ALBLASSERDAM – De volledige gemeenteraad van Alblasserdam heeft dinsdagavond 19 februari 2019 ingestemd met een motie, waarin aan het college van B&W wordt gevraagd om dit jaar nog te komen met een voorstel naar de gemeenteraad waarin LHBTI-beleid wordt vormgegeven. LHBTI staat voor lesbische vrouwen (L), homoseksuele mannen (H), biseksuelen (B), transgenders (T) en intersekse personen (I). De motie, die werd opgesteld door PvdA’er Wim van Krimpen, kreeg vooraf al steun van de D66, het CDA, de VVD en de ChristenUnie. Uiteindelijk kon ook de SGP tijdens de gemeenteraadsvergadering instemmen.

De motie luidt als volgt:

De raad van de gemeente Alblasserdam in vergadering bijeen op: 19 februari 2019
Constaterende dat:
• Er in onze samenleving veel mensen zijn die zichzelf als lesbisch, homoseksueel of biseksueel identificeren (ongeveer 1 op de 15 volwassenen);
• Psychische problemen bovengemiddeld voorkomen bij LHBTI’s dan bij niet-LHBTI’s, als gevolg van geweld ( fysiek, verbaal of psychisch);
• Er inwoners zijn die de LHBTI gemeenschap negeren, uitsluiten en/of geweld toepassen;
• Er op dit moment geen LHBTI-beleid is in de gemeente Alblasserdam.

Overwegende dat:
• Discriminatie en geweld op elke wijze moeten worden voorkomen en tegengegaan, waarbij de veiligheid en welzijn van alle LHBTI’s actief geborgd dient te worden;
• Het zijn van een gemeente met LHBTI-beleid via vele beleidsmogelijkheden bewezen bijdraagt aan de veiligheid, welzijn en gelijke behandeling van LHBTI’s en andere groepen;

Verzoekt het college:
• Uiterlijk in september 2019 met een brede maatschappelijk besproken voorstel naar de gemeenteraad te komen waarin LHBTI-beleid wordt vormgegeven.

En gaat over tot de orde van de dag.

Tijdens de vergadering spraken vanaf de publieke tribune Anja Kroeze en Dennis Messemaker in. Fragmenten hiervan zijn hieronder te zien en beluisteren.

Vanuit de hele raad waren er complimenten voor de inzet van raadslid Wim van Krimpen voor de manier waarop hij te werk is gegaan.

De volledige toelichting van Wim van Krimpen luidde:

Motie LHBTI beleid Gemeente Alblasserdam

Voorzitter, raadsleden, insprekers en aanwezigen op de publieke tribune.

Geacht College Namens VVD, D66, CU, CDA en PvdA is het mij een genoegen u een motie aan te bieden die u oproept tot het ontwikkelen van een LHBTI beleid.

In mijn naïviteit stelde ik in oktober 2018 aan  Burgemeester Paans de vraag: gaan we de regenboog hijsen op coming out dag. Terecht wees hij mij er op dat hij zich dient te houden aan het officiële vlag protocol. Het was goed dat wij toch op coming out dag even bij elkaar kwamen om bij het Artikel 1 plaquette stil te staan bij deze speciale dag. De belofte was toen snel gemaakt: de PvdA zal een motie indienen om Alblasserdam een regenboogstad te maken.

Uiteraard voorzagen wij daarbij wat hobbels op de weg. Immers voor een gemeente als Alblasserdam is dit niet zo gewoon om zich in deze problematiek te verdiepen. Voor ons was het derhalve een noodzaak dat als je een beleid voorstaat voor de LHBTI gemeenschap van Alblasserdam het een goede kans van slagen moet hebben. Zelf zou ik de classificatie  “sympathieke motie maar….” dodelijk vinden! In het land sneuvelen dit type moties vaak door onwetendheid en het onderkennen van de problematieken in de acceptatie van de LHBTI gemeenschap.

 

Het is geen motie geworden onder de naam Regenboogstad Motie. Door het voeren van een groot aantal gespreken met de diverse fracties zijn we gekomen tot een meer gedragen motie, een motie die in onze samenleving echt effect gaat hebben!

