ALBLASSERDAM – Het college van burgemeester en wethouders is niet blij met de brief die de Alblasserdamse moskee vorige week in de buurt heeft verspreid, waarin stond dat het college geen bezwaar zou hebben tegen het via de speakers uitzenden van de gebedsoproep ‘azan’ op iedere vrijdag bij de moskee. In een brief die het college in oktober 2020 aan het moskeebestuur verzond, wordt juist gewezen op de gevoeligheid van een dergelijk besluit. Ook werd toen vanuit het college geadviseerd om eerst te kijken naar maatschappelijk draagvlak voor de gebedsoproep in de wijk.

Portefeuillehouder Jaap Paans meldt: “In onze brief noch in het uiteindelijk, in verband met coronaomstandigheden, op 26 november 2020 gevoerde gesprek heeft het college kenbaar gemaakt “geen bezwaar” te hebben tegen dit voornemen. Integendeel, de meegegeven aandachtspunten zijn aan de orde gesteld om duidelijk te maken dat er een verantwoordelijkheid berust bij het moskeebestuur om voor de daadwerkelijke invoering van de Azan breed maatschappelijk draagvlak te verwerven.”

Draagvlak
Paans concludeert in zijn memo aan de raad, dat de reactie van het college in oktober een juiste inschatting was. Paans schrijft aan de gemeenteraad: “Het college ziet aan de maatschappelijke onrust dat het op 6 oktober 2020 de goede inschatting heeft gemaakt het moskeebestuur zowel schriftelijk als via bestuurlijk overleg aandachtspunten, bedenkingen mee te geven om een nadere afweging te maken. De door de burgemeester in het bestuurlijk overleg meegegeven adviezen met betrekking tot informeren, betrekken en draagvlak verwerving zijn niet of kennelijk slechts partieel gevolgd.”

Onrust
Na het ontstaan van de maatschappelijke onrust op berichten over het plan om de azan ten gehore te gaan brengen op iedere vrijdag, is er contact geweest met de voorzitter van het moskeebestuur. “Daarin heeft de burgemeester duidelijk gemaakt verrast te zijn door de wijze van handelen van het bestuur, zowel over de wijze waarop -zonder ons te informeren over het resultaat van de nadere afweging-naar buiten is getreden, als over de gebruikte tekst,” zo is te lezen in de raadsmemo.

Geen rectificatie
Wat het college betreft hoeft de moskee hun communicatie richting de omwonenden van de moskee niet te rectificeren. “Wel is het moskeebestuur aan zet om in verdere communicatie aan te geven wat de reactie van het college wel is geweest. De burgemeester heeft dat inmiddels ook toegezegd gekregen door de voorzitter van het moskeebestuur,” schrijft burgemeester Paans.

Steunbetuigingen
Op zondag 21 maart heeft het moskeebestuur kenbaar gemaakt aan de burgemeester dat de ontstane onrust in de Alblasserdamse samenleving ook binnen de eigen gemeenschap veel heeft losgemaakt. Tegenover de vele uitingen tegen het voornemen, staan standpunten voor doorzetten van het voornemen. Het moskeebestuur stelt daarbij ook steunbetuigingen te hebben ontvangen van buiten de eigen gemeenschap en achterban. De gemeente herkent dit beeld en ontvangt vergelijkbare reacties. Het moskeebestuur heeft op 21 maart –gehoord alle reacties van binnen en buiten de eigen gemeenschap besloten het voornemen door te zetten en een nieuwe ronde van informeren van alle buurtbewoners te organiseren.

Informatieavond
Op dinsdag 23 maart heeft de voorzitter van het moskeebestuur aan de burgemeester kenbaar gemaakt dat het voornemen is de buurtbewoners schriftelijk voor het gesprek uit te nodigen om –op basis van inschrijving vooraf –deel te nemen aan informatiebijeenkomsten in Landvast. Dit zal vanwege de maximale groepsgrootte in coronatijd en afhankelijk van de animo, over meerdere avonden verdeeld, georganiseerd worden. Het college heeft aangeboden daarbij via de burgemeester vertegenwoordigd te zijn.

Azan
In de brief aan de moskee gaat het college van de gemeente Alblasserdam ook in op de juridische kant. Hieruit blijkt dat het uitzenden van de Arabische gebedsoproep in principe is toegestaan in Nederland, maar dat er onder andere wel rekening moet worden gehouden met maximale geluidsniveaus. Daarnaast wordt het moskeebestuur er op gewezen dat de gemeenteraad via de APV aanvullende regels op kan stellen.

De volledige raadsmemo van burgemeester Jaap Paans, waarin hij verder ingaat op de ontstane situatie, is hier te downloaden.

De brief die het college in oktober vorig jaar aan het moskeebestuur verzond, is hier te downloaden.