ALBLASSERDAM – De coalitie SGP, CDA, PvdA ‘kraakt’ in Alblasserdam, nadat deze week besloten is dat er op korte termijn ook op zondag een shuttlebus vanuit Alblasserdam naar Kinderdijk mag gaan rijden. Volgens de SGP is het besluit namelijk direct in strijd met de afspraken die binnen de coalitie in Alblasserdam zijn gemaakt voor de periode 2018-2022. “Als dit besluit wordt genomen, zet dit de samenwerking zwaar onder druk,” stelde fractievoorzitter Jaco Brand van de SGP.

Spanning binnen coalitie
De spanning binnen de coalitie liep afgelopen jaar al wat op, nadat in de gemeenteraad, ondanks uitdrukkelijke verzoeken van de SGP dit niet te doen, besloten werd dat in Alblasserdam de regenboogvlag gehesen gaat worden op coming-out-day. Ook zitten de coalitiepartijen niet op één lijn als het gaat om de ontwikkeling van het gebied bij Haven-Zuid en de activiteiten die daar eventueel op zondag gaan plaatsvinden. Deze week kwam daar een door de VVD en D66 ingediend amendement overheen, waarmee wordt bewerkstelligd dat er op korte termijn, op kosten van de gemeente Alblasserdam, een shuttlebus op zondag toeristen naar Kinderdijk gaat vervoeren. De SGP ziet dit als zondagsontheiliging. Volgens de coalitiegenoten CDA en PvdA zal met de shuttlebus de zondagsrust juist alleen maar toenemen op de dijk in Alblasserdam en Kinderdijk. Brand van de SGP kondigde aan, nu het besluit is genomen, gesprekken te gaan voeren met de coalitiepartijen over hoe het nu verder moet en wat de steun voor het amendement voor consequenties zal hebben.

De fractievoorzitters en de wethouders tijdens de presentatie van het coalitieakkoord 2018-2022. Met van links naar rechts fractievoorzitter Arco Strop (CDA), wethouder Peter Verheij (SGP), wethouder Dorien Zandvliet (PvdA), wethouder Arjan Kraijo (CDA), fractievoorzitter Haci Erdogan (PvdA) en fractievoorzitter Jaco Brand (SGP).

Hoe om te gaan met zondag in Kinderdijk?
In de afgelopen periode werd al diverse malen gesproken hoe er in en om het Werelderfgoed Kinderdijk omgegaan dient te worden met zondag als speciale dag. De SGP, met vijf zetels de grootste partij in het dorp, ziet het liefst dat het molengebied op zondag gesloten wordt voor toeristen. Beseffende dat daar geen meerderheid voor zou komen, probeerde de partij tot een compromis te komen door in te zetten op een ‘stevige ambitie’ om het aantal toeristen in Kinderdijk op zondag te reduceren. “De zondag, of beter gezegd: de dag van onze Heere, is ons gegeven om te rusten van onze werken. En niet alleen te rusten, maar ook om die dag niet te ontheiligen met niet noodzakelijke activiteiten. Dit gaat rechtstreeks terug op het vierde gebod van de tien geboden. Ik realiseer me dat dit voor veel mensen geen zeggingskracht meer heeft, maar het is onze diepste overtuiging dat de Heere zegen wil geven op het houden van zijn geboden,” sprak SGP-raadslid Harrold van Vliet.

Last-mile-vervoer
De andere vijf partijen zien meer in het goed faciliteren van, wat zij noemen, ‘last-mile-vervoer’ vanuit Alblasserdam naar Kinderdijk. Het idee is dat de toeristen in Alblasserdam hun auto parkeren en daarvandaan de laatste kilometers naar Kinderdijk afleggen in een shuttlebus. Dit zou moeten zorgen voor minder vervoersbewegingen op de dijk naar het molendorp en minder parkeeroverlast op die route.

Hoofd in het zand?
Herman Verweij van de VVD vertelde dat er in de afgelopen tijd met elkaar is gezocht naar een manier om recht te doen aan alle belangen. “Dat is goed gelukt. We hebben alleen moeite met de keuze van het college om de shuttle nog niet op zondag te laten rijden. Daarom hebben we samen met D66 een amendement voorbereid, want als we blijven discussiëren over wanneer de shuttle rijdt en wanneer er wel of geen noodzaak is, blijft de overlast. Waar heeft de zondagsrust nu het meeste baat bij? Het hoofd in het zand en doen alsof op zondag geen toeristen komen of nu reguleren om overlast te bestrijden?”

Verminderen overlast is doel
Ramon Pardo van D66 vertelde niet terug te willen naar de situatie waarbij het IHC-terrein in de weekend vol wordt gezet met voertuigen van toeristen. “De nieuwe manier van werken, in samenspraak met het platform, is de weg richting de toekomst. Het parkeren op afstand is de nieuwe norm. Die nieuwe methode is ontwikkeld en moet worden doorgevoerd. We willen niet dat het college bepaalt wanneer de shuttlebus rijdt, maar willen die keuze laten bij de stichting Werelderfgoed Kinderdijk. De doelstelling van het amendement is het verminderen van overlast.”

