ALBLASSERDAM – Jako Sterrenburg wordt voor de gemeenteraadsverkiezing van maart 2022 in Alblasserdam lijsttrekker voor de ChristenUnie. Dat meldt de partij vrijdag 3 december in een persbericht, naar aanleiding van de digitale ledenvergadering op 2 december. Op de kandidatenlijst staan verder Bas Romeijn, Jeroen Heijkoop en Anita van Schijndel – Bol.

 

Hieronder integraal het persbericht van ChristenUnie Alblasserdam.

 

 

Wat wil de ChristenUnie Alblasserdam bereiken?
Lijsttrekker Jako Sterrenburg: “Wat is het fijn om in vrijheid in zo’n mooi dorp als Alblasserdam te wonen. Deze verkiezingen gaan over mensen. Over jou en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en de manier van samenleven in Alblasserdam. Het gaat over het nu, de voorzieningen, de hoeveelheid groen, maar ook hoe we omgaan met de schepping, over duurzaamheid, ook over toekomstplannen. Kunnen onze kinderen straks ook nog fijn wonen in Alblasserdam. En als we oud worden? Is er dan ook nog plek voor ons, voor onze ouders? Zijn er ook de goede voorzieningen? Als ChristenUnie willen we ons daar voor inzetten! Naast raadslid Bas Romeijn hebben we met Jeroen Heijkoop, hart voor het milieu en maatschappelijke vraagstukken; werkzaam voor een bedrijf gespecialiseerd in duurzaamheidsvraagstukken en Anita van Schijndel; bekend en werkzaam in de zorg een prima aanvulling en ben ik trots op deze kieslijst.”

In Alblasserdam is i.v.m. de nieuwe omgevingswet een enquête gehouden onder de inwoners, waarbij gekozen kon worden tussen 5 accenten die aangeven hoe we de ruimte in Alblasserdam in willen richten. De uitslag is geworden ‘Fit & groen in de polder’. Dit is dus het advies dat aan de gemeenteraad wordt meegegeven die daar deze maand over beslist. Voor de ChristenUnie is het duidelijk dat het deze keuze ook moet worden. In het accent ‘fit en groen in de polder’ zijn milieu, duurzaamheid en gezondheid erg belangrijk. Zo willen we meer inzetten op vergroening en op het opwekken en besparen van energie. Deze keuze betekent natuurlijk ook dat er niet zomaar overal gebouwd kan worden terwijl er ook woningen nodig zijn in Alblasserdam voor jongeren, jonge gezinnen en ouderen. Dit vraagt om creatieve oplossingen, zoals het verplaatsen of aanpassen van bedrijventerreinen. We willen dat Alblasserdam bekend wordt als fietsdorp, met overal goede fietspaden met eenduidige voorrang; niet bij de ene kruising de auto’s voorrang en bij een andere de fiets. Alblasserdam moet aantrekkelijk zijn voor toeristen, maar het moet wel leefbaar blijven. We willen geen 2e Giethoorn worden. We willen ons veilig voelen in Alblasserdam, daarom willen we meer blauw op straat en inwoners betrekken bij veilheidsplannen voor de buurt. Dealen van drugs is onacceptabel en daarom willen we camera’s daar waar het nodig is.

Het gezin is het belangrijkste onderdeel van onze samenleving dat alle aandacht verdient. We willen de gezinnen op de volgende manieren ondersteunen: Problemen kunnen het beste worden voorkomen is beter dan ze achteraf oplossen, daarom zijn we voor preventie. Zoals we de afgelopen periode in de raad hebben gepleit voor laagdrempelige hulp ter voorkoming van scheidingen willen we dit uitbreiden met ouderschapscursussen. Informatie over relatieondersteuning moet laagdrempelig beschikbaar zijn. Preventie willen we ook inzetten bij de jeugdzorg. We omarmen het plan voor de nieuwe 1- loketfunctie in de Oude Bibliotheek. Inwoners moeten op 1 plek hun verhaal kunnen doen en niet steeds opnieuw, ook bij zorgen over financiën. De ChristenUnie wil zwaar inzetten op armoedebestrijding.

In Alblasserdam groeien te veel kinderen in armoede op. Veelzeggend is dat 60 procent van deze arme kinderen, werkende ouders heeft. De ChristenUnie wil armoede bestrijden. Armoede leidt vaak tot sociale problemen, slechtere schoolprestaties en armoede levert veel stress op. Er moet maximaal worden ingezet op preventie en vroeg signalering. Gezinnen met kinderen verdienen hierbij extra aandacht. Wij willen de vicieuze cirkel van achterstand, waarbij armoede van generatie op generatie overgaat doorbreken.

Eerlijke energietransitie
Het wordt steeds belangrijker om het gebruik van aardgas terug te dringen en over te schakelen op schone energiebronnen. Dit heeft gevolgen voor iedereen dus ook voor ons in Alblasserdam. De gemeente Alblasserdam zal deze overschakeling blijven stimuleren. Daarbij moet wel worden gekeken naar de draagkracht van elk huishouden. Als de mogelijkheden te kort schieten denkt de gemeente mee bij het zoeken naar oplossingen. Zo kan iedereen meedoen en is er sprake van een eerlijke energie transitie. Uiteraard worden alle initiatieven van inwoners op dit gebied zoveel mogelijk ondersteund.

De ChristenUnie is voor een betrouwbare overheid.
Voor veel mensen is de samenleving complex daarom willen we dat de gemeente Alblasserdam haar regels zo simpel mogelijk houdt. Bij vragen over de regels moet er altijd een fysiek loket zijn waar je terecht kunt. We willen een inloopspreekuur instellen waar inwoners en ondernemers met hun vragen terecht kunnen.

‘Fit & groen in de polder’ wil ook zeggen dat er goede sportvoorzieningen moeten zijn, voor jong en oud, zowel afzonderlijk, maar ook samen. Het is van grote waarde dat iedereen de mogelijkheid krijgt om waardig ouder te worden. We willen een onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwe woonzorgconcepten zodat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. Bijvoorbeeld waar oud en jong samen wonen. We willen ontmoetingsplekken voor jong en oud.

Van links naar rechts: Jeroen Heijkoop, Anita van Schijndel-Bol, Bas Romeijn en Jako Sterrenburg