ALBLASSERDAM – Het nieuws dat de moskee in Alblasserdam voornemens is vanaf april iedere vrijdag de gebedsoproep via een speaker in het openbaar te doen, heeft tot veel reacties en vragen geleid in Alblasserdam. Alleen al via deze website en de daaraan gekoppelde sociale media kwamen in twee dagen tijd al 555 reacties binnen. De SGP in Alblasserdam heeft, naar aanleiding van het nieuwsbericht en de brief van de moskee, vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Daarin doet de partij de oproep aan het college om bij de moskee aan te dringen om het voorgenomen besluit voorlopig op te schorten.

Samenvatting van de reacties
Veelgehoorde kritiek vanuit de directe omgeving van de moskee is dat de omliggende straten niet betrokken zijn bij het plan en dat er geen inspraak mogelijk is geweest. Ander punt van kritiek is dat er op een luidruchtige manier een geloof zou worden opgedrongen. Verder wordt door mede-Alblasserdammers vaak de vergelijking gemaakt met de kerkklokken. Deze groep reageerders vindt dat als op zondag de klok mag luiden, ook op vrijdag de ‘azan’ door de speakers mag klinken. Tegenstanders weerleggen deze argumentatie met de bewering dat in het luiden van klokken geen geloofsbelijdenis wordt uitgesproken. “De vergelijking gaat pas op als iedere zondag vanaf de kerktorens de Twaalf Artikelen of de Tien Geboden ten gehore gebracht worden.” Anderen vinden dat er vooral niet zo gezeurd moet worden. Zij roepen op tot meer verdraagzaamheid. “Het gaat om twee minuutjes en dat één keer in de week.”

Maatschappelijke impact
De SGP in Alblasserdam vraagt aan het college van burgemeester en wethouders of het college betrokken is geweest bij het voornemen tot de gebedsoproep. Verder wil de partij weten hoe het college heeft gereageerd en of er naast het juridisch kader ook is gewezen op de maatschappelijke impact voor de directe leefomgeving zowel voor gelovigen als niet gelovigen.

Overvallen
Jaco Brand van de SGP schrijft: “In de brief aan omwonenden stelt de Turkse vereniging dat het college ‘geen bezwaar’ heeft tegen een dergelijke openbare oproep? Is dat juist, zo ja, kunt u dit toelichten en beargumenteren, zo nee, gaat het college rectificatie van deze brief vragen? Hoe beoordeelt het college het gelopen proces door de Turkse vereniging, nu buurtbewoners volledig overvallen zijn door de brief van de Turkse vereniging. Bewoners geven aan totaal niet benaderd te zijn en van maatschappelijk draagvlak geen sprake lijkt te zijn. Inmiddels is er ook een petitie opgestart.”

Vraag en verzoek
Brand van de SGP sluit af met een vraag en een verzoek: “Wat is de reden dat het college de raad niet geïnformeerd heeft over het voornemen van de Turkse vereniging en de (voorgenomen) reactie van het college naar de Turkse vereniging? Gelet op de maatschappelijke onrust verzoeken wij het college om op korte termijn het gesprek met de Turkse vereniging aan te gaan; aan te dringen op opschorten van voorgenomen besluit; de Turkse vereniging te verzoeken eerst het goede gesprek aan te gaan o.a. met de omgeving om het gehoorde uiteindelijk mee te nemen in een nieuwe afweging over deze gebedsoproep.

Petitie
Via Petities.com is iemand gestart met een petitie tegen het voornemen de gebedsoproep in het openbaar te doen bij de moskee. De petitie is tot donderdagmiddag 18 maart 2021 ongeveer 340 keer ondertekend.

Dat er reacties op het voorstel zou komen, had moskeevoorzitter Orhan Yilmaz ook al wel verwacht. Hij vertelde dinsdag al: “Mensen zijn het nu niet gewend en zullen er dus even aan moeten wennen. Als zij vragen hebben hierover, zijn ze altijd welkom voor een gesprek en een kopje koffie.”