ALBLASSERDAM – Afgelopen week werd bekend dat het bestuur van de Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) is opgestapt. In een persbericht meldde de gemeente Alblasserdam dat er een verschil van inzicht was ontstaan tussen het bestuur en het college van B&W over de doorontwikkeling naar een nieuw bestuursmodel. Diverse Alblasserdammers uitten kritiek op  Alblasserdamsnieuws.nl, omdat volgens hen in het verhaal naar aanleiding van het persbericht van de gemeente nog wederhoor ontbrak. In onderstaande artikel volgt daarom alsnog wederhoor op het vorige artikel.  Uit schriftelijke contacten tussen onder meer het SWA-bestuur en het college blijkt dat het bestuur van de SWA zich gechanteerd voelt door de wethouder Peter Verheij en Dorien Zandvliet. Daarnaast vinden zij dat de directeur van de SWA, die vorig jaar aantrad, onvoldoende functioneert.

Niet met moddergooien
De werknemers van de SWA werden na de bekendmaking van vertrek verzocht om mensen met vragen door te sturen naar de afdeling persvoorlichting van de gemeente Alblasserdam. Desondanks vindt een aantal mensen het onderwerp te belangrijk om te zwijgen. “Het liefst waren we met rust gelaten. Wat ons betreft was er voor dit alles geen media-aandacht geweest, want het is niet goed voor het welzijnswerk in Alblasserdam. De gemeente heeft ervoor gekozen om toch een persbericht te sturen. Wij willen zelf de media niet opzoeken, maar goed, we worden nu door de media opgezocht. Wat we alleen absoluut niet willen, is het gooien met modder. Alles moet gaan om het welzijn van Alblasserdam,” vertelt één van de bestuursleden.

Niet communiceren
In eerste instantie wilde het college van B&W intern houden. “Het naar buiten brengen van deze casus zal de partijen en daarmee het dorp extra schade berokkenen. Het college zal hier in ieder geval niet over naar buiten communiceren,” beloofden de wethouder Zandvliet en Verheij namens het college.

Directeur
Het grote pijnpunt lijkt te liggen bij de visie en samenwerking met de nieuwe directeur van de SWA die op 1 augustus 2019 is aangetreden bij de organisatie. Via een medewerker is de directeur gevraagd om een reactie. Zij verwijst echter door naar de gemeente Alblasserdam.

Kritiek op directeur
Het SWA-bestuur vindt dat de nieuwe directeur onvoldoende functioneert in haar directeursrol. “En daarmee zeg ik niets over de persoonlijke kant van de directeur. Ik heb het dan echt alleen over het functioneren in de directeursrol. Het doel was dat zij zou doorgroeien naar een positie directeur bestuurder op termijn én bij goed functioneren. De gemeente dicht haar nu per direct deze rol toe, terwijl het SWA bestuur haar als directeur nog onvoldoende vindt functioneren. Er werden externe bedrijven ingehuurd, om de eigen onbekwaamheid te maskeren. Het bestuur kreeg eind mei pas de jaarrekening van 2019 te zien en toen ook pas de begroting voor 2020. Toen hebben we op de rem getrapt,” vertelt een bestuurslid.

Geen inzicht in financiën
Marjan Middelburg, die voorzitter was van het SWA-bestuur, laat eenzelfde geluid ook in een brief horen aan het college: “Doordat wij geen inzicht meer kregen in de financiële situatie, hadden we ook geen grip meer op de financiën. Gezien het feit dat de directeur haar taken per 24 april per mail heeft neergelegd en alle contact met het bestuur heeft verbroken en verder contact inclusief een mediator heeft geweigerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen over de financiële situatie per 1 januari 2020. Wij leggen die verantwoordelijkheid geheel bij directeur en het gemeentebestuur.”

Inhuur externe partij
Eén van de bestuursleden vertelt ook over de voorgenomen inhuur van een externe partij. “Het ging om een forse uitgave om een externe partij in te huren. Als bestuur hadden wij echter geen inzicht in de financiën. Na veel aandringen kregen we in mei pas de jaarrekening en de begroting. Op dat moment weigerde ze elk contact met het SWA bestuur. Ons voorstel was om dit niet bij één partij neer te leggen, maar eerst minstens twee offertes op te vragen bij verschillende partijen. Daarnaast hadden wij twijfels over de inhuur van de externe partij, omdat sommige dingen wat ons betreft niet uitbesteed hoefden te worden.”

