ALBLASSERDAM – Het college van B&W van Alblasserdam stelt aan de gemeenteraad voor om de aandelen die de gemeente heeft bij het bedrijf Eneco, te verkopen. Het is de bedoeling dat Eneco wordt geprivatiseerd. Het is nu aan iedere aandeelhouder om een definitief besluit te nemen om zijn aandelenbelang in Eneco wel of niet aan het Consortium te verkopen. De aandelen leveren de gemeente Alblasserdam nu jaarlijks 237.000 euro dividend op. Met de verkoop van de aandelen zou dit dividend vervallen. Daartegenover staat echter wel een eenmalige opbrengst van 18,4 miljoen euro.

Vervroegd aflossen
Wat er met die 18,4 miljoen euro moet gaan gebeuren, staat nog niet vast. In de perspectiefnota 2021 komt het college met een voorstel voor de verwerking en inzet van de verkoopopbrengst. Hierbij wordt naar de mogelijkheid gekeken om een deel van onze bestaande oude leningen vervroegd af te lossen. Bij vervroegde aflossing ontstaat een éénmalig nadeel, en een structureel voordeel, waardoor de vervallende rentelasten opwegen tegen het vervallende dividend. Voor 2020 is er geen financieel effect voorzien, omdat in 2020 nog éénmalig dividend wordt uitgekeerd. Ook zal worden nagedacht worden over het inzetten van een deel van de gelden voor een stimuleringsfonds voor de Groeiagenda.

Groeiagenda
De Drechtsteden hebben gezamenlijk de ‘Groeiagenda 2030’ opgesteld. De Groeiagenda bevat de doelen en ambities waaraan tussen nu en 2030 wordt gewerkt. De insteek is om van de Drechtsteden een nóg aantrekkelijker woon- en werkgebied te maken voor zowel nieuwe als bestaande inwoners. De focus ligt daarbij op de pijlers ‘Wonen’, ‘Werken’, ‘Bereikbaarheid’ en ‘Energietransitie.’ De aandachtspunten variëren lokaal.

Verzilveren
Als de gemeenteraad van Alblasserdam instemt met de verkoop van de aandelen, moet worden afgewacht of de overige 43 gemeenten eveneens instemmen met de verkoop. Daarnaast moet er goedkeuring worden ontvangen van Europese, Nederlandse, Belgische en Duitse autoriteiten.