ALBLASSERDAM – Alblasserdam heeft sinds deze week een eigen LHBTI-beleid. De meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met het plan dat ervoor moet zorgen dat lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen zich veilig en geaccepteerd voelen in de Alblasserdamse samenleving. In het programma staan elf actiepunten. Voorafgaand aan het besluit sprak dominee Otto van der Tang namens vier kerken in Alblasserdam. Hij zei zich grote zorgen te maken over het beleid. Hij stelde: “Het gaat in tegen Gods woord. Het bedrijven van homoseksualiteit, biseksualiteit en transseksualiteit is zonde tegen God.”

Namens kerken
Dominee Van der Tang is voorganger in de Gereformeerde Gemeente in Nederland in Alblasserdam en sprak namens zijn eigen kerk, maar ook namens de Hersteld Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Gemeente en de Oud Gereformeerde Gemeente in Alblasserdam. Zo’n 3500 tot 4000 Alblasserdammers zijn (doop) lid in deze kerken.

Grote zorgen
Van der Tang vertelde: “We maken ons grote zorgen over het LHBTI-beleid dat in de gemeente Alblasserdam in de steigers staat. Dat beleid gaat in tegen Gods woord. Onze oproep aan de gemeenteraad van Alblasserdam is om van dat beleid af te zien. Omdat het naar onze stellige overtuiging, zonde tegen God is. Ik weet dat dat een groot woord is en dat vergt uitleg. God heeft ons een wet gegeven. De wet van de tien geboden, samengevat in twee hoofdgeboden. Het eerste is: God lief te hebben boven alles en onze medemens liefhebben als onszelf. De hoofdinhoud is dus liefde. Die wet geldt voor alle mensen. Of u het gelooft of niet, God houdt ons aan die wet en God oordeelt ons naar die wet. Dat geldt voor overheid en burger. Niemand uitgezonderd. Alles wat van die wet afwijkt is zonde. Wij zien onszelf als zondaren. We zondigen tegen de geboden Gods. En de waren christen kent geen grotere zondaar, dan hijzelf is. Daarom is het zo’n wonder dat God zijn genade en liefde en leven schenkt aan zondaren. Christus is niet gekomen om te roepen de rechtvaardigen, maar de zondaren tot bekering. Christus is gestorven voor zondaren.”

Zonde
Van der Tang vervolgde: “Daarom, wanneer wij spreken over zonde in de samenleving, is dat niet uit haat tegen onze medemens, maar uit liefde. Want wij zien al onze medemensen als onze naasten. We weten dat al onze medemensen een ziel hebben die voor de eeuwigheid geschapen is. En in dit verband spreken wij over homoseksualiteit, biseksualiteit en transseksualiteit. Het bedrijven daarvan zonde tegen God. De bijbel spreekt daarover duidelijke taal. Ik wil namens onze kerken uitdrukkelijk stellen dat wij alle haat tegen onze medemensen verafschuwen en veroordelen. Wij staan voor de veiligheid van al onze medemensen. Maar uit liefde voor onze naasten voelen wij ons geroepen om tegen de zonde te waarschuwen. Wij zullen daar niet over zwijgen; wij zullen daarover spreken. Wij zullen daarover spreken met onze kinderen en hopen van harte dat de gemeenteraad van Alblasserdam, bij het bespreken van het LHBTI-beleid ook nadrukkelijk zal uitspreken dat in Alblasserdam de vrijheid zal zijn, om de godsdienst te belijden, naar het woord van God en ook de overtuiging dat deze vormen van seksualiteit, strijden met het woord van God. We zullen de kinderen leren dat God de mens als man en vrouw geschapen heeft en dat seksualiteit thuishoort binnen de geborgenheid van een huwelijk tussen één man en één vrouw, gebaseerd op liefde en trouw.”

Scholen
Van der Tang maakte vooral bezwaar tegen het punt waarin staat dat de wethouder van Alblasserdam  in overleg met schooldirecteuren gaat informeren hoe scholen invulling geven aan de wettelijke kerndoelen, gericht op seksuele diversiteit. Van der Tang: “In onze rechtsstaat is het toezicht op scholen, belegd bij wet bij de onderwijsinspectie. Het gemeentebestuur, het college en de raad hebben geen enkele bevoegdheid over kerndoelen. Ook niet over seksuele diversiteit. Niet om ze vast te stellen. En evenmin om die te handhaven.”

Liefde
Margreet de Deugd van het CDA zette zich in de afgelopen twee jaar in voor het lokale LHBTI-beleid. Zij vroeg aan de dominee: “U geeft aan dat u spreekt over zonde. Dat het LHBTI-beleid in uw ogen zonde is en dat u handelt uit liefde. Kunt u zich iets erbij voorstellen dat de werkgroepleden juist vanwege het tegenovergestelde zijn gekomen? Juist uit liefde voor de medemens. Ik voel me als christen juist gedreven om vanuit liefde dit lhbti-beleid in te voeren. Ik zie het niet als zonde, maar als een heilige missie. Kunt u voorstellen dat we dit uit liefde doen?”

