ALBLASSERDAM – Tot op heden zijn er geen kosten verbonden aan een aanvraag exploitatie kinderopvang in Alblasserdam. Hierbij kan het gaan om een gastouder, een gastouderbureau, buitenschoolse opvang of kinderdagverblijf. De gemeente Alblasserdam maakt echter wel kosten voor alle aanvragen die hiervoor binnenkomen. Het college van burgemeester en wethouder van Alblasserdam stelt daarom aan de gemeenteraad voor om in Alblasserdam, net als in 150 andere gemeentes in Nederland gebeurt, leges te heffen voor de kosten die worden gemaakt.

Toename
In de afgelopen jaren zijn er meer BSO’s en kinderdagverblijven in Alblasserdam gekomen en ook het aantal gastouders is in de afgelopen jaren flink toegenomen. Voordat deze nieuwe voorzieningen voor kinderopvang mogen starten met de exploitatie, moet er eerst een onderzoek voor registratie plaatsvinden. De GGD voert de inspecties voor de gemeente uit. De gemeente Alblasserdam betaalt hier de GGD voor. Portefeuillehouder Arjan Kraijo meldt in het raadsvoorstel: “Een forse toename in het aantal nieuwe locaties betekent ook een forse toename in het aantal inspecties door de GGD. Het benodigde budget is dan ook gestegen van €15.000,- in 2013 naar €35.000,- in 2020. Hierin zijn alleen de onderzoekskosten voor de GGD verwerkt, geen ambtelijke kosten.”

Bij alle kinderopvang wordt geld verdiend
Verder schrijft de wethouder: “Bij alle vormen van kinderopvang wordt geld verdiend. Uit dat oogpunt is het redelijk om eenmalig een bedrag te vragen. Het heffen van leges kan bovendien zorgen voor een betere overdenking door (toekomstige) gastouders of kinderopvangorganisaties over de exploitatie van een kinderopvangvoorziening, wat de kwaliteit van de kinderopvangvoorziening zou kunnen verhogen. Vooral bij gastouders kan het heffen van leges zorgen voor een drempel om een aanvraag voor exploitatie van kinderopvang te doen. Echter vormen gastouders de groep die het vaakst een aanvraag doen, maar zich ook het meest weer uitschrijven. Soms na lange tijd, soms al na een paar maanden. Het vragen van een eenmalig bedrag kan er voor zorgen dat er beter wordt nagedacht over het starten met de exploitatie van een kinderopvangvoorziening.”

Bedragen
In het raadsvoorstel legt portefeuillehouder Arjan Kraijo uit waar de kosten voor de gemeente uit bestaan: “Een aanvraag doen betekent voor het gemeentelijke deel dat de gemeente de aanvraag checkt op volledigheid, de opvang aanmeldt in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK), de GGD de opdracht geeft om een inspectie uit te voeren en tot slot het resultaat van de inspectie verwerkt (wel of niet registreren in het LRK). Landelijk heffen zo’n 150 gemeenten leges voor het in behandeling nemen van nieuwe aanvragen m.b.t. de registratie van kinderopvangvoorzieningen. De hoogte van het legestarief mag maximaal kostendekkend zijn. In het legestarief mogen de onderzoekskosten ( = de kosten voor het onderzoek door de GGD dat voorafgaat aan de registratie) worden verwerkt. Ook de kosten voor de ambtelijke tijd die gemoeid is met het behandelen van een aanvraag mogen verwerkt worden in het legestarief. In 2020 zijn de kosten voor een GGD-inspectie van een gastouderbureau en kinderopvang €1.450,- en voor gastouderopvang €500,- exclusief ambtelijke kosten. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Bij de (verplichte) jaarlijkse onderzoeken gelden geen leges. Het gaat alleen om nieuwe aanvragen exploitatie kinderopvang.”

Geen ambtelijke kosten
Hoewel de ambtelijke kosten ook berekend mogen worden, stelt het college voor om die kosten niet door te berekenen aan de aanvragen. “De ambtelijke kosten (de uren die er mee gemoeid zijn) worden niet meegenomen in het legesbedrag. Op deze manier weten we zeker dat de leges maximaal kostendekkend zijn.”

Begroting met een gat
Het onderzoeken of er leges geheven kunnen worden bij de exploitatie kinderopvang is een opdracht die meegegeven is vanuit de begrotingsopdracht in het kader van de bezuinigingen om te zoeken naar middelen om de gemeentelijke inkomsten te verhogen. Jaarlijks wordt er voor de inspecties een bedrag van 34.800 euro begroot (waarvan circa 20.000 afkomstig vanuit het Rijk), maar in 2019 waren de daadwerkelijke kosten 37.266 euro. Door middel van het in rekening brengen van leges probeert de gemeente dit gat te dichten.

Per 1 januari
Het is de bedoeling dat, als de gemeenteraad van Alblasserdam instemt met het voorstel, de regeling per 1 januari 2021 in werking treedt.