ALBLASSERDAM – De gemeenteraad van Alblasserdam heeft geen bezwaar tegen de komst van een tweede kraan bij het containertransferium op het Nieuwland Parc in Alblasserdam. Dinsdag 29 september 2020 zal de raad gaan instemmen met het collegevoorstel om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het plaatsen van de tweede kraan bij BCTN. Wel uitten diverse partijen hun zorgen om de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid in het industriegebied.

Distributiecentrum
Bij de ontwikkeling van het Container Transferium Alblasserdam (CTA) is rekening gehouden met het oprichten en gebruiken van twee containerkranen (type Barge Server). Portefeuillehouder Arjan Kraijo meldt: “Nu de terminal vanaf 2015 in bedrijf is met een kraan en de markt zich ontwikkelt, is er behoefte aan het realiseren van de tweede kraan om de logistieke processen te optimaliseren. Directe aanleiding is de bouw van het distributiecentrum van 65.000 m2 door Goodman en de komst van Peute Recycling, beiden direct naast de BCTN Terminal. Deze ontwikkelingen brengen een toename van containervervoer met zich mee.”

Minder vrachtwagens
De wethouder vervolgt: “Het plaatsen van een tweede portaalkraan zorgt er voor dat het handelen van de containers sneller en efficiënter gebeurt. De hijscapaciteit verdubbelt, waardoor schepen sneller kunnen worden beladen en ontladen. Dit draagt bij aan de doelen met betrekking tot de modal shift uit de Goederenvervoeragenda. Dankzij de Containerterminal Alblasserdam rijden er minder vrachtwagens over de weg. De tweede kraan wordt geplaatst op de reeds aanwezige kraanbaan, waar de eerste kraan ook gebruik van maakt. Er wordt daarom niet in de grond gebouwd. Er is ook geen sprake van uitbreiding van het volume containers in de vergunning. De tweede kraan verbetert enkel het logistieke proces.”

40 meter hoog
Hoewel de komst van de tweede kraan al wel was voorzien, is er toch toestemming vanuit de gemeente nodig. Wethouder Kraijo legt uit: “Op basis van het bestemmingsplan mag het terrein gebruikt worden voor een containertransferium inclusief kranen. De tweede kraan wordt 40 meter hoog. Dat is 10 meter hoger dan wat er op basis van het bestemmingsplan rechtstreeks is toegestaan. Om een kraan toe te staan die hoger is dan 30meter moet een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan(afwijkingsvergunning) aangevraagd worden. De huidige kraan is ook 40 meter hoog. Voor dit plan is een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) noodzakelijk van de gemeenteraad. Gelet op de aanwezige goede ruimtelijke onderbouwing wordt voorgesteld om een (ontwerp) VVGB af te geven.”

Verkeersveiligheid?
Deze week konden de gemeenteraadscommissieleden van Alblasserdam reageren op het plan. Alle partijen gaven aan in te gaan stemmen met het voorstel. Wel hebben diverse partijen hun zorgen geuit over de verkeersafwikkeling. Remco de Boer van de D66 vroeg: “Kunnen de verkeersstromen nog steeds goed afgewikkeld worden? Hoeveel rek zit daar nog in? En wanneer moeten we ons serieus gaan buigen over een herinrichting van de weg naar de A15? We hebben in het verleden ook al, samen met de SGP een initiatief ingediend voor een fietslus bij de A15 voor verbetering van verkeersveiligheid voor fietsers. We blijven aandacht vragen voor de beperkingen van de huidige infrastructuur in Alblasserdam.”

Zorgen
Mieke van ’t Verlaat van de VVD vroeg zich af hoe het nu precies zit met de toename van het aantal vervoersbewegingen. Orhan Yilmaz van PvdA sprak ook zijn zorgen uit over de toename van het aantal verkeersbewegingen op het industrieterrein. Arco Strop van het CDA herinnerde de aanwezigen eraan dat BCTN nog steeds ver onder de geprognosticeerde bewegingen zit, waar men een aantal jaar geleden nog vanuit ging.

Niet te voorkomen
Wethouder Kraijo zei hierover: “Er zijn in het verleden inderdaad afspraken gemaakt over hoeveel containers er overgeslagen mogen worden. Er is toen afgesproken dat men mag groeien tot 200.000 TEU. (TEU is de aanduiding voor de afmetingen van containers, red.). Als we kijken naar de laatste cijfers van 2019 zit men nu op 43.000 TEU. De prognose is dat dit met het plaatsen van de tweede kraan zal groeien naar 70.000 TEU. Dat is nog steeds minder dan de helft, maar betekent inderdaad ook een beperkte toename van het aantal verkeersbewegingen. Dat is niet te voorkomen.”

Hoe nu verder
Voor het plaatsen van een tweede kraan is het volgen van een uitgebreide afwijkingsprocedure noodzakelijk. Onderdeel van de uitgebreide afwijkingsprocedure is een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) welke door de gemeenteraad moet worden afgegeven. Dat zal komende week gaan gebeuren. Daarna wordt de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-VVGB voor zes weken voor eenieder ter inzage gelegd. Een beperkt aantal vooroverlegpartners zoals de Veiligheidsregio, het Waterschap en Provincie Zuid-Holland wordt in de gelegenheid gesteld van de plannen kennis te nemen en zo nodig te reageren. Indien er geen zienswijze worden ingediend, zal na de ter inzage periode de stukken ter vaststelling aan het college worden aangeboden. Indien er zienswijze worden ingediend zal het college deze beantwoorden en aan de gemeenteraad een definitieve verklaring van geen bedenkingen vragen. Naar verwachting ligt de ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp VVGB ‘plaatsing 2dekraan BCTN vanaf medio oktober voor 6 weken ter inzage.