ALBLASSERDAM – De uitslag van de enquête over afval in Alblasserdam, die was uitgezet door de SGP, is bekend. “Inwoners zijn zeer tevreden met de tweewekelijkse ophaalronde van de PMD-container, de ‘oranje container’, maar geven ook aan niet meer afvalstoffenheffing te willen betalen,” zo stelt de SGP op basis van de enquête die door 225 inwoners is ingevuld. 84 procent van de respondenten is blij dat sinds dit kalenderjaar eens in de twee weken het plastic opgehaald wordt, vanwege een volle container of stankoverlast. De SGP-fractie is initiator van deze proef, voorheen werd de oranje container per vier weken geleegd.

In een persbericht meldt de SGP Alblasserdam: “Naast de grote tevredenheid over het frequenter ophalen van vuilnis, laat 92 procent van de ondervraagden weten niet meer afvalstoffenheffing te willen betalen. Iets meer dan de helft van de ondervraagden prefereert het betalen per keer dat het restafval in de container gedaan wordt boven een vaste afvalstoffenheffing per jaar. Daarnaast geeft 85 procent van de inwoners aan gescheiden inzamelen belangrijk te vinden, dit ook altijd te doen of er op te letten.”

SGP-raadslid Harrold van Vliet: “Verschillende fracties wilden de extra ophaalronde al schrappen tijdens de begrotingsvergadering, gelukkig hebben we dit kunnen voorkomen. In het eerste kwartaal van volgend jaar volgt een evaluatie in de gemeenteraad over de ophaalronde PMD. De SGP-fractie neemt de resultaten van deze enquête mee in haar inbreng.”

70.000 euro extra
Verder schrijft de SGP: “Als fractie wilden we graag weten hoe Alblasserdammers denken over de extra ophaalronde van het PMD die sinds 1 april is ingevoerd. Waarom? Omdat we met elkaar hebben afgesproken om na een jaar te evalueren wat het heeft opgeleverd en te bepalen of we hier mee doorgaan of er weer meestoppen. Belangrijk hierbij is 1) hoeveel extra PMD wordt hierdoor opgehaald en beland daardoor niet meer bij het restafval en 2) hoe belangrijk is deze extra service voor de Alblasserdammer. De extra ophaalronde kost volgens de gemeente ongeveer 70.000 EUR/jaar extra; onze fractie wilde graag weten of u hier voor wilt betalen of niet. De uitslag was duidelijk; massaal werd hier nee tegen gezegd.”

Betalen per zak
De SGP vervolgt: “Als fractie staan we voor een dilemma: ondanks alle maatregelen van de gemeente, daalt de hoeveelheid restafval onvoldoende om aan de doelstelling van de overheid te voldoen. Uit ervaringen in andere gemeenten blijkt dat de doelstelling wel kan worden gehaald als er per zak/opening van de restafvalcontainer moet worden betaald. Onze fractie wil graag weten hoe hier in Alblasserdam over wordt gedacht. Uit de respons blijkt dat ongeveer de helft hiervoor open staat, mits de kosten op jaarbasis afnemen. De andere helft heeft liever een vaste afvalstoffenheffing/jaar zoals dit nu nog steeds het geval is. In de enquête was ook de mogelijkheid om aan te geven wat de gemeente nog meer kan doen om afval beter te scheiden. In ons persbericht en terugkoppeling naar de invullers hebben wij de 3 die het meest voorkwamen eruit gelicht.”