ALBLASSERDAM – Namens alle politieke partijen in Alblasserdam wordt dinsdagavond 17 december 2019 een initiatiefvoorstel ingediend bij het college van B&W waarin opgeroepen wordt om te onderzoeken of de realisatie van sociale woningbouw, koopwoningen en parkeren toch mogelijk is op het braakliggende terrein aan de Zeevaartschoollaan in Alblasserdam, waar ooit cultureel centrum de Wipmolen stond. In een eerdere brief van het college stond dat sociale woningbouw op de Wipmolenlocatie in combinatie met openbaar parkeren voor het centrum niet mogelijk zou zijn.

De raad biedt bij het voorstel ook al een ‘inspiratie’ aan, waarop twee uitgewerkte plannen staan die volgens de raadsleden aantonen dat het wel degelijk mogelijk is. In het voorstel is te lezen: “De in de bijlage getoonde inspiratie laat zien dat er op de Wipmolenlocatie ca. 30 sociale huurwoningen, 25 koopwoningen en ongeveer 65 openbare parkeerplaatsen (naast de parkeerplaatsen voor de nieuwe woningen) realiseerbaar zijn. Hiermee is een optimalisatie van het aantal woningen in het kader van de woonvisie een belangrijk uitgangspunt. Daarnaast lijkt een combinatie van sociale huurwoningen en centrum-parkeren zowel ruimtelijk als financieel mogelijk.”

Huurprijs
De huurprijs voor de 30 huurwoningen zou maximaal 720 euro per maand moeten worden. “Dit plan is financieel doorgerekend en de door ons verrichtte haalbaarheidsanalyse laat een positief resultaat zien van ongeveer 12%. Hiermee lijkt het toch mogelijk om op de Wipmolenlocatie sociale woningbouw te combineren met centrumparkeren,” zo is te lezen in het plan.

Het voorstel wordt afgesloten met: “Wij roepen het college op om met Woonkracht10 in gezamenlijkheid en met meer creativiteit woningbouw op de Wipmolenlocatie nader te onderzoeken, snelheid te maken gelet op het te kort aan starters- en jongerenwoningen, waarbij het initiatiefvoorstel een handreiking is.”

Het inspiratieplan van de raad, is hier te downloaden.

De

Wipmolen
Cultureel centrum de Wipmolen, werd in 2010 gesloopt. Landvast werd toen de nieuwe Wipmolen. In de afgelopen negen jaren zijn er diverse plannen met de grond geweest. In 2009 stemde de gemeenteraad in met de verkoop van de locatie aan Westwaard Wonen, dat tegenwoordig Woonkracht10 heet. Er werd gehoopt dat de opbrengst meer dan één miljoen euro zou worden, maar dat werd uiteindelijk een stuk minder, omdat er nog ongeveer 500.000 euro vanaf ging voor plankosten voor ambtelijke inzet, het opstellen van een bestemmingsplan, de milieudienst, en planschade.

Lange tijd was het plan dat er Woonzorgcomplex (WoZoCo) op de locatie gebouwd zou worden. Ook dit plan ging uiteindelijk niet door. In 2014 werd bekend dat de Gereformeerde Gemeente in Nederland uit de Kerkstraat in Alblasserdam interesse had in de locatie om er een kerk te bouwen. Ook dit plan ging niet door, omdat er bij de ledenvergadering onvoldoende steun was voor het plan. Voor het plan was de toestemming van minimaal 75 procent van de leden voor nodig. Tijdens de ledenvergadering werd die 75 procent net niet gehaald. 72 à 73 procent was voor de aankoop.

In 2015, toen de pleinen bij het Makado gerenoveerd werden, werd het terrein als parkeerterrein gebruikt. Pendelbusjes reden de bezoekers naar het winkelcentrum.