Contract niet verlengen
Omdat het SWA-bestuur vindt dat de nieuwe directeur onvoldoende functioneert, wilde het bestuur het contract van de directeur niet verlengen. Het college van B&W wil juist dat de nieuwe directeur meer verantwoordelijkheden krijgt en meteen directeur-bestuurder wordt. Dat was volgens het college ook al zo bedoeld tijdens de aanstelling van de directeur. Het SWA-bestuur zegt hierover: “Wij wilden uiteindelijk geen verlenging van het contract van de directeur, maar in de ogen van het college moest de directeur hoe dan ook een verlenging krijgen.  De doorontwikkeling naar een raad van toezicht is de stok waar het college telkens mee schermt.”

Geschoffeerd
Het bestuur van de SWA laat in een brief aan de gemeente weten zich geschoffeerd te voelen. “De manier waarop het college het SWA-bestuur geschoffeerd heeft en de aantijgingen die ze hebben gedaan, zijn weerlegbaar en vinden we onacceptabel. Het is buitengewoon teleurstellend te constateren dat het college van B&W zo omgaat met de burgers van Alblasserdam, die zich jaren op vrijwillige basis inzetten voor het welzijnswerk en de SWA als organisatie. In de kritiek die het college op het bestuur heeft, herkennen wij ons niet. Evenmin en met name niet in de verwijten van incidenten rondom de directeuren in de afgelopen jaren, waaraan allerlei andere oorzaken ten grondslag liggen.”

Dan maar ontslag
Volgens het opgestapte bestuur speelde er achter de schermen veel meer. “Ondanks het feit dat het wij als bestuur zelf naar wethouder Zandvliet zijn gegaan om het interne probleem bij de SWA, heeft zij nooit onbevooroordeeld een gesprek met het SWA-bestuur gehouden, had meteen al positie ingenomen dat de directeur hoe dan ook een verlenging van haar contract moest krijgen én ook als directeur-bestuurder,” vindt het bestuur. De wethouders Verheij en Zandvliet zouden volgens het SWA-bestuur de keuze hebben gesteld: of het bestuur opstappen of de subsidie aan de SWA stopt. Omdat de SWA grotendeels afhankelijk is van de subsidie, besloot het bestuur om dan maar op te stappen. “We doen dit ten faveure van het welzijn van de inwoners van Alblasserdam.” In een openbare brief aan de gemeenteraad schrijft de SWA: “Op uitdrukkelijke verzoek en onder zware druk van het college van B&W nemen wij collectief ons ontslag als SWA-bestuur.”

Gemeenschapsgeld
De opgestapte bestuursleden balen van de situatie. Niet eens zozeer vanwege wat hen is overkomen, maar zij maken zich zorgen om het welzijn van de Alblasserdammers. “Wij willen niet dat er onnodig gemeenschapsgeld gespendeerd wordt aan externe partijen. Dat geld moet naar de gemeenschap van Alblasserdam.”

Zó zonde
Over het functioneren van de SWA in de afgelopen maanden stelt één van de bestuursleden: “Juist in Coronatijd had de SWA een uitgelezen kans zich te profileren. Toen moesten we er voor de eenzamen, de ouderen, de armen, de dementen zijn. Wat is er nu in al die tijd gedaan? Balkongym is opgezet, maar dat is grotendeels door het ABC-team gedaan. Er had zoveel meer gedaan kunnen worden. Er waren vrijwilligers die zich aanboden, maar er is niets mee gedaan. Dat vind ik zó zonde!”

Vervanging ambtenaar
Het ex-bestuurslid vervolgt: “De wethouders Zandvliet en Verheij hebben ons uiteindelijk gedwongen te vertrekken. Dat is eerder ook al gebeurd bij de BSSA van Blokweer. Wat ons ook heeft bevreemd, is dat de directeur een ambtenaar van de gemeente Alblasserdam een aantal maanden heeft vervangen. De SWA is niet hetzelfde als de gemeente Alblasserdam. Wij vinden het vreemd dat de directeur, die op papier onafhankelijk van de gemeente opereert, een ambtenaar van de gemeente waarneemt.”

