraad. Kortom: één huurdersorganisatie voor het beleidsmatige overleg met Woonkracht10, drie zelfstandige huurdersadviesraden voor het lokale overleg en één doel: het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van de huurders van Woonkracht10.

Nieuwe website
De huurders van Woonkracht10 worden vier keer per jaar in het Bewonersmagazine Tien! geïnformeerd over de activiteiten van Huurdersstichting CombiRaad. Ook wordt er druk gewerkt aan de nieuwe website: www.combiraad.nl. Via deze site zullen huurders op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van de gehele CombiRaad, maar ook van de afzonderlijke huurdersadviesraden.