ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam sluit het jaar 2018 af met een positief saldo van 1.293.000 euro. Dat blijkt uit de Jaarrekening 2018 die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad heeft aangeboden. Het college stelt voor om van de meevaller een bedrag van 73.000 euro te gebruiken voor onder meer handhaving en voor het doorschuiven van budgetten voor de tijdelijke huisvesting van de gemeentelijke organisatie tijdens de renovatie van het gemeentehuis. Het restant van het positieve saldo van € 1.220.000 wordt ingezet om de financiële positie van de gemeente te versterken.

In de komende jaren voorziet de gemeente aanzienlijke tekorten in het sociaal domein. De rijksbudgetten dalen en de kosten stijgen. In 2018 was al sprake van een tekort op de bijstand en de nieuwe taken jeugdhulp. Deze tekorten werden vorig jaar nog opgevangen doordat er geld overbleef op beschermd wonen en de wet maatschappelijke ondersteuning. De nieuwe taken zijn tot en met 2018 binnen het kader van de beschikbare rijksbudgetten uitgevoerd. Vanaf 2019 voorziet de gemeente geen compensatie op andere onderdelen binnen het sociaal domein voor de oplopende kosten voor de jeugdhulp en de wet maatschappelijke ondersteuning.

Wethouder Peter Verheij: ,,We zijn dankbaar voor de resultaten die wij in 2018 hebben bereikt. Wij zijn blij dat de woonlasten voor de inwoners in 2018 verder zijn gedaald. Het geld dat in 2018 over is gebruiken we om onze spaarpot verder aan te vullen. Deze spaarpot hebben wij in de komende jaren hard nodig om verwachte tekorten in het sociaal domein te kunnen opvangen. Regionaal hebben wij een taskforce ingesteld om ons te helpen tot scherpe keuzes te komen, om het sociaal domein betaalbaar te houden.”

Taskforce
De gemeente Alblasserdam en de andere gemeenten in de regio Drechtsteden staan voor grote uitdagingen in hun begroting voor 2020 en verder. De gemeenten willen hun ambities waarmaken en tegemoet komen aan de steeds verder toenemende vraag naar zorg. De kosten lopen op terwijl het rijk niet voldoende middelen beschikbaar stelt om deze te kunnen betalen. Gemeenten moeten daarom keuzes maken om dit te kunnen opvangen. Regionaal is in afstemming met de zeven gemeenten een ambtelijke taskforce ingesteld, met deskundigen vanuit de Sociale Dienst Drechtsteden, Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid, gemeentelijke vertegenwoordigers en controllers. Zij gaan de gemeenten ondersteunen in het blijven verbinden van ambitie, inhoud en geld. Daarnaast hebben zij de opdracht de financiële positie van de gemeenten te actualiseren en inzicht te geven in mogelijke beleidsaanpassingen.