ALBLASSERDAM – Het oplaten van feestballonnen in Alblasserdam wordt verboden. Dat heeft de gemeenteraad van Alblasserdam dinsdagavond 16 april 2019 bepaald tijdens de gemeenteraadsvergadering in Landvast. Tijdens de behandeling van de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), diende de SGP een amendement in waarin werd gepleit voor het verbod. Het amendement kreeg uiteindelijk steun van de PvdA, de D66, de ChristenUnie en het meerderheid van de CDA-fractie. Alleen de VVD stemde tegen.

De VVD vindt het een beter plan om het onderwerp op te nemen in de duurzaamheidsagenda. VVD’er Herman Verweij merkte over het besluit op:  “Als dit onze vorm van daadkracht is…het opnemen van symbolische verboden in een APV, dan staan we nóg verder van onze inwoners af dan we denken.”

Het oplaten van wensballonnen was al verboden in Alblasserdam.

Bijdrage van Corné van Werkhoven die het amendement indiende:

Allereerst dank aan de inspreker dhr. van der Spoel namens Alblasserdamschoon, wij hebben zeer veel waardering voor het vrijwillige initiatief om Alblasserdam zo schoon mogelijk te maken en te houden. Zijn enthousiaste werkt hierbij zeer aanstekelijk, gezien de vele aanmeldingen voor zijn schoonmaakacties.

Voorzitter, in de commissie bestuur en samenleving hebben wij samen met de PvdA fractie geopperd om naast wensballonnen ook feestballonnen te verbieden in de APV. Dit leverde wat discussie op, waarna we besloten hebben hiervoor een amendement uit te werken als aanpassing op de voorgestelde APV. Wij zijn bij dit initiatief voornamelijk gedreven door aandacht voor de flora en fauna, zoals onze zeekust, onze rivieroevers en ook veel dieren die schade ondervinden door ballonnen. Daarbij speelt ook de gedachte dat om iets groots te bereiken je soms klein moet beginnen, zo ook in dit geval. Voor de SGP fractie is ook de Bijbelse opdracht tot rentmeesterschap over de aarde van groot belang.

Nu gaat de discussie bij dit onderwerp niet over het tegengaan van schade aan flora en fauna, daarvoor is brede steun vanuit alle fracties heb ik begrepen, daar zijn wij heel blij mee en daarover dus geen misverstand. Het gaat veelmeer om de vraag of we hiervoor een verbodsbepaling willen opnemen in onze APV. Een andere mogelijkheid zou zijn dit via ontmoedigingsbeleid te regelen. De fracties die dit amendement steunen: PvdA, D66 en SGP, vinden opnemen in de APV wel de juiste weg. We weten eigenlijk al jaren dat ballonnen slecht zijn voor het milieu, ze verteren immers niet en blijven nog tot in lengte van jaren achter met alle gevolgen van dien. Dieren die een ballon binnenkrijgen overleven dit meestal niet. Toch is er tot nog toe weinig beleid voor in onze gemeente en zijn ballonnen nog breed toegestaan. Wij vinden het daarmee een krachtig signaal richting de samenleving om dit in de APV op te nemen. Het noodzaakt dan echt tot nadenken over de gevolgen, en nadenken over goede, duurzame en milieuvriendelijke alternatieven. En ja, handhaving is hierin ook een discussiepunt, is zo’n bepaling wel te handhaven? Het gaat ons hierbij echter niet om het beboeten van een moeder omdat haar kind per ongeluk een ballon de lucht in laat gaan, nee het gaat ons om de grotere feesten, partijen, evenementen en gelegenheden waar ballonnen worden opgelaten, denk aan de scheepswerven bij een tewaterlating, denk aan bruiloften, enzovoorts. Deze zijn goed vooraf aan te schrijven op een verbod, en achteraf te controleren op een overtreding. Zoals wij ook in de commissie aangaven zal handhaving voor meerdere bepalingen in de APV moeilijk zijn, denk aan artikelen over paardenpoep, maar ook het artikel voor de wensballonnen. Wij vinden daarbij ook de signaalfunctie naar de samenleving belangrijk.

Voorzitter, graag zou ik met een kort, praktisch voorbeeld duidelijk maken waarom wij graag een clausule opnemen in de APV: ik ken een gepensioneerd docent die graag een sigaartje rookt. Tot mijn verbazing vertelde hij dat het zo’n 30 jaar geleden heel normaal was om voor in de klas een sigaar op te steken, in het bijzijn van 25 leerlingen. Toen legde niemand hem een strobreed in de weg, nu zouden we zeggen: hoe heeft het kunnen bestaan, 25 meerokers. In de afgelopen 30 jaar is er op dat gebied veel veranderd, we accepteren roken intussen niet meer in openbare gebouwen, niet meer in de horeca, en om dit te realiseren waren ook diverse verboden en wetsbepalingen nodig. Dat maakte zeker niet iedereen blij, maar ergens begrijpt iedereen dat roken ongezond is, ook voor de omgeving die meegeniet. Voorzitter, onze fractie zou wensen dat we ook tegen elkaar zullen zeggen, liever niet over 30 jaar maar veel eerder: hoe hebben we het massaal oplaten van feestballonnen ooit kunnen toestaan, wetend dat het zo schadelijk is voor natuur en dier?

Wij vertrouwen op een goede communicatie over de gewijzigde APV met de samenleving.

Tot slot voorzitter zou ik graag hartelijk dank willen zeggen aan de burgemeester als portefeuillehouder voor zijn uitgestoken hand tijdens de commissievergadering, de griffie en de betrokken ambtenaren voor de ondersteuning in de totstandkoming van dit amendement.