Van der Tang antwoorde dat voor christenen de norm voor de liefde geen subjectieve, menselijke interpretatie is, maar dat de norm voor de liefde de wet van God is. “Dat zijn de tien geboden van de goddelijke wet. Die spreken van liefde tot God en de naasten. De liefde is daarmee genormeerd en vanuit dat oogpunt kunnen wij niet anders dan het praktiseren als afwijkend van de goddelijke wet bestempelen en daarmee als zonde.”

Zondaars
Stavros Barzas van de VVD vroeg zich af hoe de dominee omgaat met zondaars in zijn kerk en hoe het staat met LHBTI’ers in de kerk. Hierop zei Van der Tang: “Wij hebben 1450 leden en doopleden en dat zijn even zoveel zondaars. Een ware christen kent zichzelf als de grootste van de zondaren. Hoe gaan wij om met zondaren? Wij prediken hen het woord van God. We zullen praktiserende LHBTI’ers in onze gemeenschap erop wijzen, dat dat zonde is.”

Ramon Pardo van D66 attendeerde de dominee en zijn mede-raadsleden erop dat het ultieme kader voor de raad niet de bijbel is, maar de grondwet. “Daarom kennen we in ons land de scheiding van kerk en staat en de woorden die gesproken zijn door de heer Van der Tang, begrijp ik goed vanuit zijn geloofsgemeenschap, maar hebben in die zin geen juridische betekenis voor ons als openbaar bestuur. Dat is het kader waar we binnen werken.”

Verder zei Pardo: “LHBTI… Je mag er zijn, je mag hèt zijn en je mag het doen. Je sociaal veilig voelen en je sociaal geaccepteerd voelen, liggen in elkaars verlengde. Hoe kun je je sociaal veilig voelen, als je sociaal niet geaccepteerd wordt?”

Kerkdienst
Jaco Brand van de SGP vroeg aan Ramon Pardo waarom er met een scheiding van kerk en staat door de werkgroep wordt opgeroepen om de wethouder met scholen en kerken in gesprek te laten gaan over LHBTI-beleid. Pardo antwoordde: “Kerken en scholen zijn onderdeel van de samenleving en hebben niets te maken met het woord van God als wet noemen in de raadszaal. In de raadszaal geldt als hoogste instantie de grondwet. Als een inspreker spreekt over een wet van God, waan ik me in een bijeenkomst op een andere dag in de week. In gesprek gaan met scholen lijkt me niet meer dan normaal voor een openbaar bestuur.”

Geen vlag
Jako Sterrenburg van de ChristenUnie kon zich grotendeels vinden het voorstel voor LHBTI-beleid in Alblasserdam. Alleen op het punt van het hijsen van de regenboogvlag bij het gemeentehuis stemde de CU tegen. Sterrenburg:“ Iedere Alblasserdammer moet geaccepteerd worden en veilig over straat kunnen. Er wordt misschien gezegd: homo is een keuze. Dat is natuurlijk niet zo. Sommigen misschien wel, maar er kunnen ook mensen gewoon zo geboren worden. Het hijsen van de vlag zouden we het liefst uit het beleidsplan hebben. Iedereen moet geaccepteerd worden en iedereen mag er zijn.”

Het CDA meldde bij monde van Arie van ’t Zelfde: “Mijn fractie is zeer ingenomen met het voorstel. We moeten iedereen nemen zoals ‘ie is en iedereen de gelegenheid geven dat ook te zijn.

In gesprek
Wethouder Jongmans vertelde de komende tijd met veel mensen in gesprek te zullen gaan. Met verenigingen, dominees, scholen en jongeren. “Er staan elf acties op het programma. Al die acties bieden ruimte voor specifiekere invulling. In de komende weken gaan we inventariseren met wie we het gesprek hierover aangaan. Ik heb geen concreet draaiboek, maar we gaat het gesprek ópen in. Het doel is dat er sociale acceptatie is, waarbij niemand wordt uitgesloten. Niet op basis van de grondwet en niet op basis van de bijbel.

Rechterlijke uitspraak
Ramon Pardo (D66) sprak tot slot de wens uit dat er op termijn een rechterlijke uitspraak komt waarbij het niet meer is toegestaan om te zeggen dat praktiserende LHBTI’ers zondigen. Dat zou wat hem betreft als discriminatie bestempeld moeten worden.

Een week eerder is over het LHBTI-onderwerp ook al uitgebreid gesproken in de commissie. Hillebrand Beärda hield een betoog en de SGP-jongeren hielden een betoog. Beide betogen zijn hier en hier te downloaden.

Het LHBTI-beleidsplan is hier te downloaden.