ALBLASSERDAM – Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad van Alblasserdam voor een lachgasverbod in het dorp te voeren. Het gas wordt onder meer vanuit een ballon gebruikt als een soort drug. Het zorgt dan voor een tijdelijke roes die een beetje op dronkenschap lijkt. In augustus 2019 werd duidelijk dat een wettelijke basis ontbrak voor een verbod op lachgas. Daarom zou een gemeentelijke aanpak de enige mogelijkheid wezen om misbruik als partydrug te bestrijden. In Alblasserdam wordt hier nu dus naartoe gewerkt.

Portefeuillehouder Jaap Paans licht toe: “In Nederland groeit op dit moment de problematiek door het gebruik van lachgas. Daarbij is er (nog) geen landelijke regelgeving op dit vlak. Het is voor de gemeente op dit moment moeilijk om hierop te bestuurlijk te handhaven. Daarom is ervoor gekozen om, conform het advies van de VNG en de politie, een nieuw artikel over lachgasverbod op te nemen. Dit biedt de handhavers en politie meer handvaten om op te treden tegen het gebruik en (ver)handelen van lachgas.”

Het is aan de gemeenteraad van Alblasserdam om te bepalen of het verbod er inderdaad gaat komen, zoals het college het voorstelt.

De letterlijke tekst die wordt voorgesteld om op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) luidt als volgt:

Artikel 2:48a Lachgasverbod

  1. Het is verboden op een openbare plaats distikstofmonoxide (lachgas) recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben, indien dit gepaard gaat met overlast of andere gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- of leefklimaat nadelig beïnvloeden of anderszins hinder veroorzaken.
  1. Het is verboden op een openbare plaats die deel uitmaakt van een door het college ter bescherming van de openbare orde of het woon- en leefklimaat aangewezen gebied distikstofmonoxide (lachgas) recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben.
  1. Het college kan in het aanwijzingsbesluit het in het tweede lid bedoelde verbod beperken tot bepaalde tijden.