ALBLASSERDAM – De criminaliteitscijfers van Alblasserdam over het jaar 2021 zijn bekend gemaakt. Hieruit blijkt dat het aantal misdrijven is afgenomen. De Veiligheidsalliantie meldt: “Het totaal aantal misdrijven in de gemeente Alblasserdam is in 2021 duidelijk afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar (-22 procent). Gemiddeld genomen daalde het aantal misdrijven in de eenheid Rotterdam met 8 procent.”

• High Impact Crime (HIC): Bij het aantal mishandelingen in Alblasserdam is een duidelijke afname zichtbaar ten opzichte van 2020 (-44 procent). Deze afname volgt op een eerdere, stijgende trend. De andere HIC en geweldsmisdrijven namen ook af, maar het gaat hier steeds om beperkte ontwikkelingen (absolute aantallen kleiner dan 10).
• Vermogenscriminaliteit: In Alblasserdam is er sprake van een substantiële afname van het aantal diefstallen uit/vanaf motorvoertuigen (-53 procent) en het aantal misdrijven vernieling c.q. zaakbeschadiging (-32 procent). Het aantal inbraken bij bedrijven en instellingen was in 2021 hetzelfde als in 2020 (7).
• Overige thema’s: Het aantal misdrijven horizontale fraude daalde in Alblasserdam duidelijk, met 23 procent. Het aantal misdrijven cybercrime bleef op hetzelfde niveau als in 2021 (5). De ontwikkelingen in drugshandel en huiselijk geweld waren beperkt (verschillen kleiner dan 10).

Incidenten
In 2021 is het totaal aantal incidenten in de gemeente Alblasserdam gedaald ten opzichte van een jaar eerder. In de eenheid Rotterdam bleef het aantal incidenten gemiddeld genomen ongeveer gelijk.
• Overlast: In Alblasserdam zijn bijna alle incidenten van overlast in meer of mindere mate afgenomen ten opzichte van 2020. De grootste dalingen zijn zichtbaar bij verkeersoverlast (-39 procent) en melding overlast jeugd (-30 procent). Het aantal incidenten met betrekking tot overlast door een verward persoon (123) bleef gelijk aan 2020.
• Overige thema’s: In de gemeente waren er in 2021 geen incidenten met betrekking tot geweld tegen
politieambtenaren (GTPA). Er was sprake van één incident veilige publieke taak (VPT).

 Jeugdproblematiek
Het totaal aantal verwijzingen naar Bureau Halt is in de gemeente Alblasserdam in 2021 afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar (-11). Dit is een daling die zich voortzet in lijn met het jaar daarvoor, toen er ook al sprake was van een lichte daling in het aantal verwijzingen. De afname is zichtbaar bij baldadigheid (-1), openbare orde (-2), schoolverzuim (-1), vermogensdelicten (-4), vuurwerkovertredingen (-2) en overig (-1).

Jeugdpreventieteam
Het jeugdpreventieteam heeft in 2021 twaalf keer contact gehad met jeugd tussen de 12 en 18 jaar oud. In alle gevallen ging dit via de politie.

Persoonsgerichte aanpak
In 2021 is het totaal aantal personen in aanpak (+7) licht toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. Er was een stijging in casuïstiek zichtbaar bij volwassenen (+2) en huiselijk geweld (+5). Bij jeugd is de hoeveelheid casuïstiek gelijk gebleven (3). Net als de voorgaande twee jaren staan er ook in 2021 geen personen op de Hitlijst van het Zorg- en Veiligheidshuis.

 

ZSM
Het aantal personen uit Alblasserdam dat is ingestroomd op de ZSM is licht gedaald ten opzichte van 2020 (-4). Er waren in totaal 45 meldingen over 36 mensen. In vergelijking met 2020 zijn er weinig duidelijke veranderingen binnen de thema’s zichtbaar. Er zijn iets meer personen besproken binnen Zorg en Triage (+4) en er zijn iets minder personen besproken binnen Jeugd (-2) en Huiselijk Geweld (-2).

Burgernet
In de gemeente Alblasserdam waren op 31 december 2021 in totaal 2.683 personen aangemeld bij de politie als deelnemer van Burgernet, nagenoeg hetzelfde aantal als een jaar eerder. De dekking van Burgernet zit in Alblasserdam al jaren boven het streefcijfer van 10 procent gemiddeld voor de eenheid. De Burgernet app is 91 keer gedownload in 2021, in het voorgaande jaar lag dit aantal nog op 179.