ALBLASSERDAM – De gemeenteraad van Alblasserdam heeft dinsdagavond 21 juni 2022 unaniem gekozen zwembad Blokweer te behouden voor het dorp. De raad heeft ingestemd met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om twee mogelijkheden uit te werken. Het gaat om het herstellen van de zwembadbak of het vervangen van de huidige RVS-bak door een betonnen bak. Ook heeft de raad geld beschikbaar gesteld om voorbereidingen te treffen die voor beide oplossingen nodig zijn. In september kiest de raad voor één van de twee oplossingen.

Voor herstel is een investering nodig van 975.000 euro en voor vervangen door beton is een investering van ruim 1 miljoen euro nodig. Alle details over het raadsvoorstel zijn hier te bekijken.

Wie verantwoordelijk is voor de kosten, wordt nog onderzocht. Het zwembad werd in 2014 geopend en de gemeente verwachtte op dat moment een bad dat enkele tientallen jaren mee zou kunnen gaan. Inmiddels is gebleken dat er roestvrijstalen materialen zijn gebruikt, die niet tegen chloor kunnen, waardoor er zo’n ernstig veiligheidsrisico is ontstaan, dat in februari van 2022 werd besloten het bad direct te sluiten. In de bouwwereld en vanuit de overheid zijn al veel langer signalen dat RVS en chloor vaak geen goede combinatie is. Zo is onder meer op te maken uit dit overheidsdocument uit 2009.

De gemeente Alblasserdam is ook bij andere 2521-baden (het concept dat in Alblasserdam als eerste werd gebruikt) geweest en heeft gezien dat daar geen problemen zijn met de constructie en dat daar anders is gebouwd dan in Alblasserdam. Binnenkort gaat de gemeente in gesprek met iedereen die bij de bouw betrokken is geweest om te zien waar het mis is gegaan en wie daar verantwoordelijk voor is. Ook wordt er geprobeerd via onder meer de verzekeraar een deel van de kosten terug te krijgen. Vanuit de gemeenteraad klonk ook de oproep aan de betrokkenen bij de bouw van het bad in 2014 te handelen van een moreel perspectief. Dus ook wanneer blijkt dat de gemeente juridisch verantwoordelijk is voor alle kosten, worden de betrokkenen opgeroepen mee te denken en handelen bij een oplossing.

Onderzoeksresultaten en advies
Onderzoeksresultaten RVS zwembad Blokweer
Er heerst een sterk corrosief milieu waarin hoge concentraties chloriden voorkomen;
Chloriden zijn met name afkomstig uit een groot aantal lekkages en indroging door verdamping;
Er zijn twee soorten RVS aanwezig, austenitisch en ferritisch
Plaatmateriaal is van ferritisch RVS en is daarom niet gevoelig voor scheurvorming
Verbindingsmiddelen zijn van austenitisch RVS en zijn onder huidige omstandigheden
gevoelig voor scheurvorming en kunnen op korte termijn bezwijken.
Onderzochte bouten vertonen op één na reeds een mate van scheurvorming
Diverse onderdelen vertonen spleet- en putcorrosie.
Op meer dan 100 plekken zijn sporen gezien waar zwembadwater lekt of heeft gelekt.

Advies RVS

Vervang alle austenitische RVS onderdelen.
Plaatmateriaal kan gebruikt worden mits aantasting niet te groot is.
Reinig alle elementen, verwijder zoutresten, chloride houdende afzettingen en roest.
Herstel oxidehuid door beitsen en etsen. Voorzie de herstelde onderdelen van een
doorzichtige beschermlaag.
Pas het klimaat in de technische ruimte aan door een actieve klimaatbeheersing te plaatsen
Dicht alle lekkages.
Voer regelmatig inspecties uit en vervang onderdelen indien nodig.
Het specialistische bedrijf heeft aangegeven dat alle bovenstaande adviezen moeten worden
opgevolgd als we de bestaande constructie (scenario A) zo veel mogelijk willen behouden.
Onderzoeksresultaten betonconstructie
Er zijn tientallen scheuren in zowel de begane grondvloer als in de eerste verdiepingsvloer.
Scheurwijdte varieert van kleiner dan 0,3 mm tot 0,6 mm.
Scheuren zijn niet door en door.
Waargenomen scheuren en de gemeten scheurwijdtes duiden niet op constructieve ondercapaciteit.
Hoofdwapening van de eerste verdiepingsvloer is niet aangetast.
Krimpnet onder de tegels is op enkele plekken aangetast.
Niet alle waterremmende folie is aanwezig na eerste herstelwerkzaamheden in 2016 aan het tegelwerk op de eerste verdiepingsvloer
Er zitten krimpscheurtjes in de bovenste 10 cm beton van de begaande vloer waar de RVS wand op rust, dit beton is tijdens de bouw op een later tijdstip gestort;
0
Carbonatatiediepte (de inwerking van koolzuurgas op de kwaliteit van het beton) is nu en in de
toekomst verwaarloosbaar.
Kenmerken van lekkages waargenomen.
Op veel locaties is de kitvoeg onthecht, met name aan de zijde van het tegelwerk
Verrichte herstelwerkzaamheden aan de kitvoegen zijn geen langdurig werkende en duurzame oplossing.
Het chloride gehalte zal geen wapeningscorrosie veroorzaken bij gelijkblijvende omstandigheden.

Advies betonconstructie

Op dit moment zijn er geen preventieve maatregelen noodzakelijk.
Over drie jaar een hernieuwde inspectie uitvoeren met name bij de reeds aanwezig lekkageplekken.

Eindadvies

Op basis van de bovenstaande onderzoeksresultaten, de gemaakte constructieve rekenmodellen en het eerste rapport (bijlage 1) waar het probleem van de horizontale krachten op de eerste verdiepingsvloer naar voren was gekomen, is onderstaande eindadvies opgesteld:
Ventilatie aanbrengen vereist.
Lekkages verhelpen.
Schoonmaken en beschermen RVS.
Rekening houden met onvoorzien onderhoud.
Er is onderscheid tussen constructief en functioneel falen.
Alle onderdelen van austenitisch RVS vervangen.
Primaire supports vervangen of supports toevoegen die ook tweede draagwegfunctie hebben.
Beton is voldoende gezond om verticale krachten op te vangen.
Advies om alle scheuren groter dan 0,3 mm. preventief te behandelen.

Verduurzamen
Verder is gebleken dat het energieverbruik van het bad omlaag kan met diverse aanpassingen. Ook dit wordt direct meegenomen in de plannen.

De voorbereidingen op het aanpassen van het bad zijn al begonnen. Sommige werkzaamheden moeten namelijk bij beide oplossingen plaatsvinden, zoals het leeg laten lopen van het zwembad en het volledig ontmantelen van de systemen. Daarvoor heeft het college al geld gekregen van de gemeenteraad op 21 juni. Na de zomervakantie wordt er gekozen voor één van de twee voorgestelde oplossingen.

Vervolg
Het zwembad blijft in ieder geval gesloten tot de zomer van 2023. Dit komt met name door de huidige lange levertijden van bouwmaterialen. Wethouder Freek de Gier: “In de periode tot september gaan we voor beide oplossingen specifieker de kosten, doorlooptijd en gevolgen voor bijvoorbeeld energiekosten en beheer in kaart brengen. Zo kan er in september een goede afweging gemaakt worden. In de tussentijd laten we het zwembad leeglopen en gaan we de systemen helemaal ontmantelen. Ook gaan we gesprekken voeren met de partijen die betrokken zijn bij de bouw en deels ook betrokken zullen zijn bij de herstelwerkzaamheden.”