Immers een breed gedragen motie voor een LHBTI beleid is een positieve stap in het proces voor ontwikkeling en uitvoering van LHBTI beleid. wij begrijpen goed dat de regenboog voor een aantal kerkgemeenschapen een kostbaar symbool is.

Maar ik zou u in overweging willen geven om te bedenken dat de regenboog ook voor de LHBTI gemeenschap een geliefd symbool vertegenwoordigd. Misschien is het wel het symbool wat deze werelden juist met elkaar verbind!

Sinds enige maanden verdiep ik mij nu in het maken van LHBTI beleid. Wat kunnen we er mee, maar ook is het werkelijk nodig of is het een mode gril.

 

 

Is het nodig?

Om een vraag te beantwoorden of een LHBTI beleid nodig is verwijs ik naar de diverse onderzoeken. Met name het Cultureel plan bureau heeft recent maar ook in het verleden een aantal goed gedocumenteerde onderzoeken uit gevoerd waaruit blijkt dat met name agressie naar de LHBTI groep hoger is dan naar andere groepen.

Uit het onderzoek seks onder je 25e 2018 – 2022 komen opzienbarende cijfers: ervaringen van Homo- en bi jongeren met discriminatie en geweld in 2017 heeft men het over 41% wordt uitgescholden, 16% werd bedreigd en maar liefs 12% is geschopt of geslagen.

Is het nodig in Alblasserdam? Met een bevolking van 20.000 en een aannemelijke LHBTI groep tussen de 4 en 7% zou dit neerkomen dat 800 tot 1400 Alblasserdammers tot de groep LHBTI’ers vallen.

Daar komt nog iets bij: in mij zoektocht naar de belevenissen van LHBTI’ers in Alblasserdam viel mij iets op: het aandeel aan het wegvluchten is uit het voor hun benauwende Alblasserdam is groot. Veel van de jong volwassenen uit de LHBTI gemeenschap verkiezen Alblasserdam te verlaten, te gaan wonen in een grotere plaats of stad

Wellicht heeft u het verhaal van Dennis gelezen in de AD Dordtenaar? Maar ik breng ook Fred van Leer onder uw aandacht. Wat zijn we trots om hem, een beroemde Alblasserdammer. Maar als u zijn jeugdverhaal hoort zal deze trots plaats maken voor schaamte. Gepest en beschimpt kwam hij tot het besluit weg te gaan uit Alblasserdam. Één van mijn gespreken met een jonge man die met zijn vriend naar Gorinchem is verhuist, het werd hem hier teveel!

Juist de diverse samenstelling van bevolking maken het nodig een LHBTI beleid te maken! Dat wat Alblasserdam voor mij zo bijzonder maakt, een dorp waar de Refos en Rode het rooien, doet de groep LHBTI’ers vaak geen goed. Mijn perceptie is dat dat wel kan, dat het moet! Als wij samen er aan werken kunnen wij dit ten positieve draaien. En een veilig dorp en gemeenschap voor iedereen garanderen.

Daarvoor is het nodig! Heel hard nodig

Hoe nu verder?

Wij roepen op tot een brede maatschappelijke besproken voorstel te komen  in Alblasserdam.  Hierbij spelen veel partijen een rol. Organisaties uit de gezondheidszorg, welzijn & jongerenwerk, politiek, sportverenigingen, ouderenvereniging, gemeenten, politie & brandweer, onderwijs, religie en uiteraard uit de LHBTI gemeenschap in Alblasserdam.

 

Movisie het landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken reikt ons een “Gratis LHBTI beleid” aan. Deze is vol van tops en tips om tot een goed LHBTI beleid te komen. Een spoorboekje voor de bestuurders en partijen in deze, om richting te krijgen in het te ontwikkelen beleid. Het mooie is “bijna” gratis.

Een van onze adviseurs in deze gaf mij nog wel het volgende mee: als de raad van Alblasserdam deze motie aanneemt besef dan goed dat het niet vrijblijvend is. Er wordt wat verwacht en de tijd mag niet te lang zijn. Ik geef u het maar mee!

Persoonlijk wil ik dit nog zeggen:
Geen moment ben ik op polarisatie uit geweest, mijn doel was de partijen dichter bij elkaar te brengen. De dialoog en luisteren is hierin belangrijker geweest dan debat en politieke heisa. Voor mij is respect hierbij het kernwoord!

