ALBLASSERDAM – De PvdA in Alblasserdam gaat woensdag 8 juli 2020 een motie indienen met daarin het verzoek om het kraanwater in Alblasserdam te laten onderzoeken door het onafhankelijke Toxicologisch Laboratorium van de Vrije Universiteit Amsterdam. De partij hoopt dat de vijf andere politieke partijen de motie zullen steunen. Onlangs bleek namelijk dat er nog steeds giftige stoffen in het kraanwater in de regio zitten.

“Er zijn zorgen rondom de aanwezigheid van het giftige Genx en PFAS (Poly- en Perfluoralkylstoffen) in het Alblasserdamse, Kinderdijkse Papendrechtse leidingwater. Bekende voorbeelden van PFAS: zijn PFOA perfluoro octanoic acid (perfluoroctaanzuur), PFOS perfluoroctaansulfonaten (perfluoroctaansulfonzuur) en de bekende GenX-stoffen. Schoon, gezond en veilig kraanwater mag tot de publieke goederen gerekend worden. PFAS kan een negatief effect hebben op milieu en gezondheid van mens en dier. In de recent vertoonde film Dark Waters wordt gepresenteerd wat de gevolgen zijn voor de slachtoffers van PFAS-emissies,” zo stelt de partij in de motie die ingediend gaat worden.

De partij verzoekt het college van burgemeester en wethouders in Alblasserdam om opdracht te verlenen tot onderzoek met betrekking tot het analyseren van PFAS in het Alblasserdamse kraanwater door het onafhankelijke Toxicologisch Laboratorium van de Vrije Universiteit Amsterdam. Pvda: “Vervolgens de resultaten van dit onderzoek aan de gemeenteraad te rapporteren middels een raadsinformatiebrief zodat de gemeenteraad inzicht en informatie krijgt over het beloop van het PFAS gehalte in ons drinkwater. De gemeenteraad kan hierna besluiten om dit wel of niet in de raad te bespreken.”

Een aantal weken geleden deed de D66 in Alblasserdam bij monde van Marko Stout ook al een oproep om zorgvuldig om te gaan met het milieu en dus de lozingen van Chemours te stoppen.

Voorzitter,
Uit de ons voorgelegde RIB kunnen we het volgende halen;

Een wijziging van de milieuvergunning zou er in 2024 en 2025 voor moeten zorgen dat Chemours grote stappen zou gaan zetten in de verlaging van veel organische fluorverbindingen.

Recent is bekend geworden dat Chemours beroep heeft ingesteld tegen dit besluit en de rechtbank ook om een voorlopige voorziening heeft verzocht. Door Corona (daar hebben we hem weer) is de zitting uitgesteld en dat betekent dat deze ambtshalve wijziging van de milieuvergunning vooralsnog niet in werking treedt en wij dus met de vuile troep blijven zitten.

Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht zijn van mening dat Chemours zich onvoldoende inzet en ambitie zien om de uitstoot van schadelijke stoffen zoveel mogelijk en zo snel mogelijk terug te dringen. Daarnaast vinden Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht dat Chemours onvoldoende en op onoverzichtelijke wijze informatie geeft over deze schadelijke stoffen en de uitstoot daarvan.

Op locaties rond enkele moestuinen in Papendrecht en Sliedrecht worden de normen voor oppervlaktewater overschreden.

De ILT constateert dat zij nog onvoldoende zicht heeft op de aanwezigheid van GenX-stoffen in de afvalketen. Dat komt onder meer omdat de huidige wetgeving onvoldoende waarborgen biedt voor verspreiding van Zeer Zorgwekkende Stoffen via afvalstromen en omdat de bevoegde gezagen de wel beschikbare informatie onvoldoende delen.

Het lijkt voor D66 zo gegrepen uit een script.

En wel te verstaan uit het script van Dark Waters. Een film die we met velen van u voor de Coronacrisis hebben mogen zien in Landvast.

Velen van u zullen de relaties tussen de inhoud uit deze RIB en de getoonde film herkennen. Na het zien van de film was onze reactie, en ik hoop ook de uwe; Dat mag hier niet gebeuren. En toch, toch gebeurt het hier dus ook. En dan krijgen we in Alblasserdam een prioriteitendiscussie. En dan wordt “duurzaamheid” maar eventjes voor ons uit geschoven. “Andere partijen maken zich daar wel druk om.” Volgens ons een andere manier om te zeggen; “zo’n vaart zal het wel niet lopen.”

Een aantal van u zullen nog mijn woorden weten die ik sprak bij mijn eerste inbreng in uw raad, lang geleden; “De put wordt pas gedempt als het kalf verdronken is” Die uitspraak werd mij toen niet in dank afgenomen. En toch herhaal ik hem. “De put wordt pas gedempt als het kalf verdronken is” en ik zeg dit in de hoop dat ik ongelijk ga krijgen. In de film hebt u kunnen zien dat er pas (te) laat en slechts met heel veel moeite een vuist werd geheven tegen de praktijken van Dupont.

En nu lijken we hier dezelfde kant op te gaan. U mag mijn bijdrage emotioneel vinden en misschien zelfs te eenzijdig. Ik vraag aan u; “Are you for the world or against it” om de woorden uit een intrigerende wervingscampagne van het Wereld Natuurfonds maar eens te gebruiken. “Bent u voor Alblasserdam of tegen Alblasserdam” Bent u voor dan maken we van ons milieu topprioriteit en vechten we samen (zij aan zij) met onze buurgemeenten voor een samenleving waarin producenten niets maar dan ook niets meer lozen wat in ons milieu niet thuis hoort.

Ik vraag bij deze aan het college en aan u als raad om een plan van aanpak te maken en om van een schoon milieu weer topprioriteit te maken.