ALBLASSERDAM / REGIO – In Zuid-Holland komen in totaal circa 1.900 woningen in 22 gemeenten  in aanmerking voor geluidmaatregelen om de geluidshinder van rijkswegen te verminderen. Dat heeft minister Visser van Infrastructuur en Waterstaat vastgesteld, meldt Rijkswaterstaat woensdag 29 september 2021. Alblasserdam valt nèt buiten de boot. Hoewel er al jaren geklaagd wordt over geluidshinder van de A15 en dan met name door de strips in de weg bij de Noordtunnel,is het geluidsniveau net te laag om mee te doen binnen het project. Op de Ruigenhil werd bij een woning 65 decibel vastgesteld. En de maatregelen gelden alleen voor de plekken waar méér dan 65 decibel aan geluid is. De 65 decibel op de Ruigenhil kwam niet tot stand middels een meting, maar middels een berekening. Er is ook berekend voor woningen in de Oranjestraat, de Ruigenhil en de Edisonweg, met resultaten tussen de 60 en 65 decibel.

Voor circa 450 van woningen in 22 gemeenten heeft minister Visser van Infrastructuur en Waterstaat deze maatregelen nu vastgesteld. De maatregelen variëren van de aanleg van stiller asfalt tot het plaatsen van een geluidscherm of het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.

De vastgestelde geluidmaatregelen staan in een geluidsaneringsplan dat valt onder het  meerjarenprogramma Geluidsanering. Ze zijn de uitkomst van gedetailleerde geluidberekeningen, die Rijkswaterstaat uitvoert met wettelijk voorgeschreven rekenmethoden. De geluidmaatregelen gelden voor een specifiek aantal woningen langs de volgende rijkswegen: A13, A16, A20, A29, N44, N3 en N11. In de geluidmaatregelenkaart op www.rijkswaterstaat.nl/mjpg is precies te zien om welke woningen het gaat. Op de kaart is ook te zien op welke plekken in Alblasserdam het geluid gemeten is.

Welke woningen komen in aanmerking?
Rijkswaterstaat heeft landelijk berekend bij welke woningen het gemiddelde geluidniveau per jaar aan de buitenzijde boven de saneringsdrempel van 65 decibel ligt. Voor al deze woningen bekijkt Rijkswaterstaat hoe het geluid verminderd kan worden. In Zuid-Holland komen met name in de gemeenten Rotterdam (784 woningen), Wassenaar (182), Delft (172), Teylingen (110) en Dordrecht (109) woningen in aanmerking voor geluidmaatregelen.

 Zienswijzen
In totaal zijn 8 zienswijzen ingediend tegen het ontwerp-saneringsplan. Deze hebben niet geleid tot een aanpassing van de voorgestelde maatregelen.

Vervolgprocedure
Het vastgestelde geluidsaneringsplan voor de betrokken woningen is op 24 september 2021 officieel gepubliceerd. Het is vanaf nu te vinden op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai (www.bureausaneringverkeerslawaai.nl). Tot 8 november kunnen belanghebbenden nog in beroep gaan bij de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). De maatregelen per woning en de globale uitvoeringsplanning hiervan zijn te zien op de geluidmaatregelenkaart www.rijkswaterstaat.nl/mjpg.

Andere saneringsplannen
De geluidmaatregelen in Zuid-Holland zijn opgedeeld in drie saneringsplannen. In het saneringsplan fase 1 is in mei/juni 2021 definitief gepubliceerd. In dit plan zitten circa 1.450 woningen met de hoogste geluidbelasting en de woningen die alleen voor gevelisolatieonderzoek in aanmerking komen, vallen onder de eerste fase. De maatregelen voor de circa 450 woningen van de tweede fase zijn nu definitief bekend gemaakt. Het derde saneringsplan betreft het wegvak van de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda. Dat plan heeft in mei/juni 2021 ter inzage gelegen en wordt naar verwachting nog in 2021 definitief vastgesteld.

Meerjarenprogramma Geluidsanering
Het meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) komt voort uit de Wet milieubeheer. Hierin is geregeld dat alle woningen waar het geluid van rijkswegen boven de saneringsdrempel van 65 decibel ligt, onder bepaalde voorwaarden, gesaneerd worden.  Hierop is een aantal uitzonderingen waarbij lagere saneringsdrempels gelden. Deze uitzonderingen zijn uitgelegd op www.rijkswaterstaat.nl/mjpg.

Saneren wil hier zeggen: zorgen dat het geluid bij of in de woningen wordt verminderd. Bij alle woningen waar het geluidniveau boven de saneringsdrempel ligt, bekijkt Rijkswaterstaat  hoe het geluid verminderd kan worden. De Tweede Kamer heeft Rijkswaterstaat en ProRail (voor woningen langs het spoor) een bedrag van 900 miljoen euro ter beschikking gesteld om het MJPG uit te voeren. Bij Rijkswaterstaat gaat het om twintig regionale plannen. Bij het maken van die plannen wordt het effect van een geluidmaatregel altijd zorgvuldig afgewogen tegen de kosten. Mogelijke geluidmaatregelen zijn stiller asfalt, geluidschermen of -wallen en isolatie van woningen.