ALBLASSERDAM – Wethouder Peter Verheij van de gemeente Alblasserdam is door de Nederlandse ministerraad benoemd tot lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Ook de heer prof. dr. C.F. van den Berg en mevrouw dr. E.M. Branderhorst zijn hiertoe benoemd op voorstel van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoemingen zijn voor vier jaar en gaan in per 1 juli 2019.

De profielen van de nieuwe leden komen overeen met de expertise en ervaring van de teruggetreden leden. Het gaat om een sociale wetenschapper, een actieve politieke bestuurder en een specialist op het terrein van financiële verhoudingen. “Met deze benoeming behoudt de ROB een goede verdeling tussen wetenschappelijke kennis en politiek-bestuurlijke ervaring vanuit zowel decentrale overheden als de rijksoverheid,” zo is te lezen op de website van de Rijksoverheid.

Binnen de ROB waren drie vacatures ontstaan als gevolg van de beëindiging van de benoemingstermijnen van mevrouw prof. dr. S.L. de Lange per 1 april 2019 en de heer prof. dr. M.A. Allers per 1 juli 2019 en het op eigen verzoek terugtreden van de heer dr. M. Schoenmaker. De ROB heeft ervoor gekozen om in één keer drie nieuwe leden te benoemen en zo per 1 juli 2019 weer op volle sterkte te zijn.

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) is een Nederlandse adviesraad van de regering en het parlement. De Raad werd in 1996 ingesteld met als doel regering en parlement gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur. Het doel van deze adviezen is steeds het verbeteren van de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het overheidsoptreden. De raad kent tien leden die bij Koninklijk Besluit worden benoemd. Hij geeft adviezen uit, maar tracht evenzeer door publicaties en andere uitingen deel te nemen aan het publieke debat.