ALBLASSERDAM – De Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland maken zich zorgen om de financiële positie van de gemeente Alblasserdam. Dat blijkt uit een brief van het provinciebestuur, die is verzonden aan de gemeenteraad in Alblasserdam. “Desalniettemin maken wij ons zorgen om de ontwikkeling van de financiële positie van uw gemeente.” In de brief worden zorgen geuit over de begroting voor de komende jaren. De gemeente wordt onder meer aangespoord alert te blijven op de kosten die te maken hebben met de coronacrisis. Verder waarschuwt de provincie de gemeente Alblasserdam ervoor dat netbeheerder Stedin in 2021 en 2022 waarschijnlijk veel minder dividend zal uitkeren, dan waar nu vanuit wordt gegaan.

Minder dividend van Stedin
Volgens de provincie staat de financiële positie van Stedin onder druk. De GS schrijven: “Uw gemeente is een van de aandeelhouders van netbeheerder Stedin en ontvangt ieder jaar dividend. Door diverse ontwikkelingen (waaronder een stijgende investeringsagenda in verband met de energietransitie) staat de financiële positie van Stedin onder druk. Stedin verwacht zodoende dat: “het bedrijfsresultaat over 2020 en 2021 zeer drastisch zal dalen, en dat er in 2021 en 2022 waarschijnlijk niet of nauwelijks dividend kan worden uitgekeerd.” Als aandeelhouder bent u hiervan op de hoogte gesteld via de aandeelhouderscommissie (AHC). Naar onze mening houdt u in uw begroting 2021 onvoldoende rekening met deze ontwikkelingen en raamt u een te hoog bedrag aan dividend. Het risico dat de dividenduitkering lager zal uitvallen is daarmee aanzienlijk. Wij vragen uw aandacht hiervoor en raden u aan om uw raming bij te stellen.”

Wegen, kunstwerken, riolering en water
Verder constateren de Gedeputeerde Staten dat Alblasserdam de beheerplannen wegen, kunstwerken, riolering en water niet actueel meer zijn: “De onderhoudslasten van de kapitaalgoederen nemen jaarlijks een groot deel van uw exploitatieruimte in beslag. Om het beheer, het onderhoud en de financiële consequenties van deze kapitaalgoederen goed in kaart te brengen zijn recente beheerplannen (maximaal vijfjaar oud) zeer van belang. Beheerplannen die niet actueel zijn, geven geen reëel beeld van de onderhoudslasten in uw begroting en meerjarenraming. Wij vragen u om uw beheerplannen zo snel mogelijk te actualiseren en de hieruit voortvloeiende financiële gevolgen in uw begroting en meerjarenraming op te nemen.”

Repressief toezicht
De provincie houdt financieel toezicht. Financieel toezicht is gericht op het voorkomen dat een gemeente in een financieel uitzichtloze situatie komt die zij zelf niet kan oplossen. De provincie heeft de mogelijkheid om repressief of preventief begrotingstoezicht te houden. Voor Alblasserdam wordt vooralsnog gekozen voor repressief toezicht. “Uw begroting voldoet aan de criteria voor repressief (regulier) toezicht. Dit houdt in dat u uw begroting direct kunt uitvoeren. Wij hoeven uw begroting en de begrotingswijzigingen niet vooraf goed te keuren. Desalniettemin maken wij ons zorgen om de ontwikkeling van de financiële positie van uw gemeente,” zo is te lezen in de brief aan de raad.

Bij meer gemeenten
De GS van de provincie melden daarbij wel op dat momenteel bij meer gemeenten de financiën onder druk staan. “Aanhoudende stijging van tekorten in het sociaal domein en meer recent de coronacrisis dragen hier voor het grootste deel aan bij.”

Verslechterd
Bij de provincie wordt gewerkt met risicokleuren. Voor Alblasserdam is de risicokleur de afgelopen jaren verslechterd en komt op basis van de begroting 2021 uit op oranje. De provincie licht dit in de brief toe met: “De oorzaak hiervan is dat zowel de begroting 2020 als de begroting 2021 niet structureel in evenwicht zijn. Nuancering hierbij is dat u vanaf 2021 structurele ruimte in uw begroting aanhoudt als structurele weerstandscapaciteit. Had u deze ruimte niet beklemd dan had dit een positief effect op uw structureel resultaat gehad. Risicovolle onderdelen in uw begroting blijven dat niet alle beheerplannen actueel zijn (waardoor de onderhoudslasten niet gebaseerd zijn op actuele beheerplannen), het hoge percentage dat naar gemeenschappelijke regelingen gaat (waardoor uw begroting minder flexibel is), de tekorten in het sociaal domein (waarbij het geraamde budget de afgelopen jaren tussentijds opgehoogd moest worden) en de nog te realiseren taakstelling Jeugd bij de GR DG&J. Hiertegenover staat dat (als gevolg van de verkoop Eneco) uw schuldquote is afgenomen en uw solvabiliteit is toegenomen.”

Waarschuwend afgesloten
De provinciebrief wordt afgesloten met een waarschuwende alinea voor de komende jaren. “Uw begroting 2021 is niet structureel in evenwicht maar de laatste twee jaren van de meerjarenraming wel. Hiermee heeft u aannemelijk gemaakt dat het evenwicht uiterlijk in 2024 hersteld wordt en komt u voor 2021 alsnog in aanmerking voor repressief (regulier) toezicht. Het is niet de bedoeling dat dit ieder jaar gebeurt, aangezien het herstel dan ieder jaar naar achteren doorschuift. Daarom verwachten wij dat u volgend jaar een sluitende begroting 2022 aanlevert dan wel structureel sluitende jaarschijven 2024 en 2025.”