ALBLASSERDAM – Camperpark Alblasserdam moet dit jaar van het Zuiderstek verhuizen naar een andere locatie, in verband met herontwikkeling van het terrein. Uit nieuw onderzoek blijkt dat Sportpark Souburgh de enige geschikte locatie is. Dat meldt wethouder Arjan Kraijo in een raadsinformatiebrief. Het onderzoek, dat in het totaal 17.000 euro heeft gekost, bevestigt de eerdere stelling van de wethouder dat andere locaties ongeschikt zijn voor de camperplaats. Het onderzoek werd in september 2018, middels een motie, afgedwongen door een meerderheid van de Alblasserdamse gemeenteraad.

Camperpark Kinderdijk moet eind 2019 de locatie in het havengebied verlaten omdat de gemeente het terrein nodig heeft voor herontwikkeling. De gemeente heeft een inspanningsverplichting om te zoeken naar een nieuwe locatie voor de ondernemer van Camperpark Kinderdijk. In eerste instantie was voor het college de locatie in Sportpark Souburgh de voorkeurslocatie. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 september heeft de gemeenteraad, met uitzondering van het CDA, door middel van een motie gevraagd om minimaal nog een locatie te onderzoeken. Mogelijke locaties die genoemd werden, waren Liesgras en Grote Beer / Staalindustrieweg.

Wethouder Kraijo probeerde de motie nog in te laten trekken, door te beloven zijn ogen open te houden voor nieuwe, kansrijke locaties voor het camperpark. Ook zei het bereid te zijn om de plus –en- min-lijst van locaties bij te werken. In een uitgebreid onderzoek zag namelijk Kraijo niets: “De ondernemer wil niet naar de Grote Beer en de woonwagenlocatie aan Staalindustrieweg. En als die ene ondernemer zegt: “U kunt wel zeggen dat de Grote Beer of Staalindustrieweg kansrijk is, u onderzoekt maar raak, maar ik ga er niet zitten”, dan denk ik: waarom zouden we dat onderzoek überhaupt starten? Dan onderzoek je iets dat vervolgens in de prullenbak terecht komt. De ondernemer zegt zelf ook dat dit weggegooid geld is. En wat betreft de locatie Liesgras: die is op korte termijn niet beschikbaar en de weg er naartoe is moeilijk aan te passen. Er is maar één kansrijke locatie en dat is Souburgh. Als ik de motie zo lees, kan ik hem niet eens uitvoeren, omdat er volgens mij geen andere kansrijke locaties in ons dorp zijn.”

Marko Stout die de motie indiende vond echter ‘de ogen open houden’ te makkelijk en diende de motie, samen met de ChristenUnie in. De motie kreeg steun van de PvdA, de SGP en de VVD. Alleen het CDA was tegen.

Deze week meldt wethouder Kraijo de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid en de NKC (Nederlandse Camperclub) onafhankelijk van elkaar onderzoek hebben gedaan naar met name de planologische en de commerciële haalbaarheid. Kraijo: “De locatie Grote Beer is niet haalbaar vanuit het oogpunt van externe veiligheid, geluid en milieuzonering. Daarnaast is de locatie te klein en daarmee voor een ondernemer niet haalbaar. De locatie Liesgras is niet haalbaar door het aspect ecologie. De ecoloog geeft aan dat de locatie ligt binnen het Natura 2000 gebied Boezems Kinderdijk en dat een camperplaats de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied zal aantasten. Dat feit maakt de locatie onhaalbaar. Op basis van het knock-out principe zijn zowel de locatie Grote Beer als Liesgras tijdens het onderzoek afgevallen. Voor de locatie Sportpark Souburgh zijn geen belemmerende factoren gevonden. Wel zal een akoestisch onderzoek verkeerslawaai moeten worden uitgevoerd als binnen het plan een woning gerealiseerd wordt. Het is niet de verwachting dat het aspect geluidhinder een belemmering vormt voor het plan.”

Verder meldt Kraijo: “Nu de locaties Grote Beer en Liesgras afgevallen zijn, kan de uitwerking van de locatie Sportpark Souburgh vervolgd worden. Daarmee wordt invulling gegeven aan de inspanningsverplichting tegenover de huidige ondernemer. Doel is te komen tot een business case waarbij duidelijk wordt of deze locatie ook financieel haalbaar is. Daarbij zal ook onderzocht worden in hoeverre subsidie mogelijk is vanuit de Water3hoek, gezien het regionale belang van een camperplaats. De gesprekken met de ondernemer, de omwonenden, de GR Souburgh en de sportverenigingen zullen voortgezet worden. De ondernemer is gestart met het voorbereiden van een aanvraag tot wijziging bestemmingsplan zodat het gebruik van een voetbalveld voor een camperplaats mogelijk wordt. Deze ruimtelijke procedure zal ongeveer 9-12 maanden in beslag nemen. Het contract met de ondernemer voor de huidige locatie loopt af per 1 november 2019. zal In de loop van 2019 zal, afhankelijk van de ontwikkelingen in het havengebied, beoordeeld worden of een verlenging van enkele maanden mogelijk is.”

De kosten van het onderzoek naar de locaties voor een camperplaats bedragen in het totaal 17.140 euro. Voor de inhuur van een projectmanager voor de uitwerking van locatie Souburgh is 4000 euro betaald. Voor de inhuur van de projectmanager voor het onderzoek naar drie locaties is 8000 euro betaald. Het onderzoek van de omgevingsdienst heeft 2640 euro gekost. Het onderzoek van de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) kostte niets en de interne kosten van vakspecialisten bedroeg 2500 euro.

Het Alblasserdamse Camperpark Kinderdijk opende begin 2016 zijn poorten. De gemeente liet afgelopen jaar in een persbericht weten: “Het is vanaf het begin een groot succes. Alblasserdam wil deze onderneming daarom graag de mogelijkheid bieden zich definitief in het dorp te vestigen. De camperaars, afkomstig uit diverse landen in Europa, komen vooral af op het Werelderfgoed Kinderdijk. Doordat zij hun camper in Alblasserdam parkeren en voor een bezoek aan het molengebied op de fiets of ander vervoersmiddel overstappen, veroorzaken deze bezoekers geen verkeersdrukte op de dijk of parkeerdruk in Kinderdijk. De lokale economie vaart wel bij de camperaars; uit het onderzoek van VVV Zuid-Holland Zuid komt naar voren dat zij gemiddeld € 67,-per nacht uitgeven aan boodschappen, brandstof en extra’s.”

De beoogde locatie op Sportpark Souburgh.