ALBLASSERDAM – Het voorontwerp bestemmingsplan CKC locatie Alblasserdam ligt van donderdag 20 augustus 2020 tot en met woensdag 30 september 2020 ter inzage. Het is een eerste stap in de ontwikkeling van 20 sociale huurappartementen op de plek waar vroeger de kantine van korfbalclub CKC Kinderdijk aan de Groen van Prinstererstraat stond. Na de realisatie van sporthal Molenzicht is de kantine van de vereniging verplaatst naar de sporthal. Hierdoor is de locatie vrijgekomen voor herontwikkeling.

De gemeente heeft met Woonkracht 10 een koopovereenkomst gesloten om de locatie te herontwikkelen naar twintig sociale huurappartementen. Het plangebied is momenteel bestemd voor ‘Sport’, de realisatie van de appartementen met daarbij behorende parkeergelegenheid is niet mogelijk binnen deze bestemming. Om het planvoornemen planologisch mogelijk te maken is een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld.

Inspraak
Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt van donderdag 20 augustus 2020 tot en met woensdag 30 september 2020 ter inzage bij de gemeente. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen geïnteresseerden de stukken digitaal raadplegen via de gemeentelijke website www.alblasserdam.nl of via de website www.ruimtelijkeplannen.nl via het identificatienummer: NL.IMRO.0482.ckclocatie114-vo01. Van donderdag 20 augustus 2020 tot en met woensdag 30 september 2020 kunnen mensen mondeling of schriftelijk een inspraakreactie op het voorontwerp bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken naar voren brengen.

Voorbereidende handeling
Het college van burgemeester en wethouders meldt: “Ons college heeft besloten het voorontwerp bestemmingsplan ten behoeve van inspraak ter inzage te leggen. De resultaten van de inspraakprocedure zullen worden verwerkt in het zogenoemde ontwerpbestemmingsplan. Dit ontwerpbestemmingsplan zal wederom ter inzage worden gelegd. Dan voor de zienswijzenprocedure. Zodra het zover is ontvangt de gemeenteraad volgens de gebruikelijke procedure een raadsinformatiebrief. Voor de volledigheid heeft ons college Woonkracht10 er op gewezen dat de gemeenteraad nog geen inhoudelijke uitspraken over het plan heeft gedaan. Het ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmingsplan is een voorbereidende handeling om uiteindelijk te komen tot vaststelling. De raad heeft het laatste woord in deze.”

Parkeernorm
In de nieuwbouwplannen wordt uitgegaan van een parkeernorm van 1,5 parkeerplaatsen per woning. In het plan is voorzien in 30 parkeerplaatsen op maaiveld. De parkeerbehoefte van het plan is (20 woningen x 1,5 =) 30 parkeerplaatsen.

Meer informatie over het plan is hier te vinden.