Grip krijgen
Arco Strop van het CDA gaf aan begrip te hebben voor de standpunten van de SGP, maar gaf aan toch in te gaan stemmen met het amendement. “We geven hier als CDA echt een andere invulling aan. We hebben nog steeds twee doelen die we nastreven. Dat zijn grip krijgen op bezoekersstromen op alle dagen van de week en het ontlasten van de dijk tussen Alblasserdam en Kinderdijk.”

Sturen
Jako Sterrenburg van de ChristenUnie was ongeveer dezelfde mening toegedaan en beargumenteerde: “Als ChristenUnie zien we op zondag ook liever geen of minder toeristen, maar dat is nu eenmaal niet de praktijk. We kunnen onze ogen ervoor sluiten, maar het is niet de werkelijkheid. Straks is er nog meer verkeer en zijn er op zondag nog meer verkeersregelaars nodig. Dan is dat toch het tegenovergestelde effect? Sturen is het beste compromis.”

Aan het slot van de eerste termijn vertelde Orhan Yilmaz van de PvdA dat ook zijn partij het college verzoekt de bus op zondag vanuit Alblasserdam te laten rijden. “Dit is nodig voor de rust in Kinderdijk.”

Zondagsontheiliging
De SGP deed nog diverse vergeefse pogingen om in ieder geval de coalitiepartijen op andere gedachten te brengen. “Dit amendement draagt bij aan een verdere zondagsontheiliging ten opzichte van de huidige situatie. Hiervoor moeten extra mensen op zondag werken. Dit gaat direct in tegen het beleid dat we in deze (college,red.)periode voeren. Ik wil daarom een dringende oproep doen, dit amendement niet te steunen,” aldus SGP’er Van Vliet.

Samenwerking onder druk
Na een korte schorsing ging de woordvoering van Van Vliet over naar fractievoorzitter Jaco Brand. Brand zei hierover: “Gelet op het gewicht van het onderwerp, neem ik, in goed overleg, het stokje over van Harrold van Vliet. Dat het geen gemakkelijke vergadering zou worden, hadden we wel kunnen voorzien. Echter hadden we nog wel een kleine hoop dat de indieners, D66 en VVD het amendement op een bepaald moment zouden intrekken. Wat we nu zien is dat de discussie zich toespitst op het moeten laten rijden van de shuttlebus op zondag. En dit lijkt op steun te kunnen rekenen van twee coalitiepartijen. De wezenlijke discussie om een stevige ambitie neer te zetten om bezoekers in de weekenden te dempen, wordt vermeden. Dat vinden we een gemiste kans. Met dit voorgenomen besluit wordt het college aan de kant gezet en het mandaat wordt verplaatst naar het bestuurlijk platform. Voor onze fractie is dit een onbegrijpelijke keuze. Laat ik dan ook helder zijn dat als dit besluit wordt genomen, dit de samenwerking zwaar onder druk zet. Het is ons inziens strijdig met de afspraken die  binnen de coalitie zijn gemaakt. Dus ik wil vanavond een klemmende oproep doen naar partijen en indieners om van het amendement af te zien.”

Beschamend
Herman Verweij vond dat de SGP daar teveel druk zette op de discussie. “Ik vind dit beschamend en niet passend in de wijze waarop de discussie is gevoerd.” Jaco Brand legde uit dat het voor zijn partij ook een zwaar onderwerp is. De shuttlebus op zondag laten rijden, heeft volgens Brand effect op het mogelijke transferium op Haven Zuid en op zaken op Alblasserdams grondgebied. “We hebben toentertijd al gemarkeerd dat het rijden van een shuttlebus strijdig is met de bestuurlijke afspraken. Dit ligt ons heel zwaar. We hebben met elkaar afspraken gemaakt en dit raakt die afspraken. Ik doe nogmaals een klemmende oproep aan mijn coalitiegenoten om het amendement niet te steunen.”

Past wel
Coalitiepartij PvdA gaf bij monde van Orhan Yilmaz, zonder verdere toelichting, aan dat dit wel binnen de coalitieafspraken past. Ook coalitiepartij CDA vindt het binnen de afspraken passen. Arco Strop: “Het vervoer naar Kinderdijk goed regelen, komt de rust op zondag juist ten goede. We willen dit vervoer voor de bewoners van Alblasserdam op alle dagen goed geregeld hebben.”

Wethouder
Wethouder Arjan Kraijo gaat de komende week kijken hoe er uitvoering kan worden gegeven aan de wens van de raadsmeerderheid om de shuttlebus op zondag te laten rijden. Hij benadrukte dat de bus niet onnodig zal gaan rijden en dat het verstandig is om met elkaar in gesprek te blijven over dit gevoelige onderwerp.

Het coalitieakkoord
De afspraken die de SGP uit het coalitieakkoord aanhaalt, betreft de passage: “Een deel van de bevolking geeft aan de zondag betekenis vanuit hun geloofsbeleving; anderen geven op een andere manier invulling aan de zondag. We kiezen daarom voor het handhaven van het bestaande evenwicht in de bij Alblasserdam passende identiteit en karakter. En daarmee voor handhaving van het huidige beleid ten aanzien van winkels, bedrijven, horeca, evenementen en publieke voorzieningen. We zoeken daarin naar evenwicht en gaan daarover open en vroegtijdig de dialoog met elkaar aan.”