Daarom moet ik mijn  dank uit te spreken naar alle raadsleden, fractieleiders voor de vele goede en soms emotionele gesprekken die wij hebben gehad. Voor mij was het een bijzonder proces.

Dank ook aan de medeondertekenaars, jullie direct uitgesproken steun legt een stevig fundament onder deze motie. Ik ben trots op de veerkracht van onze raad!

Ik wil besluiten met wat een jonge vrouw mij vertelde:
Op een paar kleine incidenten na heb ik er nooit last van gehad dat ik een relatie met een vrouw heb. Want dat ben ik voor. Je geeft elkaar minder snel een kus, je laat je liefde minder snel zien omdat je weet dat er mensen zijn die je hierom haten. Je bent zo veel minder vrij.

Laten we het doen voor haar!

De inbreng van de SGP luidde:

Voorzitter, vooraf wil ik de initiatiefnemers van de motie bedanken voor de wijze waarop deze motie uiteindelijk is ingediend. Dan heb ik het over timing, maar ook over de onderlinge ruimte die is geboden om tussentijds te zoeken naar consensus, zodanig dat partijen zich comfortabel voelen en zich mogelijk kunnen scharen achter de motie. Want het gaat wel ergens om, een gewichtig maar vooral gevoelig onderwerp waar nu eenmaal verschillend over wordt gedacht. Die discussie, dat gesprek gaan we niet uit de weg.

Dan naar de motie, de inhoud, voorzitter. De motie verdiend onze steun wanneer we komen te spreken over veiligheid en het terugdringen van geweld. Vorige maand heeft mijn collega daar al iets over gezegd. Het feit dat er in de LHBTI-doelgroep bovengemiddeld meer psychische problemen voordoen als gevolg van geweld (fysiek, verbaal of psychisch) is voor onze fractie onacceptabel ook niet in lijn met Gods Woord (6e en 9e gebod). Daarover het gesprek met elkaar aan gaan, ervaringen delen, wat doen wel al, waar komen we in te kort, is al winst.

Laten we ook niet vergeten dat deze mensen een doelgroep vormen voor preventief jeugd en WMO beleid. Binnen het sociaal domein wordt vaak gesproken preventie. Wanneer geweld kan worden voorkomen, door het gesprek aan te gaan, door afspraken in de praktijk te brengen, komt dat het welzijn van deze jongeren en ouderen ten goede.

Een rondetafel gesprek, zoals in eerdere versies van de motie expliciet was opgenomen, biedt naast het delen van ervaringen, ook de gelegenheid om te verwoorden hoe partijen over dit onderwerp denken. Want ik hoef u niet te vertellen dat kerken en scholen, die wij mogen rekenen tot onze achterban (en dat is een grote groep) principieel anders denken en invulling geven aan dit onderwerp. Waar naast een luisterend oor, ondersteuning en advies, ook gewezen wordt op Gods Woord en wat de kerk van alle eeuwen beleden heeft. Dat God man en vrouw geschapen heeft, bij elkaar heeft gebracht in een huwelijk en alleen binnen die verbintenis ruimte is voor sexualiteit. Dat is een opvatting voorzitter die anno 2019 op weinig steun kan rekenen, een opvatting die veel weerstand oproept, maar wel een opvatting die niet nieuw is (aldus Kim Putters laatst in Nieuwsuur).

De hapering zit voor onze fractie op het punt ‘beleid’. Wat verstaan we daaronder en wat verwachten we daarvan. Dat komt voor onze fractie heel nauw. Wat onze fractie betreft moet beleid invulling geven aan:
• Het uitdragen dat ieder mens uniek is geschapen, en dat wij als mens niemand mogen afkeuren op grond van zijn of haar seksuele geaardheid;
• Het terugdringen van geweld of het geven preventie.
Kan de initiatiefnemer van de motie dat bevestigen?

Via de website van de SGP Alblasserdam is er nog een uitgebreidere toelichting te vinden waarom de partij alsnog heeft ingestemd met de motie van de Pvda. Dit bericht is hier te vinden: https://alblasserdam.sgp.nl/actueel/waarom-steunde-sgp-de-motie-lhbti-beleid/10357