ALBLASSERDAM – De meerderheid van de Alblasserdamse gemeenteraad heeft dinsdagavond 15 december 2020 ingestemd met het voorstel van de PvdA om de heer Kees Jongmans uit Roosendaal te benoemen tot wethouder in Alblasserdam voor de komende zestien weken. Jongmans (72) vervangt wethouder Dorien Zandvliet, die sinds eind september ziek thuis is en de komende tijd nog steeds rust zal moeten nemen om weer op te knappen. De benoeming van de nieuwe tijdelijk wethouder vond plaats in de raadzaal van het vernieuwde gemeentehuis in Alblasserdam. De raadsleden konden de benoeming vanuit hun huis digitaal volgen en waren tijdens het afleggen van de belofte in beeld op een kunstmatige tribune op het grote beeldscherm in de raadszaal.

Nut en noodzaak
Voorafgaand aan de benoeming werd discussie gevoerd over de nut en noodzaak van de benoeming van de tijdelijk wethouder in het Damdorp. Met name de D66 en de VVD plaatsen vragen bij het raadsvoorstel. Ramon Pardo van de D66 zei het jammer dat de kandidaat-wethouder niet uit Alblasserdam komt: “Een lokale kandidaat zou zeker onze voorkeur hebben gehad. Vanwege de tijdelijkheid van de benoeming, maken we hier geen halszaak van.”

Hoeveel behoefte?
Pardo vroeg zich verder af hoeveel noodzaak er was. Hij zei daarbij dat zijn kritiek niet persoonlijk wordt bedoeld. “Ik wil de PvdA-fractie complimenteren met het vinden van een competente kandidaat. Onze vragen betreffen zeker niet de persoon of het profiel van de gevonden kandidaat. We denken dat de heer Jongmans inhoudelijk zeer goed in staat is om deze functie de komende zestien weken waar te nemen. Onze vragen hebben betrekking op de noodzaak deze functie op dit moment in te vullen. Kunnen de huidige wethouders afzonderlijk aangeven of er echt behoefte is aan het invullen van de functie, omdat er anders zaken te weinig aandacht krijgen? Vanuit ons perspectief zijn de afgelopen tien weken ook goed ingevuld. Hebben we als gemeente niet meer behoefte aan de invulling van openstaande ambtelijke functie, in plaats van een extra wethouder? Gezien de komende lockdown van zeker vijf weken: hoe effectief kan de inwerkperiode van deze wethouder zijn? En indien een vervanging inderdaad maar zestien weken duurt, is dat niet te kort om verschil te kunnen maken als tijdelijk wethouder? Tot slot: is fulltime echt noodzakelijk? Kan het niet op parttimebasis ingevuld worden?”

Verkeerde keuze
Arjan Dekker van de VVD stelde dat zijn partij het een verkeerde keuze vindt om wethouder Zandvliet tijdelijk te vervangen door een fulltime kandidaat. “Dat staat los van de persoon die hiervoor is opgedragen. Bij de aanvang van deze collegeperiode, heeft de VVD aangegeven dat er in dit dorp geen drie fulltime wethouders nodig zijn. Dit college koos toch voor drie fulltime wethouders. Vorig jaar moesten door college en raad stevige keuzes gemaakt worden. Dit jaar weer. De ambities konden niet waargemaakt worden en er werden prioriteiten gesteld. Te veel plannen; te weinig realisatie. Dan is de keuze voor fulltime vervanging bij ziekte niet logisch. De coronacrisis vraagt vooral veel van de ambtelijke capaciteit en minder bestuurlijk. Dat verkleint het speelveld voor de wethouders. Voor ons een argument om niet te kiezen voor fulltime vervanging. De financiële mogelijkheden van onze gemeente staan onder druk. We hebben lastige keuzes te maken. De keuze om nu te kiezen voor een tijdelijke, fulltime invulling, kost geld. Geld dat we nu niet aan andere dingen kunnen besteden. Daarnaast hebben we bedenkingen bij de intentie om de tijdelijke wethouder te belasten met dossiers zoals de dienst gezondheid en jeugd. Juist deze dossiers vragen continuïteit. Onze bezwaren richten zich op de keuze niet op de persoon. We zullen hem na zijn installatie inhoudelijk beoordelen op zijn prestaties en wensen hem niettemin succes en werkplezier in ons dorp.”

Grenzen aan keihard werken
Burgemeester Jaap Paans benadrukte dat het in bestuurlijke zin drukke tijden zijn voor het college. “Op regionale dossiers, regionale samenwerking en op lokale dossiers. Wethouder Zandvliet heeft keihard gewerkt in de afgelopen maanden. De wethouder heeft ook gemerkt dat er grenzen zijn aan keihard werken. En dat is ook één van de redenen dat de wethouder er nu voor kiest om zich tijdelijk te laten vervangen door een ander. Dat is ook een expliciete vraag van de wethouder,” legde Paans uit.”