Second opinion
Tot slot is er commentaar op een ‘second opinion’ die door de gemeente Alblasserdam zou zijn aangeboden. “Dat was zó vreemd. De wethouders wilden bepalen wie die zou uitvoeren. Het college wilde geen mededelingen doen over de uitvoerder van die second opinion en er waren ook geen afspraken te maken over het onvoorwaardelijk delen van de uitkomst van deze second opinion met het SWA-bestuur. Er zou sowieso een nieuwe werkelijkheid zijn. Namelijk: of alle subsidie stoppen of het bestuur weg en verder met een interim-bestuur.”

Goed welzijnswerk staat centraal
De wethouder Verheij en Zandvliet hebben aan het SWA-bestuur laten weten de zaak erg teleurstellend te vinden. “Voor het college staat goed welzijnswerk in ons dorp centraal. Dit is en blijft het grotere perspectief waar wij al het handelen van onszelf, het SWA-bestuur en de directeur aan toetsen. Het college waardeert de inzet van het SWA-bestuur in de afgelopen jaren. Er is door de SWA een grote slag gemaakt. Het college signaleert tegelijk een patroon van incidenten, waardoor deze doelstelling soms onder druk komt te staan en onnodig tijd en energie weglekt door onderlinge spanningen.”

Professionaliseringsslag
Verder melden de wethouders dat zij graag de doorontwikkeling zien naar een directeur-bestuursmodel als volgende professionaliseringsslag. “Het college signaleert dat dit niet van de grond komt.” De wethouders vinden dat het SWA-bestuur te weinig meewerkt naar een taakverdeling tussen de directeur-bestuurder en raad van toezicht. Verder vindt het college het  ‘onacceptabel’ dat er nieuwe problemen zijn ontstaan tussen de directeur en het SWA-bestuur. Het college is geschrokken van de mate waarin het interne conflict zich heeft ontwikkeld.

Tot slot melden de wethouders dat zij geen aanleiding zien voor het ontslag van de huidige directeur en zij dragen in een brief het bestuur op om het contract van de directeur met een jaar te verlengen. Dit is niet gedaan en zal dus de eerste beslissing worden van het nieuwe bestuur.

Hieronder het artikel dat eerder verscheen naar aanleiding van het persbericht van de gemeente Alblasserdam.

Het bestuur van de Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) heeft per direct al haar taken neergelegd. De reden hiervoor is een verschil van inzicht tussen het bestuur en het college van B&W over de doorontwikkeling naar een nieuw bestuursmodel, die SWA voor de komende jaren toekomstbestendig moet maken. Dat meldt de gemeente Alblasserdam in een persbericht.

Toekomstbestendig
Het afgelopen jaar zijn diverse gesprekken gevoerd tussen het SWA-bestuur en de gemeente over de koers om de SWA toekomstbestendig te maken. Daarbij heeft de gemeente een bestuursmodel voor ogen, waarbij SWA nog slagvaardiger kan inspelen op vraagstukken van nu en de toekomst. Ondanks de intensieve gesprekken heeft dit niet geleid tot een oplossing die voor beide partijen acceptabel is. Het college betreurt dat.

Continuïteit
De gemeente meldt in een persbericht: “Het college vindt het belangrijk dat het werk van de SWA doorgaat en dat eenieder deel kan nemen aan de samenleving. Er liggen daarbij veel uitdagingen als armoede- en eenzaamheidsbestrijding, beschermd thuis (begeleiding), advisering en ontmoeting. Ook bij het creëren van een Zorg- en Ondersteuningsloket in de oude bibliotheek vraagt dit nog meer flexibiliteit en slagkracht van onze partners. Om die reden, wordt op korte termijn een interim-bestuur aangesteld. Dat bestuur zal deze doorontwikkeling in hoog tempo oppakken. Ondertussen dragen directie en medewerkers er zorg voor, dat de werkzaamheden ten dienste van het welzijn van Alblasserdammers onverminderd doorgaan.”

Dank
De gemeente besluit: “De afgelopen jaren hebben de bestuursleden van het vertrekkende SWA-bestuur zich op vrijwillige basis enorm ingezet voor het welzijn in ons dorp. De SWA heeft in de afgelopen jaren een positieve inhoudelijke ontwikkeling doorgemaakt. Het college is hen daar, onverminderd het niet overbrugbare verschil van inzicht, zeer erkentelijk voor en spreekt haar waardering uit voor alles wat deze bestuursleden voor het welzijn van de Alblasserdammers hebben betekend.”