ALBLASSERDAM – Sinds begin 2019 onderzoekt het waterschap de mogelijkheden voor een nieuw gemaal in de Overwaard van de Alblasserwaard. De kansrijke locaties hiervoor zijn Groot-Ammers en Hardinxveld-Giessendam. Inmiddels zijn alle schetsontwerpen klaar en heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage gelegen. Het waterschap organiseert binnenkort bijeenkomsten zodat de schetsontwerpen, ingediende zienswijzen en een nieuwe ontwikkeling omtrent de locatie Groot-Ammers toegelicht kan worden. Het Algemeen Bestuur beslist in het najaar waar het nieuwe gemaal gerealiseerd gaat worden.

 

De verwachting is dat rond 2026 de sluis operationeel is. Het plan is om vanaf die tijd ook de sluisdeuren van de Smitsluis bij de Middelkade tussen de Nederwaard en de Overwaard eruit te halen. Het Waterschap laat weten dat de verwachting is dat dit rond 2027 zal gaan gebeuren. Bootjes kunnen vanaf die tijd vrij heen en weer varen. Nu wordt de sluis nog op aanvraag door vrijwilligers bediend. “Tegenwoordig hebben we flexibelere en ruimere tijden. Als de vlag bij de sluis wappert, wordt ‘ie bediend. Vroeger moest men twee euro per keer betalen aan het waterschap. Tegenwoordig hoeft dat niet meer. Er hangt een klompje voor een fooi,” vertelt Havenmeester Rob Luthart.

Om alles operationeel te krijgen, zal er ook een extra opening worden gemaakt in de Middelkade. Daar komt een platte brug overheen.

Mogelijke locaties Groot-Ammers

Vanwege de verwachte grote impact op o.a. de woonomgeving en de landschappelijke en cultuurhistorische waarde van Groot-Ammers Sluis, heeft de Commissie MER (een onafhankelijke commissie met milieudeskundigen) gevraagd of er ook andere locaties in Groot-Ammers mogelijk zijn. Tevens heeft het waterschap enkele zienswijzen ontvangen waarbij werd gewezen op het feit dat de argumentatie en onderbouwing van het destijds laten afvallen van Groot-Ammers West te summier is. Hierop is besloten om het beschikbare materiaal van het onderzoek naar Groot-Ammers West verder aan te vullen. Tevens zal deze locatie ook worden opgenomen in de MER-procedure.

Bijeenkomsten in juli
Op 1 juli organiseert het waterschap, met in achtneming van de coronamaatregelen, een inloopbijeenkomst in ‘de zaal van Mourik’, Kerkstraat 18 te Groot-Ammers tussen 15.00 en 21.00 uur. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd voor de directbetrokkenen van Groot-Ammers West die hiervoor per brief zijn uitgenodigd. Doel van de bijeenkomst is om de schetsontwerpen in te zien en individueel in gesprek te gaan met een medewerker van het waterschap.

Tevens organiseert het waterschap een onlinebijeenkomst op dinsdag 7 juli om 19.30 uur over de schetsontwerpen van de beide locaties in Groot-Ammers en om het verdere proces tot aan besluitvorming toe te lichten. De belanghebbenden van Hardinxveld zijn hiervoor tevens uitgenodigd. Indien directbetrokkenen nog behoefte hebben aan een individueel gesprek, dan kan men gebruikmaken van een inloopbijeenkomst op 14 juli 2020 van 13.00 tot 21.00 uur aan de Kerkstraat 18 te Groot-Ammers. Alle informatie rondom de geplande bijeenkomsten zijn terug te vinden op de website via wsrl.nl/a5h onder het kopje ‘bijeenkomsten’. Aanmelding gaat via A5H@wsrl.nl.

Dit project is onderdeel van het Gebiedsprogramma A5H waarmee het waterschap het boezemwatersysteem in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden anders gaat inrichten. Dit is nodig door de gevolgen van klimaatverandering, de bodemdaling in dit gebied, kades die niet meer voldoen en boezempeilen die steeds moeilijker beheersbaar zijn. Tevens zijn in de loop der jaren onlogische afwateringen ontstaan. Aan de hand van een visie voor 2050 zijn voor deze uitdagingen structurele oplossingen bedacht.