Motivatie van voordracht
Haci Erdogan van de PvdA ging daar vervolgens nog wat verder op in door uit te leggen waarom zijn partij de heer Jongmans heeft voorgedragen. Erdogan gaf toe dat het het mooiste was geweest, als de kandidaat iemand uit Alblasserdam was geweest. Toch viel de keuze van de PvdA op Jongmans. Erdogan vertelde daarover: “We zijn op zoek gegaan naar een kandidaat met heel veel ervaring in het sociaal domein, die weinig inwerktijd nodig zou hebben. De heer Jongmans heeft naast levenservaring, ook heel veel bestuurlijke ervaring. Wij denken dat hij daarom vrij snel ingewerkt kan worden op de dossiers die van belang zijn. Dat vinden wij een groot voordeel. Gezien de kennis en ervaring denken wij dat de heer Jongmans goed in staat is de dossiers, die ook meneer Dekker noemt, waar te nemen.”

Ervaren rot
De drie andere politieke partijen, de SGP, het CDA en de ChristenUnie, vinden het voorstel voor een tijdelijk wethouder een goed plan. Jaco Brand van de SGP vertelde dat hij zag hoe de druk op de zittende wethouders toenam, nadat wethouder Zandvliet ziek werd. “Ik vind het belangrijk dat daar verlichting in aangebracht worden. Het zijn drukke, roerige tijden. Als kleine gemeente roeren we ons wel in heel veel bestuurlijke samenwerkingen, waar we een bepaalde rol hebben verkregen en ook willen vasthouden en daarom ben ik ook blij met de voordracht van de heer Jongmans als ervaren persoon. Het is wenselijk dat er een ervaren rot wordt ingevlogen, die direct de zaken op kan pakken.”

Regionale positie
Arco Strop van het CDA vond de voordracht ook een verstandige keuze. Onder andere vanwege de positie van Alblasserdam in de regio. “Er zijn in de regio op veel borden en vlakken discussies. Ik denk dat het goed is voor de positie van Alblasserdam als we daar de breedst mogelijke vertegenwoordiging hebben.”

Ongepaste discussie
Teus Stam van de ChristenUnie zei dat ook zijn partij zich heeft afgevraagd of er in Alblasserdam nu drie wethouders nodig zijn, of dat twee wethouders ook voldoende zou moeten zijn. “Maar op dit moment vind ik het niet gepast die discussie te voeren. Dat moeten we bij een nieuw college in 2022 gaan beslissen. De wethouder moet vervangen worden. De PvdA draagt een goede kandidaat voor. Ik denk dat we deze kandidaat moeten steunen en we zullen dat ook doen.”

Buitengewoon intensieve periode
Tot slot gaven de wethouders Verheij en Kraijo aan dat juist in deze periode extra steun hard nodig is. Verheij: “Het is een buitengewoon intensieve periode. Zeker de afgelopen drie maanden. Dat is het al vanwege de hele coronasituatie. Ik wil de heer Dekker weerspreken dat hij zegt dat er minder te doen zou zijn voor wethouders. Er is meer te doen. Er worden veel meer contacten onderhouden op alle portefeuilles.  Er zijn grenzen aan keihard werken. Ik ben van de zesdaagse werkweek en ik kan u bevestigen dat een groot deel van die zes dagen in werk is gaan zitten. Dat zijn geen dagen van negen tot vijf kan ik verklaren. Ik heb het gevoel dat ik niet alles kan doen, wat ik wil doen. Dus ik verwelkom zeer de waarnemend wethouder om het werk te kunnen verdelen. Ik heb het werk graag in deze intensiteit gedaan, maar wil het graag meer spreiden.”

Wethouder Kraijo sloot hierbij aan en benadrukte ook het regionale belang van de inzet van drie wethouders in het dorp. Burgemeester Paans vertelde dat de heer Jongmans de komende weken zich zal inlezen, om vanaf 5 januari de ‘vliegende start’ met het college te kunnen maken.”

15 voor, 3 tegen
Na de discussie over de benoeming van de heer Jongmans tot wethouder in Alblasserdam, werd er anoniem gestemd. Vijftien personen stemden voor de benoeming en drie raadsleden stemden tegen. Hoewel de stemming anoniem was, liet de VVD, die met drie zetels vertegenwoordigd is in de raad, weten dat de gegeven antwoorden niets wezenlijks hadden veranderd aan de mening van de partij.

Kees Jongmans
Kees Jongmans is gedurende twee periodes (8 jaar) wethouder voor de PvdA in de gemeente Roosendaal geweest, met onder meer de portefeuilles zorg & welzijn, jeugd en onderwijs. Daarnaast heeft hij brede ervaring in leidinggevende functies bij diverse gemeentes op het gebied van ruimte en economische ontwikkeling. Sinds zijn pensionering in 2014 is Kees Jongmans bestuurlijk actief in meerdere organisaties waaronder thuiszorg- en jeugdzorginstellingen.

Veel te doen
Na zijn benoeming tot wethouder in Alblasserdam, richtte Jongmans enkele woorden tot de raad, waarin hij het belang benadrukte van een goede samenwerking met de gemeenteraad en de maatschappelijk partners in het dorp. “Ik krijg nu de tijd om mijn oude vak op te pakken. Ik doe dat met veel plezier. Ik heb gezien dat er veel te doen is in Alblasserdam, maar dat er ook veel energie is om die problemen aan te pakken. Daar ga ik graag mijn bijdrage aan leveren.”